Fritid

Fritid

Miljöpartiet de gröna i Nacka värnar om allas rätt till en meningsfull och kostnadsfri fritid som dessutom ska vara jämställd och befriad från stereotypa könsroller.

Miljöpartiet vill

Anläggningar, samordning och flexibla lokaler
När Nacka växer är det viktigt att vi planerar för och bygger fritidsanläggningar så att statistiken om antal idrottsplatser och ytor för spontanlek per capita bibehålls när vi blir fler invånare. Det här är särskilt viktigt för de centrala delarna av Nacka där mark är hårdvara och gärna exploateras på andra sätt än genom att utveckla grönområden, parker och sport- och lekytor. Kommunen har ett stort ansvar att planera samhället efter lek och rörelse så att vi kan mötas över generationerna och så att rörelse i vardagen uppmuntras.
Miljöpartiet arbetar för en bättre samordning och planering kring samutnyttjande av lokaler så att ytor som står tomma efter kontorstid kan användas av föreningslivet. Våra lokaler behöver vara flexibla både sett till användningsområde och användare.
Vi vill råda bot på bilberoendet som är kopplat till fritidsaktiviteter genom att se till att det finns lokala fritidsanläggningar inom gång- och cykelavstånd runt om i kommunen. Vi vill även energieffektivisera kommunens fritidsanläggningar och motverka den ojämställda könsfördelningen som råder mellan pojkars och flickors fritidsaktiviteter.

Idrottsbibliotek
Ibland kan möjligheten att kunna delta i olika aktiviteter begränsas av plånboken då utrustning ofta är dyr. Vad gäller barn så måste ju denna även ständigt uppdateras då de växer fort. Miljöpartiet vill utreda möjligheten till idrottsbibliotek där ut­rustning kan lånas. Att kunna låna utrustning går i linje med den hållbara cirkulära ekonomin och kan dessutom vara ett bra tillfälle att kunna prova på olika aktiviteter.

Fritidsmässa
Fritid behöver inte betyda fysisk aktivitet och föreningslivet består av så många olika typer av föreningar inom olika områden. Miljöpartiet vill att kommunen står värd för ett årligt evenemang där olika föreningar kan mötas och även träffa allmänheten. Att satsa på ett rikt föreningsliv ger mycket tillbaka på flera nivåer i samhället – från sammanhållning till gemenskap.

Fritidsbidrag
Miljöpartiet vill också undersöka hur intresset och engagemanget för andra typer av fritidsaktiviteter utanför det traditionella föreningslivet ser ut. Vi föreslår därför ett fritidsbidrag riktat till organiserade icke traditionella fritidssatsningar. På detta sätt kan små nya föreningar få möjlighet att utvecklas. Med ett öppet och nyfiket sinne kan kommunens fritidsutbud få ett spännande tillskott.

Nyheter på Fritid

Nacka, 24 november 2014

Nacka behöver en jämställdhetskonsult

Nacka, 15 juni 2014

Plogad bana på Ältasjön för Kitewing och Isbräda

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter