Socialpolitik

Lyssna

Örebro kommuns två socialnämnder ansvarar för förebyggande arbete inom respektive geografiskt område. Vårdens, omsorgens och socialtjänstens resultat är en avgörande del för hela samhällets kvalitet. Livskvalitet och förebyggande åtgärder går hand i hand.

Miljöpartiet vill

  • Vi vill satsa på fler socialsekreterare i Örebro kommun, för att minska deras arbetsbörda och erbjuda stöd till fler
  • Förstärkt stöd till ungas psykiska ohälsa
  • Dagverksamhet för de hemlösa ska utvecklas och ska finnas tillgänglig hela dagen, året om

Oavsett om man bor hemma eller i annat boende måste varje dag innehålla ett antal livsbejakande inslag för varje människa. Det förebyggande arbetet kring familjeomsorg, socialjour, missbruksvård och ungdomsvård måste öka. För Miljöpartiet handlar det om att skapa hållbara människor.

Örebro kommun ska vara en öppen stad för alla som vill komma hit. Socialtjänsten måste utökas för att kunna erbjuda en god arbetsmiljö för dem som jobbar där, och för att ge en service som möter alla behov. Vi budgeterar ytterligare 8,4 miljoner kronor till socialtjänstens behov av fler socialsekreterare.

Många unga mår tyvärr allt sämre. Det gäller speciellt HBTQ-personer,  och barn och unga som upplevt obehagliga saker i sitt forna hemland.

Samverkan mellan landstingets psykiatri och kommunens socialpsykiatri måste förbättras. Insatserna måste utgå från den enskilde personens samlade behov och önskemål, i syfte att säkerställa en god livskvalitet för individen. Människor som av olika anledningar fallit mellan stolarna och saknar bostad riskerar att få stora svårigheter att komma tillbaka i eget boende. Om den hemlöse först får en egen bostad kan nästa steg tas i arbetet med övriga problem, t ex missbruk, psykosociala problem mm.

Här visar vi lokal politik från Örebro län.

Örebro län Hälsa

Läs mer

Miljöpartiet de grönas vision
En betoning på livskvalitet sätter människors behov och önskemål i centrum. Vi värnar människors behov av god miljö, gemenskap, uppskattning, meningsfullhet och självförverkligande vilket leder till bättre folkhälsa och tillfredsställelse i vardagen.

En långsiktig satsning på folkhälsa med fokus på människors livsvillkor är lika viktig som sjukvården för att främja god hälsa. En satsning på verksamheter som är viktiga för barn och unga innebär stora mänskliga och långsiktiga vinster. Det finns gott om platser där människor i alla åldrar kan mötas och utöva friluftsliv, idrott och kultur.

Utmaningar i Örebro län
Det finns fortfarande mycket att göra för att nå en jämställd folkhälsa, särskilt bland ungdomar. Tjejer är mycket mer stressade och känner oftare oro och att de inte har full kontroll. Fler pojkar och män begår självmord än kvinnor. Övervikt till följd av dåliga kostvanor och brist på vardagsmotion är ett ökande problem bland befolkningen samtidigt som framförallt ungdomar rör mindre på sig om dagarna. Det finns idag för få verksamheter som bedriver öppen fritidsverksamhet. Integrationsarbetet måste vara centralt i all fritids- och föreningsverksamhet.

Det förebyggande arbetet måste prioriteras och skapa ett brett och varierat utbud som når alla i samhället, oavsett socioekonomisk bakgrund, ålder, kön, utbildningsnivå eller härkomst. 

Miljöpartiet de grönas politik kommande år
- Kommunerna bör utarbeta tydliga sätt att mäta och säkerställa en jämställd och jämlik resursfördelning mellan olika typer av fritidsaktiviteter och föreningar.

- Regionen ska och kommunerna bör ge ökade resurser till tidiga insatser riktade mot barn och ungas psykiska ohälsa.

- Regionen ska och kommunerna bör öka satsningarna på förebyggande och gemensamhetsskapande arbete för såväl barn, unga, vuxna som äldre för en ökad folkhälsa.

- Kommunerna bör satsa på fler verksamheter med öppen fritidsverksamhet.

- Kommunerna bör ge ökat stöd till föreningar med breddverksamhet samt särskilda satsningar på att uppmuntra vardagsmotion.

 Ur Miljöpartiet de gröna i Örebro läns regionalpolitiska program 2018–2022.    

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: