Mer kultur till Nackaborna

Lyssna

Miljöpartiet tror på kulturens kraft att förändra ett samhälle i grunden. Till­sammans med lokalt engagemang och kommunala intressen vidgar vi deltagandet i kulturlivet och bygger en kulturinfrastruktur för alla invånare i Nacka. I framtidens hållbara samhälle kan vi inte längre konsumera varor som vi gör idag utan vi måste ställa om och exempelvis ha en ökad kulturkonsumtion. Kulturen skänker upplevelser, får oss att tänka och ger lust att skapa. Därför vill vi satsa på kultur för alla människor som bor i Nacka!

Miljöpartiet vill att Nacka planeras utifrån kulturen och att våra offentliga miljöer smyckas av mer konst.

Nacka kommun behöver utöka sin musikskoleverksamhet till att bli en kulturskola. Kulturpengen behöver ”centraliseras” igen och Nacka kommuns blivande kultursam­ordnare ska samordna, möjliggöra och tillgängliggöra kultur för barn och ungdomar. Alla barn och ungdomar ska, oavsett familjens inkomst och bostadsort, ha möjlighet till eget skapande och ha chans att spela instrument, sjunga, dansa, filma, slöjda, måla, skriva eller spela teater på sin fritid.

Miljöpartiet vill att Nacka kommun ska bli fristadskommun. En fristadsför­fattare är en person som bjudits in av en svensk kommun på grund av att hen förföljs i sitt hemland. I Sverige får författaren en fristad under två år för att kunna leva och fortsätta sitt skrivande arbete i trygghet. Nacka kommun ska ansluta sig till den inter­nationella organisationen ICORN:s fristadsprogram för att hjälpa författare i behov av skydd. Kommunen förbinder sig att, under två år, varje månad betala ut ett stipendium till fristadsförfattaren samt stå för författarens bostad. Inom ramen för detta tillsätts en fristadskoordinator.

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Kultur

Kulturen tillhör alla. Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet att både ta del av och skapa kultur. Det innebär låga kostnader och hög tillgänglighet

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

  • Mångfald och representativitet i institutioner och projekt
  • Inrätta en förmedlande länsfunktion för teatern
  • Ett läse- och skrivcentrum för främjande av läsning och skrivning
  • Stärka kulturverksamheternas digitala utveckling

Läs mer

Kulturen ska föras ut till hela länet och förvaltningen ska ges resurser att bygga ut sin infrastruktur Miljöpartiet arbetar för att alla länets invånare ska ha möjlighet till kulturupplevelser och kulturskapande och att känna sig representerade i kulturen. Kulturen tillhör alla och spelar en viktig roll för det demokratiska samhället.

I konsten och kulturen speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser och ska vara tillgänglig och inbjuda till delaktighet i staden och på landsbygden. Landstinget behöver fortsätta att utveckla och tillgängliggöra länets kulturverksamhet. För att stärka kulturen i regionen behöver vi höja kulturens status och stärka den långsiktiga planeringen. Därför välkomnar vi beslutet om en regional strategi för kulturen.

Mångfald och representativitet ska lyftas och genomsyra landstingets institutioner och enskilda projekt Miljöpartiet vill särskilt lyfta frågan om representativitet och stötta det mångfaldsarbete som pågår i landstingets institutioner och i enskilda projekt. En förmedlande länsfunktion för teatern ska inrättas Förmedlande länsfunktioner kan ge bättre samordning av befintliga kulturlokaler. Dansen och cirkus har redan sådana förmedlande funktioner. Vi vill se förmedlande länsfunktioner inom fler scenkonstområden, såsom teater. Dessa funktioner bör dessutom samverka genreöverskridande.

Ett läse- och skrivcentrum för att stödja länets läs- och skrivfrämjande insatser ska införas Miljöpartiet vill stärka kvaliteten i bibliotekens verksamhet. Vi vill bland annat införa ett läse- och skrivcentrum som en funktion under Regionbiblioteket. Läse- och skrivcentrumet ska förmedla kunskap och material till bibliotek, skolor, förskolor och andra aktörer och blir ett nav för vidareutbildning av bibliotekarier, förskolepedagoger och lärare inom läs- och skrivfrämjande.

 

"Alla barn och unga ska oavsett familjens inkomst eller bostadsort ha tillgång till kultur" / Åsa Marnell, ledamot i Kulturnämnden