Miljö och klimat

Miljö och klimat

Det gröna är stadens lungor och renar både vatten och luft samtidigt som det ger oss utrymme för fritidsaktiviteter och pedagogisk verksamhet. Ekosystemstudier måste ha verklig betydelse när Nacka bygger stad. Mark är hårdvara när samhällen förtätas och finns det inte en plan för grönområden så riskerar all mark att bebyggas. Vi behöver också arbeta med grönska för att minska buller och lyfta andra ljud i staden för en god levande- och boendemiljö.


Miljöpartiet vill:

* Att det ska finnas en Miljödirektör i Nacka med övergripande ansvar att samordna arbetet med att nå upp till Nackas lokala miljö- och klimatmål samt ta fram och genomföra strategier för att minska miljö- och klimatpåverkan.

* Arbeta för mer grönska som på ett naturligt sätt kan ta hand regnvatten istället för mekanisk rening och skärmbassänger i sjöar.

* Ta bort bilvägen vid Kyrkviken och skapa en ny park där vatten kan renas naturligt på sin väg ner mot Järlasjön.

* Bygga en dagvattentunnel från Sickla till Svindersviken och där anlägga en vacker våtmarkspark.

* Att Nackas kommunala vatten och avfallsbolag får tydliga ägardirektiv med miljöhänsyn så att det aldrig är någon tvekan i valet mellan ekonomisk och långsiktigt hållbar kostnad.

* Producera egen biogas av vårt matavfall och eget biokol på trädgårdsavfall.

* Skapa ett tystare Nacka genom fler gröna, växtbeklädda bullerskydd som även tar hand om dagvatten samt ökar den biologiska mångfalden.

* Planera för fruktträd och bärbuskar och ge förutsättningar för stadsodling i hela Nacka.

* Satsa på alluminiumutfällning för att minska övergödningen i Nackas sjöar.

Nyheter på Miljö och klimat

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter