Miljöpartiet frågar om provborrning

Lyssna

Nyligen blev det känt att det australiensiska bolaget Odin Metals Ltd har ansökt om undersökningstillstånd till Bergsstaten för provborrning i Mellerud och tre andra dalslandskommuner. Med anledning av detta har Miljöpartiet i Mellerud valt att genom en så kallad interpellation ställa frågor till kommunstyrelsens ordförande.

Miljöpartiet frågar om provborrning Undersökningstillståndet sträcker sig över känsliga områden som Upperudsälven/Dalslands kanal, Snäcke sluss och Ånimmen, Sörknattens naturreservat och ut i Vänern i närheten av Yttre Bodarne naturreservat.

Karta över det område som ansökningen handlar om

 

Interpellationen i sin helhet: 

I samband med kommunstyrelsens majmöte behandlades frågan om remissvar till Bergsstaten kring ett undersökningstillstånd från det australiensiska bolaget Odin Metals Ltd. Bolaget har ansökt om undersökningstillstånd avseende 22.000 hektar mark i Bengtsfors, Dals-Ed, Melleruds och Åmåls kommuner (Bergsstatens diarienr 000269/2018).

En sådan ansökan är helt i enlighet med minerallagen, men det finns alltid orsak att ta den här formen av ansökningar på största allvar sett till den påverkan som riskeras avseende miljö och hälsa. Särskilt viktigt är det att värdera hur påverkan kan komma att bli för vattnet. Vänern är en av Europas största enskilda färskvattentäkter och kommer som sådan att få en allt större betydelse för människor i framtiden. Flera av de viktiga tillflödena, exempelvis Upperudsälven, har sina upprinningsområden i de marker som berörs av ansökningen. Därför är det glädjande att Melleruds kommun i remissvaret bett om förtydliganden avseende grund- och ytvatten samt vilka träd som riskerar att tas ned. Påverkan för djur, natur och människors hälsa bör också beaktas.

Miljöpartiet ser det som mycket viktigt att berörda dalslandskommuner arbetar gemensamt för att i samverkan med andra berörda myndigheter tillse så att det genomförs genomgripande risk- och konsekvensanalyser innan ett undersökningstillstånd kan komma ifråga. Tre av de berörda kommunerna har en gemensam miljö- och energinämnd, den fjärde kommunen har en egen miljöorganisation, vilket ställer särskilda krav på samverkan.

Med anledning av vad som ovan anförts ställer Miljöpartiet följande frågor till Kommunstyrelsens ordförande:

  1. Ser kommunstyrelsens ordförande ett mervärde i att de fyra berörda kommunerna, trots olika organisationslösning för miljöfrågor, samverkar i kravet på genomgripande risk- och konsekvensanalyser innan ett eventuellt undersökningstillstånd kan beviljas?
  2. Om svaret är ja; hur avser kommunstyrelsens ordförande verka för att så blir fallet?
  3. Har Melleruds kommun haft någon direkt dialog med Bergsstaten och/eller ansökande bolag? Om inte, finns det skäl att knyta en sådan kontakt, exempelvis för att bidra till bättre information för, och kommunikation med, oroade invånare?

Tony Johansson, (MP), gruppledare

Flera av de viktiga tillflödena, exempelvis Upperudsälven, har sina upprinningsområden i de marker som berörs av ansökningen.