Mellerud för barnens bästa

Barn ska växa upp i trygghet och ges en stark självkänsla ser vi som en självklarhet.

Miljöpartiet vill

  • Att barnens arbetsmiljö ska prioriteras.
  • Att kommunen verkar för att god hälsa hos barn och ungdomar samt att utveckla hälsoplaner för dessa
  • Att arbetet med att upprusta våra kommunala lekplatser ska fortsätta
  • Att föräldrarna ska stödjas i sin roll, genom att det i samverkan med regionen skapas en god tillgänglighet till föräldrautbildning och familjecentraler

 

Mellerud ska vara en kommun som utgår från våra barns förutsättningar och framtida

behov. För att understryka detta vill vi att kommunala beslut ska underställas en

barnkonsekvensanalys. Att barn ska växa upp i trygghet och ges en stark självkänsla ser

vi som en självklarhet. Vi vill att familjer ska få stöd för att klara av sin föräldraroll och att

föräldrar får möjlighet att spendera så mycket tid som möjligt med sina barn. För att ge

en ökad valfrihet utifrån varje familjs situation vill vi ha bättre tillgänglighet till förskola,

och ser kommunala dagbarnvårdare och kooperativa familjenätverk som ett viktigt

komplement.

Vi vill se över barngruppernas storlek på våra förskolor/ fritidshem och prioritera

barnens arbetsmiljö. I vår kommun finns det människor som av olika orsaker flytt från

sina hemländer och barnen ska självklart få bästa möjliga start i sitt nya land. Ett starkt

språk ger dessa barn den bästa chansen att få ett bra liv. Därför ska undervisningen i

svenska och i deras hemspråk ha högsta prioritet. Det finns många barn som lever under

hot, blir mobbade, misshandlade eller utnyttjade. Utsatta barn ska ges stöd och hjälp i en

lugn miljö där dom kan känna sig trygga. En god hälsa och en god hälsovård innebär så

mycket, och när det gäller barn har vi i kommunen ett stort ansvar för att främja deras

hälsa. Det innebär bland annat rätten till näringsriktig mat, aktiviteter, en god

familjesituation, och fysisk och psykisk hälsa. Hur ser hälsoläget för våra barn och

ungdomar i kommunen ut? Detta behöver kartläggas så att både tendenser kan ses samt

ur detta möjligheter till förbättring tas fram.

 

Vi vill- Att kommunala beslut ska underställas en barnkonsekvensanalys- Att föräldrarna ska stödjas i sin roll, genom att det i samverkan med regionen skapas en god tillgänglighet till föräldrautbildning och familjecentraler- Att kommunen ska verka för en mångfald av verksamhetsformer inom barnomsorgen- Att arbetet med att upprusta våra kommunala lekplatser ska fortsätta- Att barnens arbetsmiljö ska prioriteras.- Att barngruppernas storlek ska hållas nere och bullerdämpande åtgärder ska genomföras- Att skolan ska ge invandrarbarn en gedigen språklig grund, både i svenska och i deras hemspråk– Att kommunen verkar för att god hälsa hos barn och ungdomar samt att utveckla hälsoplaner för dessa

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: