Hållbar stadsplanering

Hållbar stadsplanering

Kommunerna har en stor roll att spela om Sverige ska nå klimatmålen och Nacka kan bidra till en hållbar värld. Att bygga innebär både utmaningar och möjligheter eftersom det är en belastning på miljö och klimat samtidigt som det finns chans att skapa ett hållbart samhälle från grunden. Då spelar det roll vad, var och hur det byggs.


Något av det som attraherar mest i en stad är andra människor. Hållbar stadsmiljö är en blandning av bostäder, arbetsplatser, mötesplatser, kultur och service med ett trafiksystem där gång-, cykel-, och kollektivtrafik prioriteras. Nacka behöver både stadsparker, gröna mellanrum och trädkantade gator men också ickekommersiella mötesplatser, ytor för spontanlek och möten över generationsgränserna.När kommunen bygger finns stora möjligheter att satsa på hållbarhet. Genom att bygga mer i massivträ, efterfråga betong och asfalt med lägre klimatpåverkan och bygga hus som ger mer energi än de tar kan stora kliv mot en hållbar stad tas. Stadsbyggandet ska också ge utrymme åt naturen, lyfta den biologiska mångfalden på olika sätt och bygga upp en infrastruktur för morgondagens sätt att resa i stadsrummet. Den hållbara staden är ledande i att tänka framåt redan nu och bygga det samhälle som behövs imorgon.

Tyvärr visar forskningen att om vi väntar på att marknaden ensam ska hitta lösningar då får vi vänta för länge. Samtidigt skriker en hel värld efter politisk handling och att vi förtroendevalda ska ta ledningen. Vi måste ta ett större ansvar för vad vi bygger och hur, satsa på en infrastruktur som visar vägen mot en fossilfri värld och ta ett sammanhållet grepp där miljö- och klimat får betydelse för alla beslut som fattas. Då behöver våra strategier, visioner och målsättningar övergå till tydliga ambitioner och krav när vi förhandlar om vad som byggs i Nacka.

Miljöpartiets mål är ett hållbart samhälle där vi tar hand om varandra och kommande generationer, naturen och allt liv på planeten. Vi ser hur vi alla är en del av lösningen och hur även kommuner kan bidra till den nödvändiga klimatomställningen. När Nacka bygger stad finns alla möjligheter att vara en del av lösningen i klimatutmaningen och ledande i omställningen mot ett hållbart samhälle. Miljöpartiet vill föra en tydlig grön politik för hela Nacka med fokus på hållbart byggande och bättre framkomlighet med en mer demokratisk fördelning av gaturummet.

Miljöpartiet vill:
• Att de verktyg och strategier som finns i Nacka för att lyfta ekosystemtjänster, hållbart byggande, miljö och klimat också används när det byggs i hela Nacka. Vi behöver synliggöra och inkludera de nyttor naturen ger oss i stadsbyggnadsprocessen och samhällsplaneringen

• Lyfta in miljö och klimat i olika avtal där det byggs i Nacka så vi ställer krav på gröna värden, biologisk mångfald och dagvattenhantering

• Bygga smarta hus och bygga mer i trä

• Satsa på solceller på kommunens byggnader

• Ha ett tryggt Nacka där vi bygger bort segregation och utanförskap, satsar mer på föreningslivet samt skapar olika mötesplatser för mer liv och rörelse utomhus

• Bygga integrerat och blanda olika typer av bostäder och boendeformer

• Införa kommunal hyresgaranti så att fler kan hyra en bostad

• Se till att det byggs fler hyresrätter och starta ett kommunalt bostadsbolag

• Bevara kulturhistoriskt intressanta byggnader genom att möjliggöra att söka stöd via en kulturhistorisk fond

• Att Nacka får riktiga kretsloppsparker för återvinning, återbruk och sociala projekt där saker tas emot även för reparation

• Införa en lokal klimatkompensation där kommunen kompenserar för sina resor och pengarna används till lokala projekt eller lokala klimatsatsningar där även företag, föreningar och organisationer kan söka stöd

• Ha en östlig kollektivtrafikförbindelse med både stadslinbana och fler och tätare båtförbindelser istället för en östlig motorvägsförbindelse

• Jobba aktivt för mer kollektivtrafik, tunnelbana till Orminge och Älta samt lokala matarbusslinjer

• Bygga fler och säkra cykelparkeringar samt lobba för möjligheten att ta med cykeln i kollektivtrafiken

• Införa ett lånecykelsystem som fungerar ihop med Stockholms så man kan låna och lämna överallt

• Omgående göra stora satsningar på utbyggnad av och bättre separera gång- och cykelbanor

• Anpassa kommunens elnät och infrastruktur för framtidens elfordon och ordna fler snabbladdplatser

Nyheter på Hållbar stadsplanering

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter