Cykelpolitik

Cykelpolitik

Vi vill att fler ska välja att lämna bilen hemma och ta cykeln istället. Det tjänar både vi själva och miljön på. Vi vill göra det lättare och smidigare att cykla i Nacka.

Miljöpartiet vill

Nacka kommun har en cykelstrategi. Tyvärr har den inte uppdaterats som den skulle. Det är ett viktigt dokument för att se till att det blir rätt när vi bygger. Det handlar om rätt standard och bredd på cykelbanor, att det inte finns farliga partier med dold sikt, stolpar i cykelbanan etc. Men framförallt handlar det om hur vi fördelar gaturummet: blir det bredare för bilar och kantstensparkering eller får oskyddade trafikanter mer plats?
Vi vill att cyklandet ökar och säkerheten bli bättre. Det finns så många andra fördelar med cykling som bättre hälsa för den som cyklar och andra runt med mindre utsläpp och buller. Vi behöver också ge mer yta till olika cyklister: de som pendlar långt och cyklar snabbt och de som tar sig kortare sträckor i mer sakta tempo.
Vi vill se fler säkra cykelparkeringar i kollektivtrafiknära lägen och vid bostäder, infartsparkeringar för cykel, möjlighet att ta med cykel i kollektivtrafiken, fler cykelbanor, säkrare lösningar för olika cyklister och att trafikslag separeras mer, också cyklister och gående. Vi vill också ha lånecyklar i Nacka som fungerar ihop med Stockholms system så det går lätt att bara ta en cykel här och lämna den där.

Ungefär hälften av alla bilresor är kortare än fem kilometer. Cykeln är ett praktiskt transportmedel som tillsammans med kollektivtrafik kan erbjuda billiga, flexibla, mer miljövänliga transporter och dessutom göra en betydligt trevligare stadsplanering möjlig. Viljan att cykla har ökat kraftigt det senaste årtiondet, detta har till stor del skett trots stadsplaneringen, inte tack vare den.

Vi vill att bilarna ska få ta omvägen, inte cyklisterna. Vill bygga fler cykelhuvudstråk och höghastighetscykelvägar som gör det lätt och snabbt att cykla i Nacka och till våra grannkommuner. Vi vill att kommunens cykelplan ska vara genomförd redan år 2020, inte år 2030 som enligt dagens ambitionsnivå.

Miljöpartiet anser att satsningarna i kommunens cykelplan inte får skjutas på framti­den och vill se en snabbare utbyggnadstakt av cykelbanenätet. Investeringar i cykelbanor är samhälls­ekonomiskt lönsamma och är ingenting som ska skjutas på framtiden. Dagens – och morgondagens – cykelbanor måste också vara anpassade till de nya cyklar som nu kommer: både de eldrivna och de bredare lastcyklarna. I och med att fler pendlar med cykeln behöver cykelvägarna vara säkra och alltid planeras med utgångspunkt att tydligt separeras från gående och bilar.

Lånecyklar, förmånscyklar, lån av elcykel och cykelvårdsstationer
Vi vill införa lånecyklar i Nacka. Att låna en cykel ger många fördelar. Du väljer själv i vilket cykelställ du vill hämta eller lämna tillbaka cykeln i och den är alltid oljad, servad och pumpad.

Efter ett förslag från Miljöpartiet erbjuder kommunen alla sina anställda en förmånscykel lik­nande upplägget för ”hemdator”. Detta bidrar både till en förbättrad hälsa hos de anställda och att fler väljer cykeln som transportmedel.

På en cykelvårdsstation är det möjligt att spola av cykeln med vatten, blåsa rent med tryckluft, torka med varmluft och pumpa däcken. I s.k. cykelkök är det även möjligt att reparera sin cykel. För att ännu fler ska välja cykeln som färdsätt vill vi att en cykelvårdsstation ska finnas centralt också i Nacka. Denna cykelvårdsstation kan förhoppningsvis senare utvecklas till ett cykelkök.

Vi har alla ett ansvar för att klimatmålen nås och kombinationen av kollektivtrafik och cykel är ett sätt att flytta fram positionerna. Mer än en tredjedel av ett genomsnittligt tjänsteföretags koldioxidutsläpp kommer från personalens resor till, från och i arbetet. En cyklad mil istället för att köra bil ger minskade koldioxidutsläpp med i genomsnitt 2 kg. Den som cyklar får samtidigt motion och därmed bättre hälsa.

Nyheter på Cykelpolitik

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter