Hållbart byggande med bostäder för alla

Hållbart byggande med bostäder för alla

Något av det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stadsmiljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras. Nacka behöver både stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator men också ickekommersiella mötesplatser, ytor för spontanlek och möten över generationsgränserna.


Miljöpartiet vill:
* Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad.

* Bygga minst ett av de höga hus som planeras i Nacka i trä och bygga mer klimatsmart.

* Ha ett tryggt Nacka där vi bygger bort segregration och utanförskap, satsar mer på föreningslivet samt skapar olika mötesplatser för mer liv och rörelse utomhus.

* Satsa på solceller på kommunens byggnader.

* Satsa på co-living-bostäder i Nacka, en modern form av ”kollektivboenden”.

* Bygga integrerat och blanda olika typer av bostäder och boendeformer med varandra i samma områden.

* Införa en lokal klimatkompensation där kommunen kompenserar för sina resor och pengarna används till lokala projekt eller lokala klimatsatsningar där även företag, föreningar och organisationer kan söka stöd.

* Se till att det byggs fler hyresrätter och starta ett kommunalt bostadsbolag.

* Bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader för en koppling till Nackas historia och en mer varierad stadsbild samt utnyttja det redan byggda på nya sätt.

* Att Nacka får riktiga kretsloppsparker för återvinning, återbruk och sociala projekt där saker tas emot även för reparation.

* Ordna offentliga toaletter och dricksvattenfontäner i Nacka.

* Enbart tillåta att verksamhetslokaler byggs i en smal remsa längs Värmdöleden, för att dämpa buller och bevara Ryssbergen som urskog, grön lunga och friluftsområde.

Nyheter på Hållbart byggande med bostäder för alla

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter