Trafik och Resande

Vårt nuvarande trafiksystem genererar stora problem som vi menar att en sund trafikpolitik på sikt måste bemöta med politiska beslut.

Trafiken förgiftar vår luft och förändrar vårt klimat. Buller och skapar även stress som gör människor sjuka. Nya vägbyggen skadar tidigare orörd natur och är ett slöseri med såväl naturresurser som partillebornas pengar och hälsa.

Tyvärr så finns det ingen teknisk universallösning. Ser vi t ex till skadliga partiklar så kommer endast en del från avgasröret, resten härrör från slitage av t ex däck, vägbanor, samt sand och salt. Därför behöver vi enas om en mängd åtgärder som i kombination minskar antalet bilar genom att få oss alla att välja andra färdsätt.

Miljöpartiet vill

  • att kollektivtrafiken ska bli ett attraktivare, tryggare och billigare resealternativ. 

  • aktivt arbeta med att öka andelen som reser kollektivt. 

  • att skolungdomar ska erbjudas avgiftsfri kollektivtrafik inom kommunen. 

  • skapa fler pendelparkeringsplatser för cykel och bil. 

  • att kommunens förvaltningar och bolag använder fossilfria fordon senast 2030. 

  • skapa förutsättningar för fler laddstolpar i kommunen. 

  • garantera säkra skolvägar för alla skolbarn, bl a genom att introducera gående skolbussar. 

  • bygga ut cykelvägnätet.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: