Miljöpartiet lämnade synpunkter på Framtidsstudie för Mellerud

Lyssna

Kommunstyrelsens Arbetsutskott sände den 19 december över förslaget till Framtidsstudie för Mellerud på remiss till partierna i Mellerud för att inhämta synpunkter. I samband med ett möte den 9 januari beslutade MP Mellerud att sända in följande remissvar till arkitetkonsulten och Kommunstyrelens arbetsutskott.

Hur ska framtidens Mellerud se ut? Det diskuterade MP Melleruds medlemmar på ett möte den 9 januari.

 Svar på begäran om synpunkter på Framtidsstudie för Melleruds kommun

Kommunstyrelsens arbetsutskott har den 19 december 2017 (DNR KS 2017/303.212) överlämnat förslag till Framtidsstudie för Melleruds kommun till samtliga partigrupper, vilka givits möjligheter att senast den 10 januari 2018 lämna synpunkter till arkitektkonsulten. Miljöpartiet de gröna har i samband med ett möte tisdagen den 9 januari 2018 behandlat frågan och lämnar synpunkter enligt nedan.

 

Inledning

Inledningen beskriver på ett bra vis processen med framtagandet av en vision och att framtidsstudien och medborgardialogen i detta arbete ska utgöra grund. En viktig demokratifråga är dock att det under processen kontinuerligt kommer att ges utrymme för partierna att nominera in ytterligare och justera befintliga förslag utifrån sina respektive idéer och visioner.

 

Vad är en översiktsplan

Kapitlet beskriver på ett tydligt vis förutsättningar, möjligheter och i viss mån utmaningar avseende det som en översiktsplan bör och ska innehålla. Att kommunen ska visa grunddragen i hur den byggda miljön ska användas, moderniseras och bevaras är väsentliga beståndsdelar. För Miljöpartiet är det viktigt att betona att miljökvalitetsnormer, biologisk mångfald och strandskydd inte åsidosätts för kortsiktiga vinster.

 

Om arbetet med ny översiktsplan

Även om målsättningen får anses vara att partierna i Mellerud ska nå en bred politisk uppgörelse, så bör tidplanen likväl ta hänsyn till kommunvalet den 9/9 2018 och ge utrymme för en eventuellt ny kommunmajoritet att göra vissa justeringar i förslaget innan processen med en sista remissrunda, utställning och antagande genomförs.

 

Megatrender

Avseende trenden med digitalisering så måste normen förskjutas till de redskap som invånarna i dag använder. Att kommunicera med myndigheter via appar, messenger eller SMS är hos den yngre delen av befolkningen norm i dag, snarare än brev eller muntliga telefonsamtal. Hur tekniken kommer att utvecklas till 2030 vet vi inte i dag. Det vi vet är att de smarta mobiltelefonerna kom under mitten av 00- talet och att surfplattorna kom omkring år 2010. Den formen av för människor revolutionerande verktyg kommer att fortsätta att utvecklas i en allt snabbare takt de närmaste 10-15 åren. Här måste Melleruds kommun vara i framkant i allt från folkhälsoarbete till fysisk planering som i kontakterna med kommunen och andra myndigheter. Samtidigt behöver kommunen, likt de synpunkter som lyfts, finnas tillgänglig också för dem som inte använder digital informationsteknologi, som ”Agda 85 år”.

Fysiska mötesplatser är viktiga för att motverka isolering. Det är också viktigt med tillgänglighet. Det kan gälla allt från dofter till ramper, från språk till hörsel. Vad gäller den fysiska miljön ska Mellerud vara tillgängligt för den som inte kan använda benen. Det gäller även vad gäller naturupplevelser och utflyktsmål.

När det gäller samverkan så har Miljöpartiet sedan tidigare drivit frågan om att Mellerud behöver stå redo den dagen vår riksdag, likt det som sker i våra grannländer, beslutar om en kommunsammanslagning. Mellerud måste i det fallet ha en strategi för om vi föredrar en Dalslandsmodell, eller om vi föredrar en modell där vi klustras samman med exempelvis Vänersborg. Väl medvetna om att såväl en majoritet av partierna lokalt, som invånarna, helst skulle vilja se ett alternativ där Melleruds kommun finns kvar långt in i framtiden, så bör ändå en framtida kommunsammanslagning lyftas i en SWOT- analys.

Spelifiering kan och bör i allt större grad nyttjas inte bara inom de områden som lyfts i skrivningen, utan även i folkhälsoarbetet. Vi ser gärna, och då gärna i samverkan på Dalslandsnivå, ett framtida lokalt ”Pokemon Go”, som t.ex. elevhälsan och Närhälsan kan använda föra att motivera barn och ungdomar i riskzonen, och som inte fångas upp av idrottsföreningarna, till att få en ökad rörelseaktivitet i vardagen. Kanske kan elevhälsan skriva en ”FAR”- remiss om X antal timmar ”Pokemon Go”- liknande spel i veckan, och ge dem en app som gör det kul att röra på sig? En app som också är tillgänlig på flera olika språk…

Avseende företagsamhet bör undersökning göras kring om det finns intresse att etablera verksamhet vid något/några av de stickspår som finns i och nära Mellerud. Genom att kombinera DVVJ:s arbete med ett aktivt kommunalt företagspolitiskt strategiskt arbete så skulle kommunen kunna gynna såväl företagande som transporter.

De nyanlända kommer att ha en viktig roll i arbetet med att modernisera Mellerud för framtiden. Inflyttningen till kommunen är något vi ska bejaka, oavsett härkomst. De nyanlända bör också i större grad användas som remisspersoner när vi utvecklar exempelvis turism och upplevelseindustri. Det som gör Mellerud och Dalsland exotiskt för nyanlända människor från exempelvis Västasien är inte nödvändigtvis samma form av turism och upplevelser som attraherar besökare från Norge och Nederländerna. Mångfald berikar…

Klimatförändringarna är ett faktum och för kommunerna övergår nu arbetet både i förebyggande åtgärder för att minska klimatpåverkan, men också förebyggande åtgärder för att hantera den kris som vi människor försatt vår planet i. Enligt SMHI kommer Västsverige ha större risker för översvämningar än för torrperioder, vilket ökar belastningen på reningsverk, kring lantbruken och i bostadsplaneringen. I samband med detaljplanearbetet för Örnudden fastställdes några viktiga normer avseende byggnationsnivån i förhållande till vattennivån i Vänern på 200 års sikt (om MP minns rätt så var gränsen 47,21 m över havet). Här är det viktigt att Melleruds kommun håller i och inte medger dispenser från de rekommendationer som länsstyrelsen fastställt. Krav på fjärrkyla kan i framtiden, vid sidan av fjärrvärme, vara aktuellt att dra fram till kommunala byggnader som äldreboenden och liknande.  På några tiotals års sikt kommer sannolikt de första strömmarna med klimatflyktingar från våra närområden i och runt Europa att strömma norrut. Mellerud måste inför en sådan tillströmning av nya flyktingvågar stå redo med en infrastrutkur, en bostadsmarknad och en kommunal service, som lever upp till ett ökat antal invånare. Här kan urinseparering av toaletter i offentliga byggnader vara något som minskar miljöpåverkan vara något som bör prövas.

Vänern är som innanhav en unik resurs. En hållbar fiskevårdsplan för hela sjön, i samverkan med länsstyrelserna i Värmland och Västra Götaland, bör arbetas fram. Därtill bör de lokala näringsidkarna på sjön nyttjas för att sprida kunskap om hållbart fiske till skolor och allmänhet. Vidare bör kommunen i samverkan med restauranter och butiker, främja försäljning av lokalfångad fisk och göra det till en del av upplevelseindustrin.

För att leva upp till målen om att förena hållbarhet, attraktivitet och utvecklingskraft, krävs tydliga och långsiktiga nyckeltal. Inför beslut bör ett ”smörgåsbord” av olika tänkbara nyckeltal att använda, presenteras som ett underlag för framtida budgetarbete.

Ett tågstopp i Dals Rostock möjliggörs genom att Mellerud, som motprestation mot Trafikverk och Västra Götalandsregionen, reviderar den lokala detaljplanen för samhället, med målet att öka befolkningen och samhällsservicen på orten. Miljöpartiet stödjer en sådan utveckling och föreslår att förslagen om en översyn av detaljplanen för Dals Rostock prioriteras i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Vad gäller avstånd så mäts detta för allt fler pendlare i minuter snarare än i kilometer. Melleruds kommun bör i sin externa marknadsföring betona att vi bara befinner oss en timma från Göteborgs Central. Det kommer att öka möjligheterna för människor att se Mellerud och Dalsland som en tänkbar ort för såväl dagturism som för bosättning. I detta arbete bör vi kunna ta lärdom av andra orter som genom nya järnvägar kommit ”närmre” storstaden. I Västra Götaland skulle vi kunna jämföra oss med Nödinge och Älvängen. I Södermanland ser vi Gnesta och i Skåne har vi exempelvis Eslöv. Vad har de orterna gjort för att bli moderniserade? Vad kan vi lära oss av dem, vilka möjligheter finns och vilka risker?

Vad gäller barn och ungdomar så bör kommunala beslut underställas en barnkonsekvensanalys. Detta är något som är på väg att bli lagstiftning och därför bör det finnas med i Melleruds framtidsvision. Mellerud behöver bli bättre på att lyssna på och engagera de yngre invånarna. På så vis kan vi få dem att känna mer entusiasm för och tillhörighet med hemkommunen. Miljöpartiet föreslår därför att Melleruds kommun ansöker om att bli försökskommun vad gäller rösträtt från 16 år i de kommunala valen.

 

Swot- analys

Miljöpartiet delar till stor del den presenterade analysen. Dock motsätter vi oss starkt bilden av att en minskad köttkonsumtion är ett hot mot de gröna näringarna. Rätt nyttjat kan en minskad köttkonsumtion leda till ett stärkt stöd för lokal produktion. Detta är något som Mellerud bör arbeta aktivt med i framtida kost- och upphandlingspolicyarbete.

Också i ett vidare begrepp kan hot, om man arbetar med dem på ett bra sätt, leda till möjligheter, samtidigt som möjligheter också kan leda till hot. Miljöpartiet ser exempelvis en eventuell framtida sammanslagning av kommuner som både ett hot och en möjlighet. Rätt utformat kan Dalsland bli ett framtida fastlandsalternativ till Gotland. Fel utformat riskerar samtliga Dalslandskommuner hamna i periferin av andra kommuner.

I det fortsatta arbetet bör de punkter som i SWOT- analysen som ur ett mångfasetterat perspektiv upplevs vara särskilt komplicerade, vid sidan av SWOT- analysen också underställas en risk- och konsekvensanalys innan de realiseras.

 

Framtiden ur kommuens förvaltningar och verksamhetsområders perspektiv

Miljöpartiet noterar informationen från de olika förvaltningscheferna. Viktigt att poängtera är dock att Kommunfullmäktige är den centrala och det enda folkvalda organet i Melleruds kommun. Därför kan det finnas anledning för kommunfullmäktiges presidium att på uppdrag av partierna i fullmäktige, ges utrymme för ett särkilt stycke som belyser det politiska, demokratiska perspektivet, också i ett avsnitt som rör verksamhetsperspektiven.

 

Regionala och nationella planer

Miljöpartiets bild är att Melleruds kommun inte bara ska påverkas av kringliggande kommuners utveckling. Melleruds kommun ska också påverka kringliggande kommuners utveckling. Människor rör sig i dag alltmer över gränser, oavsett om det handlar om kommungränser, regiongränser, riksgränser eller arbetsmarknadszoner. Melleruds roll som aktör i samverkan med andra aktörer, behöver förtydligas och stärkas. Kommunfullmäktige måste bli bättre på att sända med Melleruds kommuns representanter i olika samverkansorgan, vilka synpunkter de ska framföra som representanter för Melleruds kommun.

 

Planer i Västra Götalandsregionen

Den fastställda strategin med de årliga handlingsplanerna för omställningen av hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen är något som påverkar Mellerud och som Mellerud, genom sina representanter i dialogmötena med regionen, bör påverka.

 

 

 

Tony Johansson, ordför. (MP)

För Miljöpartiet är det viktigt att betona att miljökvalitetsnormer, biologisk mångfald och strandskydd inte åsidosätts för kortsiktiga vinster.