Lika rättigheter är grunden för ett bättre Mellerud

En av grundpelarna i den Gröna ideologin är alla människors lika värde. All form av diskriminering måste därför motverkas.

Miljöpartiet vill

  • Att Melleruds kommun tillämpar diskrimineringsklausuler vid upphandling
  • Att införa en nollvision när det gäller främlingsfientlighet och rasism
  • Stödja särskilda verksamheter för kvinnor med rötter i andra kulturer
  • Att inrätta ett invandrarråd i Mellerud

En av grundpelarna i den Gröna ideologin är alla människors lika värde. Vi anser att alla människor har rätt att slippa förtryck, oavsett kön, etnicitet, religion, sexuell läggning eller funktionshinder. Miljöpartiet är ett feministiskt parti. Vi vill arbeta för ekonomisk, social och politisk jämställdhet mellan kvinnor och män. Den viktigaste frågan för kommande mandatperiod är att uppvärdera de kvinnodominerade jobben och avskaffa all form av lönediskriminering. Det är också viktigt att utreda vilka normer som styr kommunen, i processer och vid tillsättande av tjänster. För ökad jämställdhet behöver kön och position ställas i relation till grad av inflytande.

Vi vill arbeta aktivt för att skapa mötesplatser mellan människor med olika kulturell bakgrund. Detta kan göras genom att stödja och uppmuntra mångfaldsprojekt i skolor, inom kulturen, inom fritidsverksamheten, i bostadsområdena och inte minst tillsammans med föreningslivet.

Varje människa har rätt att själv definiera sin sexuella läggning. Trots detta drabbas många HBT- personer (homosexuella, bisexuella och trans– personer) av både diskriminering, hot och våld. Miljöpartiet vill betona vikten av att fortsätta arbetet med att öka kompetensen hos kommunens anställda och förtroendevalda om situationen för Melleruds HBT– invånare. Det övergripande målet för människor med funktionsnedsättning är lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter. Melleruds mål ska vara att såväl psykiskt som fysiskt funktionshindrade skall få bättre tillgång till rådgivning, hjälpmedel och stöd. Det är också viktigt att samverkan mellan kommunen och regionen fungerar.

 

 

Vi vill- Att tillgänglighetsplaner ska upprättas och följas - Att kommunen ska ta fram ett handlingsprogram för kvinnofrid - Att ingen ska vara diskriminerad på grund av sin ålder, kön, etnicitet, sexuell läggning,funktionshinder eller religiös övertygelse - Att Melleruds kommun tillämpar antidiskrimineringsklausuler vid upphandling - Att kommunen i samverkan med Fyrbodalskommunerna verkar för att erbjuda skyddatboende för HBT- personer - Att föräldrar till barn med grava funktionshinder ska erbjudas bättre möjligheter tillstöd och avlastning - Att Mellerud ska vara föregångskommun när det gäller integration - Att kommunen skapar rutiner för en bättre dialog med våra minoriteter, exempelvisgenom att tillgängliggöra kommunens hemsida - Att skolan ska ge barn till invandrade en gedigen språklig grund, både i svenska och påmodersmålet - Stödja initiativ och forum där invandrade och infödda kan mötas - Införa en nollvision när det gäller främlingsfientlighet och rasism - inrätta ett invandrarråd i Mellerud - Stödja särskilda verksamheter för kvinnor med rötter i andra kulturer - Att invandrade skall göras mer delaktiga i det demokratiska arbetet - Att kommunens verksamhet utreds när det gäller kön och position kopplat till reelltinflytande

Fördjupning i ämnet Migration och lika rätt

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: