Klimat och näringsliv

De senaste seklernas samhällsförändringar har inneburit att allt fler människor har kunnat leva i trygghet och välstånd. Tillgången på billig fossil energi har förändrat vårt samhälle i grunden. Samtidigt har vi byggt in oss i ett ekonomiskt system som förutsätter en konstant tillväxt för att inte kollapsa.

 

Men en ständigt ökande tillväxt urholkar jordens naturresurser och förmåga att leverera de ekosystemtjänster vi är beroende av. Det är uppenbart att vi överskrider planetens ekologiska gränser på allt fler områden. I detta dilemma sitter både näringsliv och politik fast idag. I grunden behöver vårt sätt att mäta ekonomin och värdera framsteg förändras. Genom nya mått på välfärd och förändrade prioriteringar kan vi bygga en ekonomi som gör sig fri från beroendet av ständig tillväxt. En del i det arbetet är att verka för en solidarisk fördelning av resurser, som ger ökad ekonomisk trygghet i osäkra tider. Möjlighet till såväl arbete och försörjning, som till ett hållbart arbetsliv med gott utrymme för tid fri från lönearbete, är en viktig del. Vår livsstil och konsumtion måste hålla sig inom det som är långsiktigt och globalt hållbart. Vårt sätt att leva, som individer och tillsammans som samhälle, kommer att förändras. För att hantera de stora globala utmaningarna behöver vi snabbt ställa om till ett mer energieffektivt, resurssnålt och klimatanpassat samhälle. Vi ser redan idag många initiativ och affärsidéer som går i denna riktning, både i Sverige och internationellt. För att Örebro ska bli en långsiktigt uthållig kommun behöver vi främja en utveckling av näringslivet som går i samma riktning. För ett långsiktigt hållbart näringsliv måste vi arbeta tillsammans i kommun, näringsliv och den ideella sektorn. Vi vill skapa en ekonomisk utveckling med dynamik och entreprenörskap som utmärks av slutna resursflöden, förnybar energi och en helhetssyn på ekosystemen. Kommunen ska gå i täten och leda den omställningen. Miljöpartiet vill driva en ansvarsfull och hållbar näringslivspolitik för hela Örebro kommun. Det ska vara lika enkelt att driva företag på landsbygden som inne i staden. Företagen är viktiga aktörer för en fortsatt levande lands- och glesbygd. Örebro kommun ska marknadsföras som en klimatanpassad stad med ett rikt och mångfacetterat stadsliv. Det ska finnas levande service- och handelsområden överallt. Med lokala centrum i stadsdelar och landsbygd har människor nära till lokala butiker. Stadsmiljön ska ha ren luft, låga bullernivåer och levande grönområden, parker och torg. Vi måste minska användningen av energi och sänka kommunens utsläpp av koldioxid. Detta för att skapa en attraktivare kommun och bättre förutsättningar för våra kommande generationer.

 

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Klimatet

Idag beter sig mänskligheten som om jordens resurser är oändliga. Detta kortsiktiga perspektiv måste överges och ett långsiktigt antas.

Miljöpartiet i Örebro län vill

  • att ett regionalt klimatkontor inrättas som får i uppdrag att leda regionens strategiska utvecklingsarbete. Energikontoret integreras i denna verksamhet
  • genom konsekvensbeskrivningar av kommande klimatförändringar öka beredskapen hos kommuner och landsting för att möta ohälsa som kommer uppstå
  • att lokala näringslivskontor eller näringslivsenheter ska arbeta för ekologiskt hållbar utveckling
  • att klimatplaner ska utarbetas i kommunerna

Läs mer

Den ekonomiska tillväxten är problematisk. Den har lett till överexploatering av begränsade naturresurser och bidragit till växande ekonomiska klyftor. Klimatförändringarna är nu ett faktum som innebär ett mer extremt klimat, inte bara ett varmare. Det vill vi stoppa. Klimathotet mäts ofta globalt men utsläppen sker alltid lokalt och vi i Örebroregionen måste vara aktiva och ta vårt ansvar för att minska våra utsläpp, och på så sätt minska vår miljöpåverkan.

Hållbar konsumtion

Vi måste arbeta så att konsumtionen går i en riktning mot mer konsumtion av tjänster istället för produktion och konsumtion av nya varor. Ändliga resurser, som kommande generationer är beroende av för sin välfärd, ska skyddas. Vi ska stödja och uppmuntra företag och organisationer som arbetar med att göra det billigare att återvinna och återbruka olika typer av material och varor. Det kan röra sig om till exempel klädbibliotek och leksaksbibliotek men också om satsningar på energieffektivisering och produktion av förnybara bränslen och förnybar energi.

Vården och klimatet

Klimatförändringar med extremare klimat och förhöjd medeltemperatur bidrar till en ökning av sjukdomar som idag är sällsynta på våra breddgrader. Läkemedelsrester som passerat kroppen samt kasserade läkemedel hamnar i naturens kretslopp. Regelbundna genomgångar mellan patient och läkare om mängden läkemedel ska vara obligatoriska. För att minska användningen av onödiga läkemedel måste vi dessutom utveckla de alternativa behandlingsformerna. Många människor betalar idag privat för att gå till behandlare som använder alternativa eller komplementära metoder. Forskning och utbildning inom området behöver ökas och komplementära metoder behöver integreras med dagens metoder. Vi vill öka utbudet av olika alternativa behandlingsmetoder i den offentliga sjukvårdens regi. Det är viktigt att de offentligt finansierade behandlingsmetoderna och preparaten är evidensbaserade.

Fördjupning i ämnet Klimat

Klimatanpassat näringsliv

Vi vill arbeta för en politik där kopplingen mellan näringsliv och klimat är självklar och integrerad. Därför vill vi ha ett gemensamt näringslivs- och klimatkontor med småföretagaringång. Företagare ska uppmuntras att ställa om till klimatsmart näringsverksamhet. Är något bra för miljön så ska det vara billigt, medan det som är dåligt ska vara dyrt. Genom att skapa mötesplatser och nätverk där företagare kan diskutera klimatfrågor kan kommunen uppmuntra omställningen till ett mer klimatsmart näringsliv. Som stor kommun i länet har Örebro ett extra ansvar här.

Kommunen måste visa vägen genom att klimatanpassa sin egen verksamhet, exempelvis genom att öka andelen miljömärkta produkter och miljöanpassa transporterna. Kommunen ska även i större utsträckning leva upp till kriterier som rör etisk upphandling och uppmuntra andra att göra detsamma.

Vi vill

·       att kommunen ska arbeta med och bli bättre på energieffektiviseringar inom den egna verksamheten,

·       att kommunens verksamheter ska genomsyras av effektiva lösningar för resor,

·       att Örebro kommun ska utveckla en mer effektiv energi- och klimatrådgivning till privatpersoner och företagare,

·       öka insatserna med information kring energieffektivisering riktade till ägare av privata lokaler och flerbostadshus,

·       uförutsättningarna för vindkraftsutbyggnad med olika ägarförhållanden, i samverkan med företag, privata aktörer och kooperativ,

·       skapa ett Klimatråd med representanter från näringslivet och med privatpersoner,

·       minska svinnet av mat i den egna kostorganisationen,

·       stärka kompetensen om matens klimat- och miljöpåverkan hos kostchefer, måltidspersonal och pedagoger, för att minska verksamheternas klimatbelastning,

·       utföra ett försöksprojekt tillsammans med livsmedelbutiker och restauranger för att minska klimatbelastningen av försäljning och svinn av mat,

·       revidera och utveckla Örebro kommuns klimatplan,

·       börja arbeta för att reducera kemikalieanvändningen i kommunen.

Hållbart företagande

Miljöpartiet ser småföretagarna i kommunen som viktiga i omställningen till ett mer klimatvänligt samhälle. Små och medelstora företag är mer flexibla att anpassa sig till ny teknik, vilket främjar såväl miljö som ekonomi. Det är bland småföretagen som många av de nya jobben skapas. Vi vill kunna garantera ett gott samarbete mellan kommun och näringsliv med tillmötesgående byråkrati och förenklade regler. I Örebro ska det vara lätt att vara företagare, speciellt om du driver ett klimatsmart företag.

Satsningar på hållbart företagande ger jobb, stärker ekonomin, minskar klimathotet och ökar tryggheten. Miljöpartiet vill därför att kommunen främst ska uppmuntra och stödja de branscher som inte tär på miljön, exempelvis kultur- och tjänstesektor, forskning, miljöteknik och ekoturism. Utöver dessa branscher skapas gröna arbeten även inom välfärden.

Genom att minska risktaganden och undanröja hinder vill vi stärka möjligheterna för människor med goda idéer att starta och driva företag. Att starta företag ska vara lika enkelt som att söka jobb. Vi vill öppna fler vägar för ungas och utrikes föddas företagande. Vi vill se fler alternativa företagsformer, som exempelvis socialt och kooperativt företagande och lokala företagsfonder. Idéburna organisationer till en större grad kunna involveras i kommunens verksamheter. Miljöpartiet vill aktivt uppmuntra företagare och organisationer att ta större sociala, etiska och miljömässiga hänsyn. Vi vill motverka slit- och slängmentaliteten även inom kommunens egna verksamheter och därför främja återbruk och andrahandsmarknader.

För att få ett blomstrande näringsliv i hela Örebro kommun måste kommunen kunna erbjuda fullgod service för företagare och deras personal, exempelvis i form av klimatsmarta kommunikationer, barnomsorg under dygnets alla timmar och trygg och välfungerande äldreomsorg.

Vi vill arbeta för fler företagsetableringar på landsbygden. Idag går en stark centraliseringsvåg genom Örebro. Ska vi vända den utvecklingen måste kommunen gå före och flytta ut en viss del av förvaltningarnas verksamheter ut till de olika stadsdelarna eller till småorterna utanför Örebro stad. På så sätt stödjer vi det lokala företagandet och får mer aktiva och attraktiva centrum och småorter. Det är viktigt att kommunen erbjuder god service även på landsbygden.

Vi vill

·       Att kommunen vid olika upphandlingar underlättar för lokala små och medelstora företag att lägga anbud

·       Att den offentliga upphandlingen gynnar företagare och organisationer som tar sociala, etiska och miljömässiga hänsyn

·       Stötta forskning och nya lösningar, uppfinningar och innovationer, särskilt inom hållbara branscher

·       Uppmuntra naturturism och andra upplevelsebranscher

·       Se fler marknadsstånd och basarer både i stadskärnan och ute i lokala centrum

·       Flytta en del att kommunens förvaltningar från stadskärnan ut till stadsdelscentrum och mindre orter i kommunen

·       Verka för fler butiks-, kontors- och verkstadslokaler till billiga hyror.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: