Klimatanpassat näringsliv och hållbart företagande

Lyssna

Vi vill arbeta för en politik där kopplingen mellan näringsliv och klimat är självklar och integrerad. Därför vill vi ha ett gemensamt näringslivs- och klimatkontor med småföretagaringång. Kommunen måste visa vägen genom att klimatanpassa sin egen verksamhet, och även stötta de som vill klimatanpassa sitt företag. I Örebro ska det vara lätt att vara företagare, speciellt om du driver ett klimatsmart företag.

Kommun i omställning

Genom att skapa mötesplatser och nätverk där företagare kan diskutera klimatfrågor kan kommunen uppmuntra omställningen till ett mer klimatsmart näringsliv. Som stor kommun i länet har Örebro ett extra ansvar här. Kommunen måste visa vägen genom att klimatanpassa sin egen verksamhet, exempelvis genom att öka andelen miljömärkta produkter och miljöanpassa transporterna. Kommunen ska även i större utsträckning leva upp till kriterier som rör etisk upphandling och uppmuntra andra att göra detsamma.

Vi vill

·       att kommunen ska arbeta med och bli bättre på energieffektiviseringar inom den egna verksamheten,

·       att kommunens verksamheter ska genomsyras av effektiva lösningar för resor,

·       att Örebro kommun ska utveckla en mer effektiv energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företagare,

·       öka insatserna med information kring energieffektivisering riktade till ägare av privata lokaler och flerbostadshus,

·       uförutsättningarna för vindkraftsutbyggnad med olika ägarförhållanden, i samverkan med företag, privata aktörer och kooperativ,

·       skapa ett Klimatråd med representanter från näringslivet och med privatpersoner,

·       minska svinnet av mat i den egna kostorganisationen,

·       stärka kompetensen om matens klimat- och miljöpåverkan hos kostchefer, måltidspersonal och pedagoger, för att minska verksamheternas klimatbelastning,

·       utföra ett försöksprojekt tillsammans med livsmedelbutiker och restauranger för att minska klimatbelastningen av försäljning och svinn av mat,

·       revidera och utveckla Örebro kommuns klimatplan,

·       börja arbeta för att reducera kemikalieanvändningen i kommunen.

 

Småföretagare nyckelaktörer

Miljöpartiet ser småföretagarna i kommunen som viktiga i omställningen till ett mer klimatvänligt samhälle. Små och medelstora företag är mer flexibla att anpassa sig till ny teknik, vilket främjar såväl miljö som ekonomi. Det är bland småföretagen som många av de nya jobben skapas. Vi vill kunna garantera ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv med tillmötesgående byråkrati och förenklade regler. 

Genom att minska risktaganden och undanröja hinder vill vi stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag. Att starta företag ska vara lika enkelt som att söka jobb. Vi vill öppna fler vägar för ungas och utrikes föddas företagande. Vi vill se fler alternativa företagsformer, som exempelvis socialt och kooperativt företagande och lokala företagsfonder. Idéburna organisationer till en större grad kunna involveras i kommunens verksamheter. Miljöpartiet vill aktivt uppmuntra företagare och organisationer att ta större sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. Vi vill motverka slit- och slängmentaliteten även inom kommunens egna verksamheter och därför främja återbruk och andrahandsmarknader.

Nya gröna jobb

Satsningar på hållbart företagande ger jobb, stärker ekonomin, minskar klimathotet och ökar tryggheten. Miljöpartiet vill därför att kommunen främst ska uppmuntra och stödja de branscher som inte tär på miljön, exempelvis kultur- och tjänstesektor, forskning, miljöteknik och ekoturism. Utöver dessa branscher skapas gröna arbeten även inom välfärden.

För att få ett blomstrande näringsliv i hela Örebro kommun måste kommunen kunna erbjuda fullgod service för företagare och deras personal, exempelvis i form av klimatsmarta kommunikationer, barnomsorg under dygnets alla timmar och trygg och välfungerande äldreomsorg.

Vi vill arbeta för fler företagsetableringar på landsbygden. Idag går en stark centraliseringsvåg genom Örebro. Ska vi vända den utvecklingen måste kommunen gå före och flytta ut en viss del av förvaltningarnas verksamheter ut till de olika stadsdelarna eller till småorterna utanför Örebro stad. På så sätt stödjer vi det lokala företagandet och får mer aktiva och attraktiva centrum och småorter. Det är viktigt att kommunen erbjuder god service även på landsbygden.

Vi vill

·       Att kommunen vid olika upphandlingar underlättar för lokala små och medelstora företag att lägga anbud

·       Att den offentliga upphandlingen gynnar företagare och organisationer som tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn

·       Stötta forskning och nya lösningar, uppfinningar och innovationer, särskilt inom hållbara branscher

·       Uppmuntra naturturism och andra upplevelsebranscher

·       Se fler marknadsstånd och basarer både i stadskärnan och ute i lokala centrum

·       Flytta en del att kommunens förvaltningar från stadskärnan ut till stadsdelscentrum och mindre orter i kommunen

·       Verka för fler butiks-, kontors- och verkstadslokaler till billiga hyror.

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Arbetsmarknad

Utveckling för hela länet Region Örebro län ska ha en arbetsmarknad i hela länet. Vi vill att fler arbeten skapas genom företag som tar stor hänsyn till såväl klimatet som människors välmående och utveckling. Vi ser att kulturen är en viktig del i utvecklingen av vårt samhälle och att den har en stor potential för framtidens arbetsmarknad.

Miljöpartiet i Örebro län vill

  • att regionen riktat stödjer klimatsmarta företag inom besöksnäringen och gröna näringar
  • att regionen arbetar för att öka andelen företag som även skapar social nytta för individen och samhället.

Läs mer

Miljöpartiet de grönas vision
Alla människor bidrar, efter sina egna förutsättningar, till samhället genom arbete. Miljöpartiet värnar en fungerande arbetsrätt och att alla arbetstagare har inflytande över arbetets innehåll och den tid en arbetar. Alla, även unga, har goda utvecklings-möjligheter och känner sig trygga och respekterade.

Miljöpartiet arbetar för att undanröja den strukturella diskrimineringen när det gäller lön, anställningsformer och arbetstid. I kvinnodominerade branscher är arbetsvillkoren rimliga och anställningsformerna trygga. Människor väljer yrken fritt oavsett könsnormer.

Människors arbetsliv präglas av en hälsosam balans mellan arbete och fritid. 

Utmaningar i Örebro län
I regionen och länets kommuner ökar sjuktalen hos medarbetarna. Statistik från riket visar att den psykiska ohälsan är en stor orsak. Kvinnor är mer psykosocialt sjuka än män vilket är extra bekymmersamt när den största delen av arbetstagarna är kvinnor. Av regionens anställda är cirka 20 procent män och 80 procent kvinnor. I kommunerna är förhållandet likartat. Att arbeta inom vården och omsorgen är ett fysiskt tungt arbete där många kvinnor inte orkar hela vägen fram till pension. Rätten till heltid är inte självklar i alla organisationer. Löneläget är lågt i sektorn vilket gör att kvinnorna inte kan leva på en deltidslön. Många anställda är inte utbildade på grund av personalbrist. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
- Alla kommuner bör ge sina medarbetare rätt till önskad arbetstid.

- Kommunerna bör medvetet skapa en karriärs- och kompetenstrappa för sina anställda som stimulerar till avancemang och vidareutbildning. Ökat ansvar och kunskap bör synas i lönekuvertet.

- Regionen ska och kommunen bör, i syfte att minska sjuktalen, genomföra studier och projekt som för att förkorta arbetstiden, exempelvis sex timmars arbetsdag för vissa grupper.

Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022 och Valmanifest 2019-2022.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk:

Läs mer

Andra ämnen som relaterar till Nya jobb