Cecilia Nygren

"Enklaste sättet att förändra världen är att börja hos sig själv."
Cecilias hjärtefrågor

Barn och förskola.

Förskolan och barnomsorgen är första steget i ett livslångt lärande. Här, när nyfikenheten vaknar och de sociala färdigheterna utvecklas, lägger vi grunden för ett aktivt liv.

Jämställdhet.

Människors möjligheter att leva sina liv ska inte begränsas av kön eller könsidentitet. Miljöpartiet är ett feministiskt parti, vi nöjer oss först när samhället är jämställt.

Mat och jordbruk.

Vad vi lägger på tallriken spelar roll. Vi vill ha god, näringsrik, ekologisk, giftfri och närproducerad mat, nu.

Cecilia Nygren

Mer om Cecilia Nygren

Cecilia Nygren om politik

Mat och miljö hänger ihop. Det stort klart för mig tidigt, och under gymnasiet tog jag steget att skippa köttet, och har levt som vegetarian i mer än 20 år. Köttproduktion leder ofta till stora klimatutsläpp, enorm vattenförbrukning och stora kväveutsläpp, men undantag finns. Om jag skulle äta kött skulle jag välja naturbeteskött från KRAV-djur som betat på blommande marker och där gräset och örterna omvandlats till protein människan kan tillgodogöra sig.

Alltjämt är klimatåtgärderna alltför fokuserade på transporter fast vi vet att köttproduktionen står för en lika stor andel av utsläppen som transportsektorn (18 procent). I varje steg i produktion av kött sker stora energiförluster. Den odlingsbara jorden skulle räcka till mat åt fler om vi minskade på köttet.

Under mandatperioden har mp funnits med som en grön kraft i arbetet i fullmäktige, regionstyrelsen och nämnder. Vi bidrar verkligen med engagemang och kunskap, och ibland bara till att samtalet blir mer nyanserat.

Exempel på några saker jag är stolt över och som mp drivit under den senaste mandatperioden. Vi har höjt antalet timmar som storasyskon för vara i förskolan från 15 till 25 timmar då föräldrarna är hemma med småsyskon eller arbetslösa. Det är mer rättvist, inte minst mot det yngre syskonet, men ger också föräldrarna möjlighet att låta storasyskonet ta del av pedagogisk verksamhet tillsammans med jämnåriga under ordnade former.

Inrättandet av Södra Hällarna som naturreservat var det som först fick mig att bli engagerad i politiken på Gotland. Detta natursköna och värdefulla rekreationsområde är nu skyddat och en gåva till nuvarande och framtida till alla gotlänningar och besökare.

Upphandlingen av livsmedel till offentlig sektor är en annan viktig fråga där vi ökat andelen ekologiskt och närodlat. Vi har beslutat om en cykelsatsning och satsat offensivt på att visa goda exempel på hur stadsplanering kan bli mer hållbar. Mp:s visioner om förtätning av Östercentrum och kvarteret Järnvägen håller nu på att realiseras.

I nästa mandatperiod hoppas jag att jämställdhetsfrågor får ett större genomslag. Fortarande är könsrollerna snäva i vårt samhälle, och människor får olika bemötande beroende av vilket kön hen har. I prioriteringen av resurser måste sjukvård, skola och omsorg gå först.