Nacka

Miljöpartiet arbetar för ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Nacka. När Nacka blir stad vill vi se en grön och innovativ stad med plats för människor. Här och under A-Ö längre ned kan du läsa mer om vad vi tycker i olika frågor. Här hittar du vårt senaste valmanifest och budgetförslag.

Mer information om partiets arbete finns på facebook, vår blogg, instagram

 

Kyrkviken i Järlasjön Miljöpartiet kämpar för ett hållbart landbaserat alternativ för rening av vatten från Nackas gator och torg. Dagens styrande politiker vill lägga stora reningsbassänger i Kyrkviken vilket riskerar att försämra vattnet i Nackas största sjö och förstöra miljön vid Kyrkviken.
Våra prioriteringar

Hållbart byggande med bostäder för alla.

Något av det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stadsmiljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras. Nacka behöver både stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator men också ickekommersiella mötesplatser, ytor för spontanlek och möten över generationsgränserna.

Hållbara trafiklösningar och infrastruktur.

Vi vill verka för en hållbar livsstil utan behov av egen bil. Idag är alla med och betalar för bilägarnas kostnader, bl.a. genom subventionerade p-platser. Vi vill att bilägarna ska bära sina egna kostnader och att marknaden får styra priset på p-platser i garage och på kommunal mark. Ett samhälle planerat utifrån människor istället för bilar är både trevligare och bättre för miljön och hälsan. Även om samtliga bilar i framtiden går på el så kommer vi inte få plats med fler bilar än idag och vi behöver därför tänka nytt.

Miljö och klimat.

Det gröna är stadens lungor och renar både vatten och luft samtidigt som det ger oss utrymme för fritidsaktiviteter och pedagogisk verksamhet. Ekosystemstudier måste ha verklig betydelse när Nacka bygger stad. Mark är hårdvara när samhällen förtätas och finns det inte en plan för grönområden så riskerar all mark att bebyggas. Vi behöver också arbeta med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö.

Mindre barngrupper för arbetsro.

Barnen är framtiden och Miljöpartiet vill ge alla barn och pedagoger en lugnare och tryggare lärande- och arbetsmiljö samt satsa mer på en giftfri miljö där även ekologisk mat ingår. Vi vill också att alla skolor får lika mycket pengar till undervisning genom att skolornas hyror bryts loss från skolpengen.

Trygga Nacka.

Miljöpartiet vill att kommunen tar en mer aktiv roll i samhällsplaneringen när det gäller bostäder, lokaler och anläggningar för att bygga bort segregation och otrygghet. Vi vill se mer blandad bebyggelse och skapa fler ickekommersiella mötesplatser där människor kan mötas och skapa nya nätverk. Social och ekologisk hållbarhet kostar pengar, men ett inkluderande samhälle där alla får plats är mer hållbart på lång sikt, även ekonomiskt.

Äldre i Nacka.

Att kunna bo kvar i Nacka som äldre ska vara en självklarhet. Det ska vara möjligt att flytta från hus till lägenhet, även för den som har låg pension. Det är också viktigt både för välbefinnandet och livskvaliteten att på äldre dagar kunna behålla sin hälsa och tillhöra ett socialt sammanhang. För att enkelt kunna få information, råd och stöd behövs en äldreombudsman i Nacka.

Kultur och fritid i Nacka.

Kulturen är en kraft som kan förändra samhällen och en viktig demokratisk plats där olika idéer möts och föds. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa. Ett brett utbud av fritidsaktiviteter som passar fler är också viktigt som förebyggande arbete, mot utanförskap och för folkhälsan.

Miljöpartiet Nacka

Kontakt