Handlingsprogram 2019-2023

 

 

MILJÖPARTIET I NYKÖPING ÄR EN DEL AV DEN GLOBALA GRÖNA RÖRELSEN

 

Miljöpartiet i Nyköpings vision för Nyköping är en kommun som är ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar. De politiska besluten ska vara hållbara även i framtiden. Miljön och människan är viktigare än kortsiktig ekonomi. Ekonomiska incitament ska utgå från miljömässiga och mänskliga behov samt byggas på solidariska ideal.

Alla globala problem har lokala orsaker. Nyköpings kommun ska ta ansvar och vara en del av lösningen. Problem med klimatförändringar, sociala orättvisor och resursslöseri kan inte bara lösas av andra, någon annanstans. Genom att skapa förutsättningar för social sammanhållning, miljömedvetenhet och gemensamt ansvarstagande kan Nyköping gå före i den gröna omställningen med målet att lämna ett hållbart och rättvist samhälle till våra barn och barnbarn. Nyköpings kommun ska byggas för grön omställning och social sammanhållning.

Tillsammans vill vi skapa framtidstro och livskvalitet i Nyköping. Tillsammans kan vi möta framtiden med tillförsikt och kärlek. Tillsammans ska vi ta hand om varandra, vår kommun och vår jord.

GRÖN IDEOLOGI

Miljöpartiet i Nyköping är en del av den globala gröna rörelsen som strävar efter en värld där alla kan leva goda liv utan att försämra förutsättningarna för kommande generationer.

Miljöpartiets ideologi grundar sig på tre solidariteter:

 • Solidaritet med djur, natur och det ekologiska systemet

 • Solidaritet med kommande generationer

 • Solidaritet med alla världens människor

  En grön samhällsanalys bygger på en helhetssyn – allt hänger ihop och är beroende av varandra. Vi är ett feministiskt parti som arbetar målmedvetet för allas lika rätt. Vi anser att olikheter berikar och att mångfald, jämlikhet och jämställdhet är grunder för att rättvist samhälle. Miljöpartiet i Nyköping är ett decentralistiskt parti som arbetar för att beslut ska tas så nära de människor som berörs som möjligt. Vi är ett politiskt alternativ för alla som erkänner de utmaningar som mänskligheten står inför och som vill möta dem med aktiv politik som gör skillnad i människors vardag.

  Våra värderingar grundar sig i en övertygelse att människan är en kreativ och empatisk varelse som vill och kan ta ansvar. Vi anser att individer och grupper har ett solidariskt ansvar för sig själva och andra. Miljöpartiet i Nyköping anser att varje människa har ansvar för vår miljö men det är politikens uppgift att skapa förutsättningar för hållbar utveckling. Vår ideologi vilar på övertygelsen att människor ska leva i samklang med naturen och agera i samspel med varandra. Samhället bygger vi tillsammans. Vi välkomnar alla som vill vara med i detta arbete.

  Ledord för Miljöpartiet i Nyköping är hållbarhet, jämlikhet, trygghet och demokrati.

 

DEMOKRATI, FOLKHÄLSA OCH SOCIAL SAMMANHÅLLNING

I Nyköpings kommun ska alla invånare känna sig välkomna, delaktiga och kunna ha inflytande över kommunala beslut som påverkar deras vardag. Alla medborgare ska ha lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnicitet, religion, funktionssätt, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck och ålder. Alla former av diskriminering ska motverkas.

Miljöpartiet i Nyköping vill att nya demokratiska former skapas så att de som är underrepresenterade i de valda församlingarna ges större möjligheter att delta i den demokratiska processen. Vi vill se fler kvinnor i kommunala bolagsstyrelser. Vi anser att ett mångkulturellt samhälle är ett välmående och framgångsrikt samhälle, där nollvision mot all form av rasism är en självklarhet. Vi vill stävja främlingsfientlighet och utan- förskap genom ett aktivt antidiskrimineringsarbete med målet ökad social sammanhållning. Att vara en del av samhällsgemenskapen är viktigt för folkhälsan.

Miljöpartiet i Nyköping anser att delaktighet och inflytande skapas genom att kommunen har ett öppet beslutsfattande och hög tillgänglighet. Som medborgare ska det vara lätt att komma i kontakt och få hjälp av sin kommun. Kommunen ska ha en hållbar ekonomi och resurseffektiv fördelning av skattemedel. En platt och effektiv organisation tillhandahåller en bra arbetsmiljö till sina anställda.

Miljöpartiet i Nyköping anser att ett hållbart ledningssystem uppnås genom en tydlig, öppen och effektiv orga- nisation. I en beställar- och utförarmodell är det viktigt att beställningarna från politiken håller hög kvalité så att resultaten blir tydliga och lätta att följa upp och utvärdera. Som kommunens största arbetsgivare ska Nyköpings kommun vara en förebild vad gäller mångfald, jämställdhet och miljö.

 

Vi vill:

 • Ta fram fler satsningar på ökat inflytande för barn och unga tex i framtagande av ÖP, detaljplaner, lekplatser, nybyggnationer av skola och förskola.

 • Att det lokala invånarinflytandet ska öka genom ex brukarråd, fler medborgardialoger och invånarbudgetar.

 • Inrätta ett myndighetskontor för alla beslut enligt socialtjänstlagen med syfte att ingen ska falla mellan stolarna.

 • Fortsätta utveckla den politiska styrningen över inköp och upphandling.

 • Centralisera kommunens inköp, satsa mer på upphandling och inrätta samordnad varudistribution

 • Utveckla former för att utifrån Barnkonventionen genomföra barnkonsekvenseranalyser i budget.

 • Fortsätta utveckla Kommunstyrelsen som produktionsstyrelse och granskare.

 • Inrätta lokala kommunala servicekontor i Oppeby och filialer i Stigtomta, Jönåker och Tystberga.

 • Kvalitetssäkra och tydliggör styrningsmodellen.

 • Fortsätta satsa på och utveckla 6 timmars arbetsdag.

 • Uppdatera riktlinje för resor med syfte minskat resande och ökat användande av hållbara färdmedel.

 • Utveckla och införa fler löpande medborgardialoger – påverkanstorg, rådslag, vägledningsdebatter och speakers corner.

 • Inrätta ett kvalitets och utvecklingskontor och samordna alla utvecklingsstrateger och kvalitetssamordnare under en chef.

 • HBTQ-certifiera fler verksamheter.

 • Utreda kostnad och möjliga omprioriteringar för en stegvis och långsiktig löneförhöjning för undersköterskorna där första steget är en kraftig höjning till de med längst erfarenhet.

 • Fortsätta utveckla en övergripande styrning och struktur för målområdet social sammanhållning med framtagande av årliga åtgärdsplaner som en del i budgetprocessen.

 • Inrätta en nämnd för social omsorg.

 • All myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen ska ske enligt en och samma delegationsordning oavsett nämnd.

 • Vård- och omsorgsnämnden ska anamma samma arbetssätt och delegationsordning som Socialnämnden och inrätta ett utskott för myndighetsutövning mot enskild.

 • Ge HR-enheten ansvar för alla anpassade anställningar samt uppdrag om att utreda fler möjligheter för kommunen som arbetsgivare att kunna erbjuda fler med varierad arbetsförmåga att få anställning i kommunen.

 • Införa miljöavgifter i samband med införande av e-handeln.

 • Införa strukturell återkommande utbildning i förvaltningslagen för alla myndighetsutövare.

 • Främja satsningar på innovation genom tex ha en mässa eller möjliggöra för ett innovationscentrum.

 • Att kommunen, där det är lämpligt, ska tillämpa användning av anonymiserade arbetsansökningar för att minska risker för diskriminering.

 

MILJÖ

Vi orsakar fortfarande betydligt högre utsläpp än vad som är globalt hållbart. Vi är ett av de länder som indu- strialiserades tidigt och vi har ett historiskt ansvar för de utsläpp som genererades när vi byggde vårt välstånd. Sverige har goda möjligheter att vara ledande i att minska den mänskliga påverkan på klimatet. Miljöpartiet i Nyköping vill att Nyköpings kommun går före i den gröna omställningen och blir en fossilfri och koldioxid- neutral kommun.

I Nyköping ska alla känna att vi gör så gott vi kan för att minska våra utsläpp och ekologiska fotavtryck. För det krävs en vardagsnära och kretsloppsinriktad politik som handlar om det vi köper, hur vi konsumerar och använder, samt hur vi tar hand om det vi kastar. Vi behöver energieffektivisera vår vardag och därmed minska våra ekologiska fotavtryck. Det är inte bara bra för miljön utan också för ekonomin. Med mer pengar i plån- boken, tack vare minskad konsumtion, bättre användning av det konsumerade och minskade utsläpp finns mer pengar över till viktigare och roligare saker. Både för medborgaren och kommunen. Sparsamhet, säkerhet, sårbarhet och resiliens är också viktiga perspektiv av att satsa på miljö.

För att nå både de nationella och lokala miljömålen ska folkhälsan öka. En offensiv klimatpolitik måste kombi- neras med ett arbete för jämlika och jämställda villkor. Vi vill gynna folkhälsan genom att underlätta hälso- samma val i vardagen. Hälsosamma vanor, miljövänligare transporter och goda boendevillkor är exempel som ger vinster för både miljö och det sociala välmåendet.

Naturen är ett rekreationsområde för oss människor och har ett stort egenvärde som jordens lungor och boplats för vilda djur. Hantering av gifter och avfall måste vara i toppklass för att kunna behålla giftfria miljöer för kommande generationer. Säkert vatten är fundamentalt för vår överlevnad. För att trygga vattenkvalitén för kommande generationer måste övergödningen minska så att den når naturliga nivåer. Gifter och hormon- störande ämnen måste begränsas i våra vattendrag.

Ekosystemtjänster är grundläggande för ett hållbart jord- och skogsbruk och dess oersättliga värde behöver synliggöras. Humlor och bin som pollinerar, våtmarker, mikroorganismernas betydelse för kretsloppet, insekt- sätande fåglar och skogens betydelse för lokalklimatet är exempel på ”hjälp” från naturen som också har stor ekonomisk betydelse. De ekologiska jordbruken bidrar till en giftfri miljö. De ger mervärden som ökad biologisk mångfald genom att värdefulla kulturlandskap som betade hagmarker, åkerholmar och skogsbryn bevaras.

Idag är andelen självförsörjande i Sverige relativt låg. Miljöpartiet i Nyköping vill att man som boende i Nyköping ska ha större möjlighet att odla själv. Även skolor och äldreomsorg ska väva in odlingsmoment i verksamheten. En stor del av kommunens miljöpåverkan är i upphandlingar och inköp, som också kan ha negativ påverkan på socialt utsatta grupper i andra delar av världen. Miljöpartiet i Nyköping vill att det ställas höga etiska- och miljökrav på upphandlingar och att dessa följs upp på bästa sätt. Vi vill också att det som införskaffas ska vara väl genomtänkta köp och alltid vara det miljöbästa alternativet. Därför vill Miljöpartiet att avgifter införs för att minska överkonsumtion och för att motivera till att välja det miljöbästa. Dessa avgifter ska kunna gå tillbaka till organisationen för att stödja kärnverksamheterna.

 

Vi vill:

 • Att Nyköpings kommun ska bli helt fossilfri och koldioxidneutral.

 • Följa upp och kontrollera att det ställs miljökrav i alla upphandlingar.

 • När e-handeln är inrättad i kommunen kontrollera och minska konsumtionen, samt se till att de inköp som måste göras görs med miljökrav.

 • Införa miljöavgifter inom kommunens organisation.

 • Säkerställa vattenkvalitén inför kommande generationer.

 • Införa ledningssystem för hållbar och miljömässig styrning.

 • Skydda dricksvattnet t.ex. genom större skyddszoner för flyg och tunga transporter.

 • Förbjuda fyrverkerier.

 • Att alla förskolor och skolor ska vara giftfria.

 • Återvinna textilier.

 • Erbjuda cykel som personalförmån i kommunen.

 • Främja mer stadsodling, både privat och föreningsdriven.

 • Värna våra koloniområden och se över intresse och vilja till fler.

 • Fortsätta divestera och låna grönt. Ge uppdrag om att pensionsavsättningar ska göras i hållbara fonder.

 • Satsa på LOVA och LONA och värna kommunekologerna.

 • Fokusera särskilt på kemikalier – ta fram plan i kommunen, genomför och följ upp den.

 • Fortsätta utveckla återvinningen och återbruket till en trevlig och inbjudande marknad och satsa samtidigt på gröna jobb.

 • Främja fler marina naturreservat.

 • Göra satsningar på biologisk mångfald både i staden och på landet.

 • Satsa på utökad energirådgivning både via utvecklad information på kommunens hemsida och uppsökande rådgivning.

 

BARN OCH SKOLA

Miljöpartiet i Nyköping anser att barnperspektivet ska beaktas i allt politiskt arbete. I Nyköping ska alla barn vara trygga, säkra och må bra. Att satsa på barnen är att investera i framtiden.

Alla barn har rätt att lyckas och utvecklas i skolan. Goda skolresultat och hög kvalité i undervisningen går hand i hand. Skolan ska ge varje barn möjlighet att vara sig själv och växa till den hen vill vara. I skolan ska barn och ungdomar få viljan och redskapen att utvecklas genom livet.

Alla ska kunna delta på lika villkor. Varje elev ska bli bemött utifrån sin individuella funktionsvariation. Skolan ska sätta in de resurser som behövs för att alla elever ska kunna nå sin fulla potential. Barn lär sig på olika sätt. Därför är det viktigt att premiera och främja olika inlärningsmetoder, oavsett huvudman. Alla barn ska må bra i skolan. Skolan ska främja likabehandling och genusperspektiv samt arbeta mot och förebygga våld och mobb- ning. Alla ska arbeta för respekt och förståelse mellan olika kulturer. Det är viktigt att barn och föräldrar kan påverka och är delaktiga i skolan. Skolan som demokratibyggare är en stark grundpelare i en grön skolpolitik.

Miljöpartiet i Nyköping anser att hög kvalité i undervisningen uppnås genom att lärare får vara lärare. Elever och lärare behöver studiero, vilket vi tror underlättas med fler vuxna från andra yrkeskategorier i skolan. Vi vill satsa på elevhälsa, modersmålslärare, specialpedagogik och studie- och yrkesvägledning. Vidare är det viktigt att tidigt få kontakt med arbetsmarknaden. Därför vill vi införa arbetsmarknadskunskap från årskurs 6. Konst, musik och teater behöver införlivas mer i skolan igen. Vi vill ha en skapande skola där estetiska ämnen är lika viktiga som övriga ämnen. Därför vill vi att Kulturskolan inför en modell för kör- och orkesterskola som kallas El Sistema, där musiken används som verktyg för social och mänsklig utveckling.

Det ska vara lätt, säkert och barnvänligt för barn och unga att ta sig till och från sin skola och förskola till fots, på cykel eller med kollektivtrafik. Alla barn ska ha tillgång till skolgård och utevistelse med hög kvalitet.

Vi vill:

 • Ha fler vuxna per barn i skolan och förskolan.

 • Att alla barn ska erbjudas heltidsplats på förskola.

 • Utveckla arbetet med skolskogar och utomhuspedagogik.

 • Alla skolor ska få Grön Flagg – Lärande om hållbar utveckling. Särskild satsning på att följa upp arbetet och avsätta resurser till handlingsplaner.

 • Fortsätta satsa på elevhälsan, särskilt i låg och mellanstadiet.

 • Införa arbetsmarknadskunskap och anordna en jobb- och utbildningsmässa i årskurs 6.

 • Främja elevråd på alla skolor.

 • Ge elever som hamnat efter i undervisningen hjälp direkt, inte avvakta utredning.

 • Utbilda elever och personal i FN:s barnkonvention.

 • Utbilda personalen i genusfrågor.

 • Uppmuntra och avsätta medel för att projekt som Nybygget ska bli permanenta.

 • Införa El Sistema som en fortsatt utveckling av kulturskolan.

 • Öka närheten mellan skola och arbetsliv genom exempelvis mer praktik. Inrätta särskild praoenhet.

 • Inrätta förebyggande elevresurs på alla skolor som ska samarbeta med socialtjänstens fältverksamhet.

 • Vaccinera oss mot rasism genom att alla nyköpingselever får besöka och lära sig om koncentrationsläger i Europa.

 • Satsa på vandrande bussar, bilfria zoner och säkra gång- och cykelvägar till skolan.

 • Att barn och ungdomar ska ha rätt till utevistelse på t ex skolgårdar av hög kvalitet, vi vill ha kriterier för att säkerställa detta.

 • Successivt se till att alla förskolor får tillgång till cykel- och- förskolebussar.

 

MAT

Få saker berör oss så mycket som mat. Mat upptar vår tid och uppmärksamhet flera gånger om dagen. Miljö- partiet i Nyköping anser att god och näringsrik mat är en grundbult i en framgångsrik skola, fungerande äldre- omsorg och effektiv vård. Offentlig mat både rör, berör och upprör. För att nå miljömålen och uppnå en hållbar utveckling behövs tydliga förändringar. Produktion och konsumtion av kött står för drygt en femtedel av jordens klimatpåverkande utsläpp. Vi anser att offentliga aktörer ska gå före i en omställning där konsumtionen av kött minskar. Det kött som konsumeras ska vara ekologiskt producerat och med höga krav på djurhållningen.

Andelen ekologisk och närproducerad mat måste öka generellt för att minska användningen av gifter och skapa ett hållbart jordbruk. Det ska också garantera mat med kvalitet, där grödorna fått växa i naturlig takt och
djuren sluppit lida. Andelen ekologisk mat är generellt sett hög i offentlig sektor. Miljöpartiet i Nyköping vill att Nyköping ska bli ledande när det gäller hög kvalité i det offentliga matsverige. Miljöpartiet i Nyköping vill att Nyköpings kommun avslutar befintliga avtal med kostentreprenörer och tar tillbaka måltidsproduktionen i egen regi. Detta för att Nyköpings kommun ska kunna utveckla mathanteringen i en hållbar takt som inte begränsas av vare sig avtalstider eller bristande kompetensförsörjning. Vi vill också att kommunen inrättar en samordnad varudistribution så att fler lokala aktörer kan leverera till kommunen.

Vi vill:

 • Minst 90 % av maten som upphandlas ska vara ekologiskt/klimatsmart producerad till 2022.

 • Alla kommunens kök ska bli KRAV-certifierade.

 • Integrera mat i undervisningen, t.ex. genom skolodling, deltagande i köken och skolsamarbete med lantbrukare.

 • Kommunen ska göra delade livsmedelsupphandlingar så att mindre aktörer kan delta.

 • Investera i en omlastningscentral för att logistiskt möjliggöra för flera livsmedelsleverantörer.

 • Att livsmedelsupphandlingar ska ha andra avgörande faktorer än pris, där miljöpåverkan är ett exempel.

 • Arbeta för att alla matsedlar blir årstidsanpassade.

 • Införa fler vegetariska dagar.

 • Successivt bygga tillagningskök på alla skolor/förskolor och äldreboenden som byggs eller renoveras.

 • Kommunens måltidsgäster ska kunna påverka utformningen av måltiderna.

 • Arbeta för att så mycket som möjligt av den ekologiska maten upphandlas från vårt närområde.

 • Att insatser för att minska matsvinn görs i hela ledet, från transport och lager till kostpersonal och matgäster.

 

BOSTÄDER OCH BYGGANDE

Alla har rätt till en bostad. Miljöpartiet i Nyköpings bostadspolitik ska motverka segregation och främja lika rättigheter. Vi anser att bostaden ska ses som en mänsklig rättighet, precis som mat och utbildning. Det behövs fler bostäder och då främst små, prisvärda och energieffektiva hyresrätter. Minst lika viktigt är att det finns bostäder för alla oavsett socioekonomisk situation eller funktionssätt. Bostäder efterfrågas främst av unga, stu- denter, äldre, stora familjer och låginkomsttagare. Nyköpings kommun ska aktivt arbeta för att säkerställa bostadsförsörjningen. Bl a genom tydliga ägardirektiv till det kommunala bostadsbolaget, långsiktig plan- läggning och resurser till samordning samt vräkningsförebyggande åtgärder.

Inga barnfamiljer ska vräkas till hemlöshet. Alla ska garanteras en bostad. Om stöd och vårdinsatser behövs
ska det ske utifrån individens behov och med bostaden som utgångspunkt. Trångboddhet ska minskas och förebyggas genom att bygga fler större lägenheter och skapa förutsättningar för ökad integration på landsbygden. Allmännyttan och hyresrätten ska bevaras och stärkas.

Stark inflyttning och ökad segregation kräver en översiktsplanering med social sammanhållning som ett av de övergripande perspektiven. När skolor, förskolor och serviceboenden ska byggas krävs smarta lösningar för att främja integration och blandad bebyggelse likväl som tillgänglighet, trygghet och säkerhet för alla medborgare.

Vi vill:

 • Införa Bostad först.

 • Bygga små, energieffektiva hyresrätter med så låg hyra som möjligt.

 • Utreda möjligheten att Nyköpings hem tar över förvaltning av de bostäder som kommunen i dag förvaltar.

 • Bygga och integrera ett äldre/serviceboende i Brandkärr. Vid byggnation av äldreboende eller fritidsgård pröva möjligheten att integrera dessa två.

 • Inrätta en kommunal boendeenhet dit medborgare som har svårt att få bostad kan vända sig och få hjälp. Enheten ska kunna ge budget och skuldrådgivning, förmedling av egna medel och hjälp med att ansöka om god man/förvaltare, samt arbeta vräkningsförebyggande.

 • Tillhandahålla äldreboendeplatser till äldre gravt beroendesjuka.

 • Anlägga ett allaktivitetshus i Brandkärr.

 • Utveckla arbetet med bointroduktioner och boskola tillsammans med fastighetsägare.

 • All myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen gällande stöd och hjälp med bostad och/eller särskilt boende måste ske på ett ställe och enligt samma delegationsordning, helst under en och samma nämnd.

 • Egenbyggnation ska ha höga miljökrav och hög energieffektivitet.

UTBILDNING, ARBETSMARKNAD OCH INTEGRATION

Miljöpartiet i Nyköping tror på livslångt lärande. Folkhögskolor, studieförbund och kommunal vuxen- utbildning ska vara flexibel och anpassad efter arbetsmarknadens behov. Efter avslutad vuxenutbildning ska eleven ha stärkt sin position på arbetsmarknaden. Kommunen ska samarbeta med näringslivet och kartlägga behovet av arbetskraft och kompetens.

Gymnasieskolan ska rusta elever inför vuxenlivet och arbetsmarknaden. Kunskap om arbetsmarknaden är därför viktig, likaväl som studie- och yrkesvägledning. Miljöpartiet i Nyköping anser att alla ska kunna ta en gymnasieexamen. Det är viktigt att de unga som hoppar av eller uteblir från gymnasiet fångas upp av samhället. Vi ska se unga som en tillgång, även om studier inte är deras väg och ta vara på enkla jobb för att unga ska få in en fot i arbetslivet och skaffa sig erfarenheter. Alla unga är viktiga och alla behövs.

En grön arbetsmarknadspolitik handlar om att sammankoppla teori och praktik. Här ser vi att Campus Nyköping är den självklara mötesplatsen för utbildningsaktörer, näringsliv, företagarföreningar, det offentliga och framtida arbetstagare. Miljöpartiet i Nyköping vill fortsätta utveckla Campus Nyköping. Vi vill satsa på att inrätta in särskild enhet för praktik som också ska omfatta en samordnad studie- och yrkesvägledning. Ungas rätt till utbildning, arbete eller praktik ska prioriteras.

I Nyköping är alla välkomna och vi är stolta över att människor från andra länder väljer att bosätta sig just här. En grön integrationspolitik innebär att gå från integration till social sammanhållning. Kommunens mottagande av nyanlända ska stärka individens egenmakt och delaktighet i samhället. Mottagande av nyanlända behöver samordnas bättre. Viktigt att fortsätta satsa på flyktingar och utrikesfödda för att uppnå mål om kortare tid från ankomst till arbete. Språk, jobb och bostad är de viktigaste grundpelarna i en fungerande integration. Bästa sättet att lära sig ett språk är att visats i en miljö där språket pratas, varför vi gröna vill se utökade satsningar på utbildning under anställning/praktik.

Vi vill:

 • Utöka antalet och höja kvalitén på feriepraktiker för unga from årskurs 8. Alla unga ska erbjudas både prao i skolan och sommarjobb.

 • Satsa på högskoleutbildningar som täcker kommunens behov av kompetens i framtiden gärna i samarbete med andra kommuner och regionen.

 • Att kommunen ska tillhandahålla praktikplatser i hela organisationen och arbeta för att unga får arbetslivserfarenhet.

 • Främja socialt företagande i kommunen. Prova minst ett kommunalt socialt företag under mandat- perioden, tex genom gröna jobb inom återvinning, fordonssamordning och park. Eller inom omsorgen med att ledsaga äldre så att de kommer ut på aktiviteter och/eller lunchservering.

 • Stärka elevhälsan och ungdomsmottagningen.

 • Fortsätta satsa på språkvänner och se om det går att utöka med tex fadderfamiljer.

 • Satsa på Ungt Företagande, gärna med inriktning på gröna innovationer.

 • Införa arbetsmarknadskunskap i gymnasiet.

 • Fortsätta satsa på och utveckla yrkeshögskoleutbildningarna. Utveckla kombinationsutbildningar SFI/YH med syfte att både komma i arbete och lära sig språket snabbare.

 • Göra kraftfulla satsningar för att förbättra skolresultaten i gymnasieskolan.

 • Uppmuntra företagarna att ta mer ansvar gällande utbildningar för unga. Matcha utbildningarna till företagens behov, särskilt på landsbygden.

 • Att Nyköpings kommun tar initiativ till ett gemensamt forum för kommun, landsting och näringsliv med syfte kompetensförsörjningsplanering och matchning.

 • Fortsätta satsa på servicekontoren och öppna fler filialer i hela kommunen.

 • Införa Second Chance school.

 • Fortsätta satsa på Nyföretagarcentrum och startaeget-utbildning på lätt svenska.

 • Alla gymnasieskolor ska erbjuda kurser i Ungt Företagande sk UF.

 

GRÖN STADSUTVECKLING

Den gröna staden är en mänsklig, miljövänlig och levande stad. En stad som erbjuder goda livsmiljöer för alla, med korta avstånd och mångfald i näringsliv, arbetsmarknad, kultur och utbildning. För att möta miljö- utmaningarna behövs investeringar i energieffektivisering av befintlig bebyggelse, i kollektivtrafik och klimat- anpassning. Miljöpartiet i Nyköpings vision för Nyköping är en fossilfri kommun med noll utsläpp. Kommunens yttertätorter ska fortsätta utvecklas med mål ökad service och attraktionskraft.

Vi gröna anser att stadsplaneringen ska sätta människans och miljöns långsiktiga välmående i centrum. Med- borgare ska kunna påverka hur stadens gemensamma utrymmen ska utformas och möbleras. Barn och unga ska särskilt bjudas in att påverka stadsplaneringen och byggandet av deras framtida stad. Staden ska planeras så att kulturhistoriska och ekologiska värden bevaras. Planering av nya områden ska ske på redan exploaterad mark. Nyproduktion av bostäder ska byggas nära kollektivtrafik och minska segregation. Byggnation ska ske klimatsmart. Staden ska byggas så att alla personer har full tillgänglighet och delaktighet.

En god stadsplanering underlättar för ekologiskt hållbara val. Människor ska enkelt gå, cykla och ha tillgång till väl utbyggd kollektivtrafik. Att bo i staden ska innebära en frihet från att behöva bil. Infrastruktur som under- lättar övergång till förnybara drivmedel ska premieras. Restriktiv hållning vid dispens från strandskydd ska råda. Sophanteringen ska utvecklas så att mer avfall kan återvinnas och återbrukas. Grönytor är viktiga för både miljön och människors hälsa och ska vara en naturlig del av staden. Miljöpartiet i Nyköping vill främja och satsa på stadsodling och småskalig, lokal elproduktion. Stadens tak är en stor outnyttjad resurs. Åutrymmet är Nyköpings självklara stadspark med stor utvecklingspotential vad gäller fiske, rekreation och fritidsaktivitet.

Vi anser att cykelbanenätet behöver bli mer sammanhållet och byggas ut med supercykelbanor. MP Nyköping vill att det görs en stor satsning på Nyköping som cykelstad under nästa mandatperiod. Transportstrategin ska genomföras med prioritering på säker och barnvänlig gång och cykel till och från våra skolor/förskolor.

Miljöpartiet i Nyköping vill utveckla Stora Torget till en trevligare samlingsplats i stadens hjärta. Torget kan knytas ihop bättre med Culturum, Nicolaiområdet och Åkroken genom gångfartsområde på V. Kvarngatan, Behmbrogatan och Hospitalsgatan. Vi vill även anlägga en modern lekplats för både unga och vuxna i området, samt möjliggöra för en utökad torghandel och café- och restaurangverksamhet på torget.

 

Vi vill:

 • Främja införande av hyr/lånesystem för bilar och cyklar.

 • Genomföra cykelplanen och transportstrategin till 2022.

 • Bygga fler och större hundrastgårdar i hela kommunen.

 • Göra Östra Storgatan till gågata.

 • Införa persontrafik på TGOJ-banan.

 • Fortsätta genomföra renovering och upprustning av våra lekplatser enligt beslutad plan.

 • Uppmuntra till fler uteserveringar.

 • Inte förtäta staden på bekostnad av parker/grönområden.

 • Ta hand om och synliggöra stadens ekologiska historia såsom sällsynta träd och växter.

 • Större satsningar på cykeltrafiken. Fler och modernare cykelbanor samt bättre vinterväghållning av cykelvägarna. Cykeln ska marknadsföras ordentligt för att locka till mer cykling för de många korta vardagsresorna. Investera i låsbara cykelställ/parkeringshus med tak vid resecentrum och offentliga byggnader.

 • Marknadsföra lokal busstrafik genom riktade kampanjer till bilister.

 • Att stadsbussarna ersätts med elbussar.

 • Genomföra stor medborgardialog riktad till unga i översiktsplanearbetet, gärna med hjälp av tex Minecraft.

 • Utreda och inrätta enklaste alternativ för cykel och elcykel som förmån.

 • Inrätta Naturbuss till våra naturreservat under sommarhalvåret.

 • Införa försök med mobil samåkning för resor landsbygd/stad.

 • Utöka bussdesigntävlingen till att omfatta även busshållsplatserna.

 • Göra allt vi kan för att Ostlänken ska byggas så fort som möjligt.

 • Verka för fler tågavgångar samt regional tågtrafik på södra stambanan när Ostlänken kommer.

 • Göra större investering i och runt Nyköpingsån, dels för miljön, dels för fisk och djurliv och dels för Nyköpingsbornas tillgång till att vistas runt och njuta av ån.

 • Bevara åkermark.

 • Göra parkeringar lönsamma genom att låta kommunala parkeringar bära sina kostnader.

 • Avsätta mark till minst en ekoby med tex passivhus, byggnation i trä, samt nollbilshus i ÖP.

 • Starta pilotprojekt för kollektivtrafik genom samåkning.

 • Minimera buller vid byggnation av nya bostäder och genomföra bra bulleråtgärder.

 • Fortsätta arbetet med att kommunens fordonsflotta ska bli helt fossilfri. Ge fordonssamordningen utökat ansvar för kommunens bilar, cyklar och dess underhåll.

 • Starta miljöbyggprogram i samverkan med byggbolag.

 

KLIMAT OCH ENERGI

Den pågående klimatförändringen äventyrar vår framtid. Miljöpartiet i Nyköping vill minska människans påverkan på klimatet. Utsläppen ska minska och vi ska ta ansvar för de utsläpp vi orsakat när vi byggde upp vårt välstånd. Detta görs genom att ställa om till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart samhälle. Övergången till ett hållbart samhälle innebär till stor del att ställa om energisystemet. För att klara energi- försörjningen utan fossila bränslen och kärnkraft behöver energin användas effektivare än i dag. Kraven på energikrävande standard behöver minskas och produktionen av förnybar energi ska öka till hundra procent.

Energieffektiviteten i kommunen ska öka genom exempelvis att utnyttja energin effektivare i kommunens fordon, lokaler och boenden, vilket även är ekonomiskt lönsamt. Kommunen ska även underlätta för Nyköpings medborgare att kunna göra hållbara val. Miljöpartiet i Nyköping vill att Nyköpings kommun ska gå före i den gröna omställningen genom att utveckla vattenkraftbolaget till ett eget energibolag som ska producera el till organisationen i första hand men långsiktigt även mer till medborgarna. En ökad självförsörjning av el handlar inte bara om miljön utan även om sparsamhet, säkerhet och resiliens för både kommunen som organisation och kommunmedborgarna.

Vi vill:

 • Genomföra och följa upp resultat av Energiplanen.

 • Utveckla energirådgivningen med privatpersoner, bostadsrättsföreningar och fastighetsföretag.

 • Att kommunen bygger ut egen produktion av energi tex genom solceller integrerat i tak, fasader, fönster och vägar.

 • Utveckla vattenkraftbolaget till ett energibolag med fler förnyelsebara bränslen t.ex. vind-, bio- och solkraft.

 • Följa upp ägardirektivet till Nyköpingshem om att klimateffektivisera sitt bestånd och att vid nybyggnation så ska energiförbrukning vara en avgörande faktor.

 • Underlätta initiativ att bygga och producera förnyelsebar energi i kommunen, till exempel vind-, bio- och solkraft.

 • Införa behovsstyrd belysning och ventilation.

 • Successivt byta ut äldre ljuskällor till energieffektiva alternativ.

 • Att kommunen upprättar en elbilstrategi, för att bidra till en laddningsinfrastruktur för elbilar i verksamheten och som också underlättar för privatpersoner och företag som vill använda elbilar.

 • Att kommunens alla nya bilar drivs med förnybara bränslen.

 • Att allt organiskt matavfall ska tas om hand miljöeffektivt.

 • Investera i ett eller flera vindkraftverk för kommunens egen elförsörjning om utredningen visar att det är rimligt och kostnadsneutralt.

 • Ej medverka till utökad kärnteknisk verksamhet på Studsvik. Enligt lag ska varje land ta hand om sitt eget kärnavfall.

 • Vid byggnation och planering av lokalbehov se till hålla nere både energibehov och ytbehov.

 • Inte använda skattemedel för utökat flyg på Skavsta.

 • Se till att fler laddstolpar sätt upp.

 • Främja att vi får fler mikroproducenter av förnyelsebar egenproducerad el.

 

NÄRINGSLIV OCH NYA GRÖNA NÄRINGAR

Det behövs nya gröna jobb i Sverige. Miljöpartiet i Nyköping vill stötta småföretagens möjligheter att växa, både i stad och på landsbygd. En fungerande och välmående kommunal arbetsmarknad kräver bra samarbete mellan kommun och näringsliv. Att vara egen företagare är för många ett självförverkligande.
Miljöpartiet i Nyköping vill göra det klivet så lätt som möjligt att ta.

Att ställa om våra energikällor till hundra procent förnyelsebara innebär nya innovationer och arbetstillfällen. I Nyköpings kommun har vi goda möjligheter till biobränsle, sol-, vind- och vattenenergi. Många av de nya gröna bränslena kommer att tillverkas på den svenska landsbygden. Jordbruket är en betydelsefull näring i Nyköpings kommun. Livsmedelsproduktion och jordbruk ger oss inte bara mat på bordet utan också arbets- tillfällen, upplevelser och öppna landskap. Sörmlands och Nyköpings åkrar är ett skafferi åt landets alla mat- älskare och kockar. Även skogsbruket är viktigt för att producera råvara för skogsprodukter och energi. Naturen som helhet är också en plats för rekreation, skönhetsupplevelser och för ökat välbefinnande. Miljöpartiet i Nyköping ser att landsbygden erbjuder flera nya gröna näringar i framtiden. Detta vill vi stödja och uppmuntra.

Fler lantbruk och grönsaks-/trädgårdsodlingar ger både arbetstillfällen, levande landsbygd och tillgång till närproducerad mat. Förädling av livsmedel lokalt och regionalt ger matkvalitet, minskade transporter och in- tressanta, hantverksmässiga arbetstillfällen. En stor del av nyföretagandet startar på landsbygden. Här finns både kreativitet och utrymme för nya småföretag, samtidigt som vi ökar självförsörjningen.

Det ska vara enkelt att starta företag och att vara företagare i Nyköpings kommun. I kontakt med kommunen är det viktigt att kommunen är tillmötesgående och gör allt för att minska regelkrångel och långa hand- läggningstider. Här är det viktigt att kommunens myndighetsutövare har hög kompetens inom både specifik lagstiftning men även förvaltningslagen. Miljöpartiet i Nyköping vill att Nyköpings kommun ska vara i topp som företagarkommun.

Vi vill att kommunen tillsammans med AF satsar på socialt företagande och är behjälpliga för de som skulle vilja prova. Kommunen som organisation har inom tex park och återbruk samt vård och omsorg flera arbets- uppgifter som eventuellt skulle kunna utvecklas och utföras inom ramen för socialt företagande.

Vi vill:

 • Främja innovativa gröna företagsidéer.

 • Satsa på stöd till nya företagare via Nyföretagarcentrum såsom tex startaeget-kurs på lätt svenska.

 • Främja socialt företagande och andra kooperativa lösningar.

 • Fortsätta arbetet med servicepunkter med kommunal service i yttertätorterna.

 • Främja och delta i samarbete kring att öka landsbygdens attraktivitet.

 • Fortsätta bygga ut infrastrukturen för IT-lösningar på landsbygden.

 • Att kommunen gör upphandlingar där det passar så att tex småskaliga livsmedelsproducenter och lokala aktörer kan delta.

 • Att kommunen testar minst ett socialt företag i kommunal regi under mandatperioden.

 • Att myndighetsutövande personal årligen genomgår utbildning i Förvaltningslagen.

 • Årligen genomföra utbildningar och workshops såsom Samspelet tillsammans med näringslivet, kommunala företrädare och politiker med syfte att förbättra dialogen och öka förståelsen för de olika rollerna.

 • Att alla gymnasieelever erbjuds utbildning i ungt företagande s k UF.

 

VÅRD, OMSORG OCH SOCIALA FRÅGOR

Miljöpartiet i Nyköping vill utforma socialtjänsten så att människors trygghet och oberoende stärks. Integritet, respekt, solidaritet och kärlek till människan ska prägla det sociala arbetet. Kontakten med Nyköping kommuns socialtjänst, vård och omsorg ska utgöras av en väg in och ingen ska falla mellan stolarna. En hållbar och lång- siktig socialtjänst handlar enligt Miljöpartiet i Nyköping om uppsökande och förebyggande insatser. Ju mer resurser till förebyggande ju färre behövs till myndighetsövning och vård/behandling. Fler får hjälp tidigare och slipper fara illa.

Barn och ungdomar ska alltid prioriteras. Barnperspektivet ska vara överordnat och barnets upplevelse och vilja ska alltid finnas med i utredning och bedömning. För att fånga upp barn och unga som far illa tidigt behövs aktivt samarbete mellan elevhälsa, föräldrar, primärvård, ungdomsmottagning och psykiatri. Vi vill särskilt satsa på stöd till barn i familjer där det förekommer våld, beroendesjukdomar och/eller psykisk ohälsa. Särskild hänsyn ska tas till personer med komplex problematik, såsom neuropsykiatrisk funktionsvariation och/eller psykisk ohälsa samt beroendeproblem, så att de får samma möjligheter att få stöd och hjälp.

Missbruk är en beroendesjukdom och beroendeproblem och psykisk ohälsa hänger ofta ihop, varför ett väl- utvecklat samarbete med Landstinget är viktigt. MP Nyköping vill se en särskild satsning på unga och att Nyköping inrättar ett Centrum för beroendesjuka unga. På ett sådant är kommunen och landstinget sam- lokaliserade och arbetar med ett gemensamt mål att så snabbt som möjligt ge ungdomen och dess familj hjälp ur missbruk med hjälp av beroendebehandling parallellt med familjebehandling. Vidare ska kommunens ANTD-arbete samordnas bättre så att fler unga fångas upp tidigare. En nollvision för självmord bör även ingå i detta arbete.

Omsorg och vård av äldre ska utmärkas av tillvaratagande av det friska och bibehållande av funktioner och färdigheter. Vi anser att förebyggande friskvård och stimulerande vardagsliv är viktigt, där djur, natur och kultur har positiv inverkan på många äldres välbefinnande. Här vill vi titta på möjligheten att erbjuda de äldre som har rätt till matdistribution att istället välja ledsagning till närmsta äldreboende med lunchservering. Det skulle kunna vara ett sätt att dels ge äldre möjlighet att komma ut och äta tillsammans med andra och dels att skapa jobb med lite enklare karaktär.

Våld i nära relationer inkluderar alla typer av våld mellan närstående men drabbar främst kvinnor och barn och utförs av män. Kommunen ska bidra till att förebygga våld i nära relationer och till att både offer och förövare får hjälp. Vid fall av våld i nära relationer krävs ett helhetsperspektiv på situationen, utan förutfattade meningar avseende t.ex. kön, ålder, religion eller funktionssätt. Kommunen måste arbeta aktivt för att identifiera fall av misshandel och övergrepp, samt ha god kunskap om våld mot barn/ungdomar, våld i nära relationer, hedersvåld och hatbrott. Det här är kunskap som behövs såväl i skolan, på elevhälsan, ungdoms- mottagningen och socialtjänsten. Hedersrelaterat våld och förtryck och dess olika uttrycksformer som t ex barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning ska kraftfullt bekämpas. Här vill MP att kommunen ska ha en handlingsplan som ska tas fram av skolan och socialtjänsten tillsammans med polisen och länsstyrelsen.

Miljöpartiet i Nyköping vill att särskild hänsyn ska tas till personer som lever på flykt och/eller har svårt att få sin ansökan om uppehållstillstånd prövad. Vidare vill vi lyfta fram romernas situation och utsatthet i Nyköping.

 

Vi vill:

 • Att en nämnd i första hand ska ansvara för myndighetsutövning enligt socialtjänstlagen alternativt att man inför samma delegationsordning och arbetssätt för nämnderna.

 • Inrätta ett myndighetskontor där alla myndighetsutövare av socialtjänstlagen och LSS arbetar enligt samma delegationsordning, lyder under en myndighetschef och får bättre möjlighet att samarbeta mellan olika enheter.

 • Utreda och genomföra större lönesatsning på undersköterskorna stegvis år för år med prioritet de som har längst erfarenhet och tuffast arbetsvillkor.

 • Göra årliga utbildningssatsningar i hedersrelaterat förtryck för alla personal som möter barn och unga.

 • Ungdomsmottagningen (NUM) ska även bedriva uppsökande verksamhet med syfte att upptäcka, uppmärksamma och åtgärda situationer där ungdomar lever under hedersförtryck.

 • Öppna en familjecentral i Oppeby.

 • Utöka fältverksamheten med inriktning både unga och vuxna.

 • Utveckla förebyggande insatser för unga i samarbete med skolan.

 • Utveckla sociala sysselsättningsinsatser under behandling.

 • Starta fadderverksamhet för beroendesjuka.

 • Ha fler vårdhundar och katter på de särskilda boenden.

 • Bättre samordning mellan äldreomsorg och primärvård.

 • Erbjuda alla sjuksköterskor i hemsjukvården kompetensutveckling till distriktssköterska.

 • Satsa på föräldrautbildningar tillsammans med Landsting och Ungdomsmottagning.

 • Se över möjligheten att anlägga odlingslotter i anslutning till att särskilda boenden.

 • Höja statusen på undersköterskeyrket genom att se över kollektivavtal, anställningsformer, arbetstider och oskäliga löneskillnader. Heltid och fast anställning ska vara norm.

 • Ge barn till papperslösa möjlighet att delta i fritids- och föreningsaktiviteter.

 • Synliggöra och minska romernas utsatthet.

 • Fortsätta stärka och utveckla föräldra- och- anhörigstödet.

 • Att kommunen bättre ska tillgodose att personer som är utsatta för våld i nära relation får tillgång till stöd och hjälp med bostad.

 • Utveckla lagen om valfrihet så att fler mindre och lokala utförare av hemtjänst kan få transparrenta och förutsägbara avtal, vilket gör det lättare för dem att långsiktigt planera och bdriva sin verksamhet.

 

KULTUR OCH FRITID

Kultur och fri konstnärlighet rör, berör och upprör. Det skapar debatt, tvingar oss att möta oss själva och utmanar våra föreställningar om världen. Upplevelsen av kultur är alltid subjektiv och politikens inblandning i vilka kulturyttringar som ska få finnas ska därför präglas av demokrati och respekt för den fria konstnärligheten. Politiken ska bereda utrymme, öppna för debatt och värna yttrandefrihet och inflytande. Politiken ska också vara modig och våga stå upp för bevarande av konst som historia och kulturarv. Politiken har här ett ansvar
som sträcker sig över kommande generationer och deras rätt till den nutida konsten i framtiden.

Miljöpartiet i Nyköpings kulturpolitik bygger på att alla ska kunna utöva och ta del av kultur på jämlika villkor. Kultur handlar om både bildning och livskvalitet. Kulturpolitiken ska öppna upp för kreativitet och skapande. Miljöpartiet i Nyköping anser att olika idéer och kulturer kan samexistera och influera varandra. Människor ska alltid ges rätt att definiera och utöva sin egen identitet och kultur. Därför är stöd till olika sorters kultur- yttringar viktigt.

Kulturen är beroende av bra lokaler. Att det finns gallerier, ateljéer, scener och konsertsalar är en förutsättning för ett levande kulturliv. Vi anser det viktigt att bevara och ta hand om kommunens fastigheter med kultur- historiskt värde. Engagemang i en förening skapar gemenskap och samhörighet. Nyköping satsar mycket på föreningsstöd, vilket vi såklart vill fortsätta prioritera. Kommunala sponsorpengar ska främst gå till ungdoms- verksamhet. När kommunen ger stöd till idrotten ska genusperspektivet alltid beaktas.

Barn och ungas fritidsvillkor är lika viktiga som en bra skola. Fritiden ska vara rolig och meningsfull. Det be- hövs fler trygga mötesplatser och aktiviteter för unga. Miljöpartiet i Nyköping vill därför återinföra kommunala fritidsgårdar med pedagogiskt utbildad personal. Vidare vill vi att alla barn ska ha möjlighet att utöva kultur i en kulturskola oavsett familjens ekonomiska situation. Här vill vi särskilt satsa på att införa El Sistema.

Nyköpings kommun har många bra och trevliga scener som skulle kunna fyllas med fler arrangemang. Miljöpartiet i Nyköping vill se över möjligheten att minska hyreskostnaden av scener till småskaliga produktioner. Bättre fylla lokalerna med teater, musik, konst, dans, sång etc. än att de står tomma. Det skulle också öka utbudet av kulturaktiviteter samt ge föreningar med liten ekonomi större exponering på sina upp- sättningar.

MP Nyköping vill också se en större renovering och ombyggnad av Culturum med särskild satsning på barnkulturcentrum och ett café med uteservering i anslutning till en lekpark med skapandefokus.

MER KULTUR I VARDAGEN OCH
PÅ KOMMUNENS SCENER

 

Vi vill:

 • Ge alla barn/unga möjlighet att varje år gratis få prova på minst fem olika fritidssysselsättningar.

 • Införa kulturcheckar – En snabb slant.

 • Införa riktade medel för föreningar att söka till breddad rekrytering utifrån mångfald, jämställdhet, miljö och folkhälsa.

 • Skapa möjligheter till spontankultur tex bygga utescener, lagliga graffitiväggar och underlätta för det mer oorganiserade kulturlivet.

 • Skapa möjligheter till spontanidrott t.ex. fler idrottsplaner i bostadsområden, storkrocket, boulebanor, schackbräden i stadsmiljön.

 • Utveckla och stärka Culturum samt skolbiblioteken.

 • Utveckla Bryggeriområdet.

 • Främja öppna alkoholfria scener och festivaler.

 • Följa upp föreningsbidragen bättre.

 • Utveckla kulturskolan och införa El Sistema.

 • Se över möjligheten och i såna fall arbeta för att Nyköpings teater som scen kan bli en del i en länsteater.

 • Att fler småskaliga uppsättningar tar plats på våra lokala scener.

 • Satsa på Barnkulturcentrum med särskild inriktning på att nå ut till fler barn.

 • Föra in mer kultur, lek, konst och evenemang i stadens parker.

 • Fullfölja investeringen i ridskola och se till att alla barn känner sig välkomna och får möjlighet att prova på ridning.

 • Främja laglig graffiti, gatukonst, konstutställningar, dans- och teaterevenemang i den offentliga miljön.

Östra Storgatan 18 611 34 NYKÖPING [email protected] www.mp.se/nykoping

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: