Nacka – en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar kommun

Lyssna

Miljöpartiet anser att stadsplaneringens viktigaste uppgift är att skapa ekologiskt, ekonomiskt och socialt långsiktigt uthålliga samhällen. Vi vill modernisera Nacka för kommande generationer och utmaningar. Vi vill skapa ett humanare, lugnare och grönare Nacka där alla kan trivas och slå rot.

Miljöpartiet vill

  • Bygga fler hyresrätter
  • Bygga blandat i samma kvarter
  • Ta tillvara och bevaka ekosystemtjänsterna när vi förtätar
  • Sänka parkeringsnormen på Sicklaön och hålla den flexibel i övriga kommunen

Vi alla tillsammans utgör staden
En stad byggs bara inte, en stad skapas även. Byggnader kan byggas men allt det där andra i en stad – som sammanhållning, relationer och mötesplatser – det skapas. Något av det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stadsmiljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektiv-trafik prioriteras. Vi behöver både tydligt avgränsade stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator. Vi behöver också fler ickekommersiella mötesplatser.

I staden måste alla få plats och det ska finnas olika typer av bostäder som alla har råd med. Staden får inte delas upp i olika segregerade områden. Olika typer av bostäder ska finnas i samma kvarter för att motverka boendesegregationen. Ett samhälle präglat av mångfald byggs när vi planerar för staden och bygger bostäder, skolor och allmänna platser integrerat. Miljöpartiet vill föra en tydlig grön politik för hela Nacka med fokus på hållbart byggande och bättre framkomlighet med en mer demokratisk fördelning av gaturummet. Miljöpartiet vill uppgradera kommunens invånare från kunder till medborgare – vi är alla med och formar Nacka, vi är Nacka.

Nacka behöver fler bostäder, inte fler bilar
I Nacka finns det ett regelverk som subventionerar priset på parkeringsplatser, samtidigt som bostäder byggs helt på marknadens villkor. Detta gör att det som vi alla behöver – någonstans att bo – konkurrensutsätts medan det som långt ifrån alla behöver – privatbil – får ett lägre pris än vad marknaden skulle sätta. Alla nackabor är med andra ord med och betalar för privatbilisternas kostnader. Bilåkandet har under lång tid varit subventionerat på olika sätt och bilen som privat transportmedel är något vi alla vant oss vid, men att de som inte har bil ska vara med och betala för p-platser via högre boendekostnader är inte hållbart. Att bilister själva helt plötsligt skulle behöva betala fullt ut för sina kostnader är främmande för många. Självklart finns det ett samband mellan pris och efterfrågan och fler och billigare p-platser gör att fler tar bilen. På samma sätt skulle fler och billigare hyreslägenheter leda till att fler kan hyra en egen bostad. Nacka måste ta sikte mot framtiden och sluta subventionera p-platser på bekostnad av bostäder. Vi vill se fler billiga hyreslägenheter – inte fler billiga p-platser.

Vi måste bygga med hänsyn till ekosystemtjänsterna
Det gröna är stadens lungor och renar både vatten och luft samtidigt som det ger oss utrymme för fritidsaktiviteter, rekreation och pedagogisk verksamhet. Det viktiga arbetet med ekosystemtjänster existerar i teorin i form av rapporter och dokument, men i praktiken är dessa av begränsad eller obefintlig betydelse. Uppföljning av särskilt miljömålen saknas helt och vi vet i dagsläget inte vad dessa lett till. Ekosystemstudier behövs för fler områden och måste få praktisk betydelse i stadsbyggnadsprocessen. Mark är hårdvara när samhällen förtätas och finns det inte en plan för grönområden så riskerar all mark att bebyggas. Vi behöver synliggöra och inkludera de nyttor naturen ger oss i stadsbyggnadsprocessen och samhällsplaneringen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: