Handlingsprogram 2014-2018 Personalpolitik

  • Vi vill sänka normalarbetstiden till 35 timmar i veckan.

  • Vi vill utveckla personalens kompetenshöjning.

  • Utbildningarna i HBTQ för politiker, tjänstemän och skolpersonal ska intensifieras.

  • Vi vill förbättra arbetsmiljön i kommunala sektorn. Psykosociala arbetsskador ser vi som lika allvarliga som fysiska arbetsskador.

  • Kommunen ska vara en jämställd arbetsplats.

  • Kommunen ska avidentifiera jobbansökningar fram till första intervjun.

Här visar vi lokal politik från Västra Götaland.

Västra Götaland Personalpolitik

Miljöpartiet i Västra Götaland vill:

Läs mer

1.      Det långsiktiga målet är att sänka normalarbetstiden till 35 timmar

2.      regionens anställda ska ha rätt till både heltid och deltid

3.      regionen arbetar fram olika arbetstidsförkortningsmodeller

4.      kompetensförsörjningen säkras och övertidsarbete undviks

5.      Utveckla modeller som underlättar för äldre att arbeta kvar

6.      flerspråkighet ska ses som en merit vid anställning

7.      regionens alla anställda erbjuds friskvård under arbetstid

8.      en särskild satsning görs för att nå jämställda och jämlika löner

9.      avveckla stafettläkarsystemet

10.   personalens meddelarfrihet stärks

11.    vi ska stärka kvinnors möjligheter att bli chefer och ledare

12.   vårt chefs-och ledarskapsprogram bättre tillvaratar anställda med flerkulturell kompetens.

13.   det ges ökade möjligheter för människor med funktionsnedsättning att få anställning i våra verksamheter.

14. att personalen i regionens verksamheter är delaktiga och har inflytande över sin arbetssituation

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: