Miljödirektör

Miljödirektör

Miljöpartiet anser att det krävs en miljömålsdirektör med ett övergripande ansvar för att nå upp till klimat- och miljömålen. Miljöprogrammet och miljömålen berör så många olika verksamheter och har behov av någon som koordinerar arbetet. Miljöpartiet vill se en ny ”superdirektör” med både piskor och morötter i sin verktygslåda som kan leda arbetet mot en hållbar kommun och en framtida hållbar stad.

Nacka behöver en supermiljödirektör med miljö för ögonen
Mål utan medel leder sällan någon vart. Nacka kommun har sedan några år tillbaka antagit sex lokala miljömål. I arbetet med att uppnå dessa mål har konkreta mätbara delmål som ska visa hur Nacka ligger till satts upp. Det är Kommunstyrelsen som följer upp dessa och det är upp till varje nämnd att arbeta och ta fram åtgärder för att nå dit. Tanken är att miljömålen ska gälla för alla verksamheter i kommunen och beröra alla delar av samhället – från politiska nämnder till enskilda nackabor. Hur det konkret arbetas med målen är dock upp till varje enskild enhet och verksamhet. Det är helt i linje med den s.k. ”Nackamodellen” att delegera och frihet under ansvar. Sedan hoppas man på att arbete görs utefter var och ens goda samvete och vilja.

Miljöpartiet ifrågasätter denna styrmodell och detta sätt att arbeta och menar att vi istället skulle behöva ta ett gemensamt ansvar. Miljöpartiet anser därför att det krävs en miljödirektör med ett övergripande ansvar för att nå upp till klimat- och miljömålen. Miljöprogrammet och miljömålen berör så många olika verksamheter och har behov av någon som koordinerar arbetet. Miljöpartiet vill se en ny ”superdirektör” med både piskor och morötter i sin verktygslåda som kan leda arbetet mot en hållbar kommun och en framtida hållbar stad. Denna direktör ska även ta fram en klimatanpassningsplan för Nacka eftersom såväl global uppvärmning som klimatförändringar redan är här och Nacka är inte på något sätt är undantaget från denna utveckling. Nacka behöver identifiera risker och öka beredskapen för vad ett förändrat klimat kan medföra. Miljödirektören ska också leda arbetet med att ta fram och genomföra olika strategier för att minska Nackas miljö- och klimatpåverkan. Nacka saknar exempelvis idag en strategi för att motverka matsvinn, något som det skulle behöva arbetas mot i alla kommunala verksamheter.

Många beslut som fattas i Nacka har påverkan på såväl miljö som klimat. För att arbetet mot miljömålen ska vara närvarande i allt beslutsfattande behöver vi införa miljökonsekvensbeslut. Idag redovisas i tjänsteskrivelser ekonomisk påverkan samt konsekvenser för barn och unga. Vi vill att det utöver detta redovisas för vilken påverkan enskilda beslut har för våra lokala miljömål i synnerhet och miljö- och klimat i allmänhet.

Nyheter på Miljödirektör

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter