Mer om Sandra Röding

Sandra Röding om politik

För mig som politiker är kosten i skola och äldrevård av stor betydelse. Jag brinner även för skolfrågor och arbetsmarknadsfrågor som jobb och småföretag.

Skolan ska vara tillgänglig för alla. Vi vill undanröja hinder, så att alla kan delta på sina villkor. Barn med psykisk, fysisk eller intellektuell funktionsnedsättning och andra barn som behöver stöd, ska kunna få detta för att nå sin fulla potential. Rätt stöd som sätts in i tid är både mänskligt och samhällsekonomiskt mer effektivt än stöd, som kommer senare i livet.

Förskolans och skolans uppgift är inte bara att ge eleverna en god utbildning och en god elevhälsa, den ska också ge eleverna verktyg för att fungera som aktiva samhällsmedborgare. Dessutom kan specifika program som främjar hälsa och goda levnadsvanor genomföras i dessa miljöer, t.ex. goda kost- och motionsvanor.

God och näringsrik mat är en nyckelfråga för en framgångsrik skola, fungerande äldreomsorg och effektiv vård. Jag vill verka för att den offentligt serverade maten ska vara lokalproducerad, ekologisk och närlagad. Vi behöver fokusera mer på bra mat och goda matvanor för äldre, och motverka undernäring och nattfasta.

På arbetsmarknaden behöver vi tänka på långsiktiga lösningar och ett nära samarbete mellan skola och företag. Såväl gymnasium, folkhögskola och högskola ska veta vilka behov länets företag har och ska utbilda människor som behövs på den aktuella arbetsmarknaden. Jag vill underlätta för företag som satsar på långsiktigt hållbart företagande. Mångfald är något positivt och människor med andra språk och erfarenheter tas om hand och skapar nya företag och arbetsplatser.