Politik för åldrande och en värdig äldreomsorg

Våra äldre har en livserfarenhet som bör tas bättre tillvara. Därför behövs fler forum för möten över generationsgränserna.

Miljöpartiet vill

  • Att Mellerud utökar stödet för terapiverksamheter för de äldre på särskilda boenden
  • Att biståndsbedömningen är human och generös
  • Att det ska tas större hänsyn till äldres förutsättningar och behov vid kommunala plan- och budgetfrågor
  • Att Melleruds kommun skapar fler möjligheter till möten över generationerna

 

Grunden för ett värdigt åldrande är att skapa möjlighet att kunna ta tillvara det friska.

Därför är det viktigt att kommunen satsar på stimulans och möjlighet till personlig

utveckling på ålderns höst. Våra äldre har en livserfarenhet som måste tas tillvara.

Därför vill vi verka för fler möten mellan äldre och yngre, vilket kan skapa större

förståelse mellan generationerna. Detta kan ske genom att låta äldre människor komma

in i skolorna och berätta om sina liv och upplevelser och kanske vara ett stöd som

klassmorfar/ mormor. Barnens grundskoleutbildning skulle också kunna innefatta

dagsverke på våra äldreboenden. Vi vill låta människor bestämma själva var och hur de

ska bo. De som önskar att bo hemma ska få göra det. Vi vill utveckla och utöka

anhörigstödet och den som brukar hemtjänst ska få större möjlighet att själv avgöra vad

personalen ska göra vid besöket. Vi vill också utveckla flera olika former av

äldreboenden, såsom gemensamhetsboende, kooperativa boenden och andra alternativa

boendelösningar.

Vid planeringen av äldreboenden måste det tas särskild hänsyn till dementas situation.

Mellerud ska stå för en generös biståndsbedömning när det gäller plats på ett särskilt

boende. Läkarutlåtande skall ses som en del av bedömningen, men hög ålder eller intyg

om funktionsnedsättningar från den äldre eller anhöriga skall värderas som en minst

lika god anledning att få komma in på särskilt boende. För människor på särskilt boende

är tillgången till en god terapiverksamhet många gånger avgörande för att bibehålla

livsgnistan. Vi vill se en mer individanpassad och stimulerande terapiverksamhet än vad

som finns idag.

Vi vill

- Att det ska tas större hänsyn till äldre vid den kommunala planeringen och

budgeteringen

- Att biståndsbedömningen är human och generös

- Att det utvecklas fler möjligheter till olika former av boende

- Att de dementas situation ska uppmärksammas

- Att Mellerud utökar stöd för terapiverksamheter för de äldre på särskilda boenden

- Att anhörigstödet utvecklas och utökas

- Att de som brukar hemtjänst ska ha större möjlighet att påverka vad personalen ska

göra när de är på besök

- Att kommunen ska verka för fler möten mellan äldre och yngre

- Att Melleruds kommun ordnar fler möjligheter till fritidsaktiviteter för våra friska äldre

- Att kommunen ska stödja de äldres frivilligorganisationer

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: