Solidaritet skrivs i handling

Lyssna

Solidaritet i handling med en grön politik i Osby kommun

SOLIDARITET MED DJUR, NATUR OCH DET EKOLOGISKA SYSTEMET

En god miljö som gynnar allas överlevnad är den självklara utgångspunkten som kan skapa förutsättningar för de mänskliga behoven idag och i framtiden. Vi vill skapa en bättre fördelningspolitik med inriktning på gröna jobb som minskar påverkan på klimat och miljö. De miljömässiga frågorna ska lyftas upp i den kommunala agendan och genomlysas i högre grad.

Vi vill att Osbys centrum planeras utifrån minskad biltrafik som gynnar gång- och cykeltrafik. De gröna ytorna ska ha en inriktning på att öka den biologiska mångfalden. Vi vill att kommunen bidrar till alternativa lösningar för samåkning till och från tillgänglig kollektivtrafik. 

Vi vill klimatanpassa kommunen. Inga hus ska byggas nära strandlinjen. Kommunens dag- och avloppsvattensystem ska ha en korrekt miljömässig utformning. Investeringar i förnyelsebar energi, såsom vindkraft, solenergi och biobränsle, ska i högre grad prioriteras. Gröna tak, det vill säga sedumväxter, på nybyggnad och äldre produktion ska främjas.  

Vi vill att Osby kommun antar certifiering för ett miljömässigt och klimatanpassat kommunalt byggande. Vi vill att en miljöstrateg anställs och att en miljörevision kontrollerar kommunens efterlevnad av dem nationella miljömålen. Ett övergripande miljöledningssystem behöver tas fram för kommunen. Vi vill att kommunen inför en giftfri miljö i förskolorna, och att förskolorna genomgår en miljöcertifiering.

 

SOLIDARITET MED OLIKA GENERATIONER

Ett samhälle som sätter barnens behov i centrum skapar också ett samhälle med bättre förutsättningar för alla grupper i samhället. Vi vill se barnen utifrån de individer de är och de behov de har här och nu. Utifrån en sådan syn bygger man också förutsättningarna för deras och alla andra gruppers framtid. Detta är grundtanken i hållbarhetsperspektivet. En god miljö för våra barn idag är en god miljö för nästkommande generationer.

Vi vill skapa en bättre rättvisa kring begreppet läxa och tydliggöra ansvaret mellan hem, elev och skola. En definition på innebörden i begreppet läxa bör utarbetas och en policy antas. Vi vill ha en skola som tar tillvara den enskilda elevens behov genom att utöka antalet specialpedagoger och speciallärare, samt sträva efter minskade klasstorlekar eller två lärare i varje klass. Vi vill anställa fler fritidsledare och samtidigt ställa krav på att fritidsverksamhet med bidrag från kommunala medel har värdegrundscertifierade ledare. Vi vill arbeta förebyggande mot illegala droger och stärka skolans och ungdomsverksamhetens insatser i kampen mot droger. 

Vi vill ha ett fortsatt utökat arbete med den ekologiska maten i vård, skola och omsorg, samt införa en köttfri dag i veckomatsedeln. Vi vill gynna den lokala matproduktionen i kommunens upphandling.

Vi vill slå vakt om en god äldreomsorg och sträva efter minskad personalomsättning per brukare i hemtjänsten.

 

SOLIDARITET MED VÄRLDENS ALLA MÄNNISKOR

Det svenska samhället innebär ett öppet samhälle, där mänskliga rättigheter, såsom rätten till nationell tillhörighet, sitt språk, sin religion samt kulturell och sexuell identitet särskilt beaktas. Vi förespråkar en human migrationspolitik där alla människors lika rätt och värde aldrig kan inskränkas. Varje individ ska utifrån sina förutsättningar ha möjligheten att integreras i det svenska samhället.

Vi vill gynna en personalpolitik som anställer utifrån ett mångfaldsperspektiv och värdegrundsutbildar sin personal och de med förtroendeuppdrag. Vi vill öka kunskapen om HBTQ frågor, och vi vill att Osby kommun ska bli HBTQ certifierad. Arbetsmarknad, skola och den lokala arbetsförmedlingen ska arbeta integrerat för att skapa fler jobb åt alla. 

Vi vill skapa ett brett kulturutbud och mötesplatser där kommunens etniska mångfald gynnas och där olika kulturella och sexuella identiteter behandlas likvärdigt. 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: