Demokrati betyder folkstyre - hur ska vi vitalisera demokratin i Mellerud?

Öppna upp fler möten för allmänheten, gör kommunfullmäktiges roll mer central i politiken och inför fler direktdemokratiska inslag.

Miljöpartiet vill

  • Gör det folkvalda kommunfullmäktige mer centralt i kommunens politiska organisation
  • Öppna upp kommunstyrelsens och andra nämnders möten för allmänheten
  • Gör kommunens diarium och offentliga handlingar mer tillgängliga på nätet
  • Gör Mellerud till en försökskommun med rösträtt från 16 år i kommunala val

Demokrati betyder för oss delaktighet och att beslut ska fattas så nära de människor som berörs som möjligt. Vi vill att Mellerud ska ansöka om att få bli försökskommun för rösträtt från 16 års ålder. Med dagens förlängda mandatperioder är sänkt rösträttsålder en bra demokratireform. Kommunstyrelsemöten samt åtminstone byggnadsnämndens möten ska göras öppna för medborgare och media att delta på. Vi vill också att alla handlingar görs tillgängliga på Internet i skriftformat på kommunens sida. Inskannade handlingar är inte tillgängligt för människor med synnedsättning eller lässvårigheter.

För att spara pengar ska Melleruds kommun så långt det är möjligt uppmuntra och använda sig av fri mjukvara i stället för att köpa in dyra multinationella programlösningar. Den personliga integriteten för anställda och elever på skolorna måste värnas och sociala nätverk mm ska vara tillgängliga och ses som en del av det livslånga lärandet att kunna nyttja så länge det inte inverkar på arbete eller studier. 

Vi vill

- Att Kommunstyrelse- samt byggnadsnämndsmöten ska vara öppna för allmänheten

- Att det införs en kommunal rotationsprincip med en maxtid för kommunalt

förtroendevalda. Det ger fler människor möjlighet att själva utgöra en del av det

demokratiska arbetet

- Att protokoll och handlingar för kommunens fullmäktige, nämnder och styrelser ska

kunna förstås samt finnas tillgängliga via internet

- Att kommunens diarium ska finnas tillgängligt på Internet

- Att det ska vara möjligt att bo och verka även i kommunens landsbygdsområden

- Att Melleruds Kommun ska verka för att bli försökskommun med

rösträtt från 16 år i kommunala val

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: