Anders Lundberg

Anders hjärtefrågor

Miljö och klimat.

Samhällsplanering.

Infrastruktur.

Anders Lundberg

Mer om Anders Lundberg

Anders Lundberg om politik

Mitt intresse för miljö- och klimatfrågor har  lett till en insikt om vårt samhälles påverkan på miljön och klimatet, främst genom den ohållbara resursförbrukningen av fossila energikällor. Vi står som samhälle och människor vare sig vi vill inse det eller ej, inför mycket stora förändringar som både kan bli och av många upplevas som negativa, när vi glider in i Post Oil-samhället. Ett samhälle där tillväxten som vi känner den är ett minne blott.

Det samhälle, den debatt och det demokratiska samtal vi vill se om hur vi skall lösa mänsklighetens gemensamma problem av klimatförändringar och resursfrågor riskerar med ett rasistiskt parti i den etablerade politiken alltid att hamna i skymundan för dess minst sagt ensidiga problemformulering. Det är insikterna om detta som gjorde att jag på valnatten 2010, i sorgen och bedrövelsen av valresultatet och efter flera års frånvaro av aktivt engagemang bestämde mig för att redan dagen därpå gå med i Miljöpartiet.

De senaste 3 åren har jag suttit i Barn och ungdomsnämnden som ersättare och sedan 2 år även som ledamot i Folkhälsorådet så det har blivit de områdena jag ägnat mest tid åt och via dessa uppdrag lärt mig hur man jobbar politisk.

Utifrån en plats i Kommunfullmäktige hoppas jag under den kommande mandatperioden kunna rikta stort fokus på en hållbar samhällsplanering för att förhindra och lindra klimatförändringarnas konsekvenser. Det kan gälla frågor som att inte bygga på framtida översvämningsmark eller jordbruksmark, utveckling av ny samt minimering och avveckling av onödig trafikinfrastruktur, att cykel, gång- och kollektivtrafik skall prioriteras före bilen, lokalisering av samhällsviktiga funktioner som skolor, brandstationer eller sjukhus. Förtätning och funktionsblandning av stadsbygden och av tätorter är absolut grundläggande. Handel skall ligga i tät centrumbebyggelse, längs gatustråk och storskalig handel skall byggas markeffektivt i flera våningar. Estetik och en bred blandning av arkitekturstilar är viktig för en god livsmiljö. Jag tror att vi kan räkna med en re-ruralisering som följd av en mindre transportintensiv värld i Glokalsamhället (globalt och lokalt), hur den kommer att slå och hur man skall planera för den är idag dock högst osäkert.

Vi behöver klimatanpassa infrastrukturen. En av de viktigaste strategiska frågorna för sydöstra Sverige är en ny Ostkustjärnväg som knyter samman städerna, tätorterna och kustlandet från Norrköping till Karlskrona samt utgör en länk mellan resten av Sverige och hamnarna i Blekinge ut mot Europa

Personligt

Jag är 33 år, född och uppväxt i Nynäshamn, bor i Karlskrona sedan 2005 och har i grunden ett natur- och fågelintresse som med tiden utvecklats till ett bredare intresse för miljö- och klimatfrågor. 

CV

Har studerat Fysisk planering på BTH och tidigare Statsvetenskap vid Södertörns högskola - har ett stort intresse för samhällsplanering och arkitektur.