Ett Örebro som håller ihop

Lyssna

Ett Örebro som håller ihop, Miljöpartiets förslag till budget för Örebro kommun 2018 innehåller förslag för att skapa ett gott liv för våra barn och att bygga en grönare och mer integrerad kommun.

Ett Örebro som håller ihop Ett Örebro som håller ihop - Miljöpartiet de grönas budget för Örebro kommun 2018 (med plan för 2019 och 2020). Klicka för att komma till PDF.

Örebro är en fantastisk kommun. Närheten till naturen, det myllrande kulturlivet och värmen som finns bland alla engagerade medborgare gör vår kommun till en plats att värna, utveckla och vara stolt över. Men i takt med att Örebro kommun blir större växer även utmaningarna. Grönytor försvinner i staden och på jordbruksmark runt om staden växer radhus upp istället för livsmedel. Vi ser en tydlig trend i att biltrafiken ökar och kommuninvånarnas klimatavtryck blir större och större.  Segregationen ökar - mellan de som nyss har kommit hit och de som bott här i generationer, mellan unga och gamla, mellan rika och fattiga. Det är inte självklart att du har samma förutsättningar beroende på din hudfärg, ditt språk, om du är man, kvinna eller hur du valt att leva ditt liv. Vår vision av Örebro är något helt annat. Vårt framtida Örebro är en kommun som håller ihop och som utvecklas inom ekologins absoluta gränser. En plats där människorna känner sig som medborgare, delaktiga och jämlika. Barnen har säkra vägar till skolan, och utrymme att leka och röra sig i både stad och natur. Det finns inte längre några sociala klyftor som skapar ojämna livsvillkor för barn och vuxna. Det är lätt att resa hållbart. Bra infrastruktur för cyklister och en snabb och enkel kollektivtrafik ger Örebroarna stor valfrihet i sitt resande mellan hem, skola, arbete och fritid.  Vår framtida bild av Örebro är ett samhälle där alla människor har samma goda förutsättningar att må bra och förverkliga sina drömmar. Örebro ska vara den bästa platsen för barn att växa upp på, och deras livskvalitet ska stå i centrum. Miljöpartiets budget för 2018 visar vilken väg som tar oss dit. Målet med våra budgetsatsningar är att skapa ett gott liv för våra barn och att bygga en grönare och mer levande stad. För att hantera väldigt angelägna utmaningar så anser vi att den kommunala organisationen bör lägga ett särskilt fokus på följande tre områden under 2018: 

 

Integration och innanförskap

För att skapa ett inkluderande och rättvist samhälle måste barnet som växer upp i det tidigt få verktyg både att drömma och förverkliga sina drömmar. Vår övertygelse är att mångfald, utbildning och en stark anknytning till naturen ger förutsättningarna för det. I vår budget för 2018 lägger vi därför stort fokus på att utjämna skillnader mellan skolor, dels genom att se till att det blir fler lärare i klassrummen i de skolor som behöver det mest men också se till att de lärarna är rustade att möta elever med utmaningar. Det ska inte spela någon var du kommer ifrån eller vilka dina föräldrar är. Skolan ska rusta dig för att nå dina drömmar oavsett. Då behövs ett system där de skolor som har störst utmaningar och lägst måluppfyllelse får större del av resurserna. Nyckeln till integration är möten mellan människor. För att komma in i samhället krävs ett socialt sammanhang där hela samhället görs tillgängligt för individen. Det kan handla om möjligheter att lära sig svenska, hjälp att få ett första jobb eller starta ett företag. Men det är precis lika viktigt att samhället möter upp de människor som har behov av hjälp på ett snabbt,  professionellt och framförallt värdigt sätt. Vi vill satsa 7,5 miljoner på att stärka SFI och samhällsintroduktionen för nyanlända. Vi satsar också på att rikta kommunens näringslivsarbete mot kvinnligt företagande och nyanlända. Socialtjänstens arbete stärks för att öka närvaron i utsatta områden. 

En grön, klimatsmart stad med barnen i fokus

En ledstjärna för oss är att det som är bra för barn är bra för alla. En stad som planeras efter barns behov tillgodoser mycket av det som ses som en god livsmiljö. Genom att skapa säkrare trafikmiljöer för cykling, grönare innergårdar och naturlekplatser blir staden inte bara vackrare utan även tillgängligare för fler. Vi gör betydande satsningar på hållbart resande. Dels vill vi bygga ut infrastrukturen med fler separerade gång- och cykelbanor, dels skapa säkrare cykelöverfarter. Ett hyrcykelsystem kommer att få fler att upptäcka cykling och inom ramen för det nya parkeringsbolaget kan vi bygga ut möjligheterna parkera sin cykel säkert.  Mycket görs inom kommunen för att minska verksamheternas klimatpåverkan men arbetet behöver utvecklas och samordnas för att ge effekt. En grön stad byggs inte bara med minskade klimatutsläpp i åtanke. Den måste också kunna hantera effekterna av klimatförändringar i form av såväl värmeböljor som skyfall. En strategi för klimatanpassning ska tas fram och en ny tjänst som samordnare ska tillsättas. Vi vill också som ett pilotprojekt bygga en 100 procent fossilfri förskola som ska ligga till grund för byggnation av nya förskolor.  Barns lekmiljöer måste bli bättre. Asfalt och gummimattor behöver ge plats för träd, gräs och stimulerande miljöer. Forskning visar att gröna lekmiljöer stimulerar till fysisk aktivitet och mer jämställd lek. Vi vill bygga en ny temalekplats per år, anlägga en central skolträdgård för odling och starta en naturverkstad för förskolan. 

Jämställd och hälsofrämjande arbetsmiljö

Sjukfrånvaron fortsätter att öka bland kommunens anställda. Det är främst stress och psykisk ohälsa som är skäl till de längre sjukskrivningarna. Den trenden måste brytas. Detaljstyrda arbetsuppgifter, hög arbetsbelastning och ett frånvarande ledarskap skapar en dålig arbetsmiljö. Många personalgrupper inom kommunen möter dessutom svåra händelser och lidande i sitt arbete vilket kräver tid för reflexion och återhämtning. Många yrkeskategorier inom kommunen är starkt kvinnodominerade. Ur jämställdhetsperspektiv har kommunen därför som arbetsgivare ett stort ansvar för att arbeta för höjda löner bättre arbetsvillkor. Ett närvarande ledarskap är också en viktig nyckel till god arbetsmiljö och jämställdhet. Manligt dominerade arbetsplatser i kommunen har ofta färre medarbetare per chef än de kvinnligt dominerade. Kostnaderna för sjukskrivningarna är höga, och kommunens förmåga att attrahera och behålla arbetskraft sjunker med en dålig arbetsmiljö. Därför måste kommunen kraftsamla under 2018 för att vända utvecklingen.  Miljöpartiet vill satsa på att minska personalomsättningen och antal sjukskrivningar samt öka jämställdheten och medbestämmandet. Chefsrollen ses över och renodlas. Stödjande funktioner och roller tar större ansvar för administration, rekrytering och likande och en ny modell för delat ledarskap utarbetas och prövas på ett antal arbetsplatser. Antalet medarbetare per chef ska jämnas ut inom kommunen genom att resurser förs över från programområde samhällsbyggnad till i första hand programområde social välfärd. Vi satsar också på arbetstidsförkortning med bibehållen lön. Ökat inflytande över schemaläggning för att göra det lättare att få ihop privatliv och arbetsliv.  Läs alla våra förslag och hur vi finansierar dem i vårt budgetförslag Ett Örebro som håller ihop.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: