Gatukostnader

Gatukostnader

Innan man säljer kan man inte tillgodogöra värdeökningen av sin fastighet och därför vill vi i Miljöpartiet genomföra en del förändringar i kommunens gatukostnadspolicy.

Miljöpartiet vill

Miljöpartiet anser det är rätt att ta ut en del av kostnaderna när man omvandlar gamla fritidshusområden till områden för permanentboende i form av en gatukostnadsersättning. Oftast sker det en större ökning av fastigheternas värde i och med omvandlingen som vida överstiger de gatukostnader man faktiskt behöver betala. Denna värdestegring intecknas ofta tidigt i fastighetens pris och ökar ju närmre tidpunkten för omvandlingen man kommer.

Miljöpartiet inser dock problemet med att man inte kan tillgodogöra sig värdeökningen innan man säljer sin fastighet och vill därför genomföra en del förändringar i kommunens gatukostnadspolicy.

– Alla permanentboende i fastighet som, kopplat till gatukostnadsutredningen är klassad som permanentbostad eller permanentbebodd fritidsfastighet, ska erbjudas anstånd i upp till 20 år med att betala gatukostnadsersättningen. Anståndet förutsätter att det är samma person som äger och bebor fastigheten kontinuerligt från tidpunkten för beslut om start-PM för detaljplan samt att fullgod säkerhet lämnas. Ränta betalas utifrån Riksbankens referensränta

– Alla pensionärer ska erbjudas uppskjuten betalning av både ersättningsbeloppet och upplupen ränta intill tidpunkten för skifte av fastighetsägare om godtagbar säkerhet ställs.

 – Vi vill också ändra så att kommunen i förnyelseområden står för en större kostnadsandel av tillgänglighetsanpassning, lekmiljö, parker, gång & cykelvägar m.m.

– Om exploateringsgraden minskar efter det att takbeloppet bestämts, vill vi till skillnad från dagens policy att kommunen ensamt ska bära den kostnaden.

– Det finns ett utredningsförslag som ger kommunerna möjlighet att ta ut avgifter av fastighetsägarna för nya och upprustade gator med stöd av en kommunal taxa även i redan detaljplanerade områden. Detta säger vi i Miljöpartiet bestämt nej till. 

Miljöpartiet anser att det i Nacka lämpar sig bäst med kommunalt huvudmannaskap av våra vägar. Vid enskilt huvudmannaskap är det ofta osäkert för den enskilde fastighetsägaren vad slutkostnaden blir. Vid kommunalt huvudmannaskap finns det ett förutbestämt kostnadstak där kommunen tar på sig alla kostnader över taket. Vid enskilt huvudmannaskap kan kommunen av juridiska skäl inte gå in och stötta fastighetsägare som har svårt att betala gatukostnadsavgiften, inte heller skjuta till pengar om det blir dyrare än beräknat. 

Vi ser också att det framöver finns skäl att bättre planera exploateringar utifrån en balans, både av respekt för miljön, områdets karaktär och rimliga kostnader för de enskilda hushållen.

Nyheter på Gatukostnader

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter