Klimat och Miljö

Inom klimat- och miljöfrågorna arbetar Miljöpartiet i Skåne aktivt. Miljöpartiet vill att Region Skånes verksamhet ska vara en fossilbränslefri region år 2020, att Region Skåne skapar infrastruktur för distribution och transport av biogas, att antalet gasmackar ökar i Skåne, att Region Skånes miljömål tydligt anger att biltrafiken i regionen kraftigt måste reduceras samt att Region Skåne fortsätter satsningarna på vind-, våg- och solkraft

Förnyelsebar energi

Miljöpartiet vill:

 • Att Region Skånes verksamhet ska vara en fossilbränslefri region år 2020
 • Att Region Skåne skapar infrastruktur för distribution och transport av biogas
 • Att antalet gasmackar ökar i Skåne
 • Att Region Skånes miljömål tydligt anger att biltrafiken i regionen kraftigt måste reduceras
 • Att Region Skåne fortsätter satsningarna på vind-, våg- och solkraft

En fossilbränslefri region år 2020

Miljöpartiet vill att Region Skåne och hela dess geografiska område ska vara en fossilbränslefri region år 2020 och att dess verksamheter ska vara klimatneutrala. Region Skånes verksamheter påverkar miljön betydligt. Därför har Region Skåne ett stort ansvar att arbeta med sin egen miljöpåverkan. De verksamheter som kräver åtgärder är kollektivtrafiken, de egna transporterna och den egna värmeanvändningen. Även avfallshantering och upphandling är en del i detta.

Förnybara bränslen

Biltrafiken i regionen måste kraftigt reduceras för att skärpta lokala, regionala och nationella miljö- och klimatmål ska nås. Förnybara bränslen kommer inom överskådlig framtid att vara en bristvara och kommer inte att räcka för ett bilresande av dagens omfattning. Region Skåne ska aktivt bidra till att övergången till förnybara bränslen påskyndas. Miljöpartiet menar att biogas är en viktig framtida energikälla samtidigt som den skapar nya företag och arbetstillfällen på landsbygden. I framtiden ska allt matavfall som uppkommer i Region Skåne användas till framställning av biogas. För att få maximal nytta av biogasen vill Miljöpartiet att Region Skåne snarast skapar en funktionell infrastruktur för transport och distribution av biogas. Vi vill även att antalet biogasmackar ökar i Skåne. Region Skåne ska söka samarbeten med alla kommuner för att stimulera regional samverkan inom området.

Även elbilar och elhybrider är ett alternativ, liksom satsningar på vätgasbilar. Miljöpartiet vill göra miljömålen i Region Skåne ännu tydligare för att anpassa biltrafiken till den nya tekniken med förnybar energi. Det ska finnas fler laddstolpar i hela Skåne. Speciellt fokus måste ligga på att minska utsläppen från trafiken, synliggöra goda exempel på energieffektivisering, samt på klimatanpassning. Region Skåne ska fortsätta arbetet inom Klimatsamverkan Skåne.

Sol, vind och vatten
Region Skåne investerar i egenägda vindkraftverk för energiproduktion till den egna verksamheten. Miljöpartiet vill att Region Skåne fortsätter denna satsning.

Solen är en fossilfri energikälla som utnyttjas alltför lite. Här finns mycket att göra för Region Skåne. Miljöpartiet vill att Region Skåne i samverkan med samtliga kommuner tar fram en solkarta med de bästa platserna för att installera solpaneler och annan teknik för solenergi.

Vi vill stimulera till förnybar energiutveckling i hela Skåne. Region Skåne ska ta initiativ till att skapa en fond med privata aktörer för en snabbare omställning i hela Skåne. Detta gäller såväl utveckling av förnybar energi som energieffektivisering. Detta kan utgöra en av grunderna till ett regionalt klimatinriktat ROT-bidrag. Region Skåne bör få ett större utvecklingsansvar för miljöfrågorna i Skåne medan tillståndsgivningen ska ligga kvar på Länsstyrelsen.

Det krävs en tydligare regional planering i Skåne. Dagens planering av externa köpcentra måste brytas och kommuners utbyggnad måste ske i kollektivtrafiknära läge. Vi vill säkra Skånes goda jord från utbyggnad. En nollvision bör gälla för utbyggnad på den goda skånska jordbruksmarken.

Utsläpp och kemikalier

Miljöpartiet vill:

 • Att utsläpp av ämnen som förstör växtlighet och djurliv i vattendrag och hav i Skåne minskar
 • Att kvalitén på grundvattnet förbättras genom bättre jordbruksmetoder
 • Att Region Skåne verkar för utökning av Östersjösamarbetet med omgivande regioner

Östersjösamarbete

Östersjön är ett bräckt hav där salt och sötvatten möts. Det gör Östersjön mer känsligt för övergödning och kemikalieutsläpp än andra havsmiljöer. För att få ett hållbart ekosystem i Östersjön och bevara framtida generationers möjlighet att använda havet måste vi komma till rätta med dagens miljöproblem. Miljöpartiet vill att Region Skåne går i spetsen för ett gemensamt miljösamarbete runt Östersjön. Vi vill att jordbrukets och industrins utsläpp minimeras, och att allt avloppsvatten renas innan det når Östersjön.

Farliga kemikalier

Farliga kemikalier är en del av vår vardag. De finns i stort sett i alla våra livsmedel och konsumtionsprodukter. Vi vet idag att många produkter innehåller kemikalier som kan vara cancerframkallande eller störa reproduktionsförmågan. Att dessa produkter finns beror på att nivåerna bedöms som ofarliga. Problemet är att vi inte vet hur kemikalier reagerar med varandra eller hur de lagras i människokroppen.

Hela Skåne måste bli tydligare i både kravställande och uppföljning kring upphandling av produkter som innehåller olika former av kemikalier, såsom plaster och elektronik. Vi vill inrätta ett skånskt kemikalieråd som stödjer utfasning av bisfenol i skolorna.

Jordbrukets utsläpp

Det moderna jordbruket med gigantiska monokulturer som odlas med hjälp av främmande kemikalier måste avvecklas. Region Skåne kan påskynda detta genom ekologiska upphandlingar och stimulanser för omställning till ett hållbart jordbruk.

Naturskydd

Miljöpartiet vill:

 • Att Region Skåne verkar för att mer mark och fler biotoper ska bli naturskyddsområden
 • Att Region Skåne tillsammans med kommunerna värnar om strandskyddet och Skånes kustband
 • Att Region Skåne samarbetar med nationer och regioner runt Östersjön för att minska problemen med överfiske
 • Att all trålning utmed Skånes kuster förbjuds

Skyddade områden

Att skydda olika former av natur är en viktig del av arbetet med att bevara en biologisk mångfald. All natur samspelar på olika sätt. Det handlar till exempel om levande organismers utbredning och levnadssätt. Miljöpartiet vill öka andelen naturskyddad mark, för att bevara de biologiska värdena. Det måste finnas ett nätverk av skyddade områden i Skåne som ger arter möjlighet att överleva i sin naturliga utbredning.

De naturskyddade områdena ger människor möjlighet att vistas i naturen och få en ökad förståelse för hur naturmiljön hänger ihop och hur vi själva kan påverka den. Vår möjlighet till avkoppling i naturen har också stor betydelse för hur vi mår.

Vi delar Länsstyrelsens nollvision för bostadsbyggande på åkermark, vilket bland annat får konsekvenser för den regionala utvecklingen. Ansvaret för kommande generationers livsmedelförsörjning väger tyngre än kortsiktig exploatering. Omställning till ekologiskt jordbruk kräver att större ytor används för odling.

Ekologisk odling

Region Skåne äger ingen egen mark men har möjlighet att påverka och stödja lantbruken i hela Skåne. Jordbruket har på flera sätt stor inverkan på miljön, grundvatten, kringliggande naturområden och havsmiljön runt hela Skånes kust.

Miljöpartiet vill att Region Skåne ska ge berörda stiftelser i uppdrag att verka för att allt jord- och skogsbruk ska ske med ekologiska metoder. All eventuell användning av genetiskt modifierade organismer (GMO) måste styras av försiktighetsprincipen. Vi vill också att Region Skåne tillsammans med de skånska kommunerna stödjer utvecklingen och arbetar för att ekologiskt lantbruk genomförs för alla, såväl privata som offentliga aktörer.

Skånes kust

Skåne är ett landskap med en långt och vacker kust som delas mellan många kommuner. Eftersom vi har mycket bebyggelse nära stränderna är det viktigt med ett starkt skydd av kustremsan. Dels ur rättvisesynpunkt så att alla ska kunna njuta av hav och stränder. Dels ur ett biologiskt perspektiv så att strandlandskapet, växtligheten och djurlivet skyddas.

Det behövs ett helhetsgrepp om strandskyddet i regionen. Miljöpartiet vill att Region Skåne tillsammans med kommunerna arbetar för att förverkliga en handlingsplan för bevarandet av befintliga strandmiljöer. Planen ska ge tydliga riktlinjer om vilka områden som ska bevaras och varför. Det samlade arbete som minskar erosionen i Skåne ska fortsätta.

Vattnet vi dricker i Skåne är av hög kvalitet. Insatser måste göras för att trygga att vårt grundvatten är säkert att dricka och att vattnet vi tar från sjöarna är friskt.

Öresunds känsliga ekosystem
För att skydda Öresunds känsliga ekosystem och skapa hållbara förutsättningar för rekreation och turism ska Region Skåne verka för att göra Öresund till en marin nationalpark. För att minska risken för fartygsolyckor i sundet vill vi att kravet på lotsplikt i Öresund utökas.

Utfiskning

Fisket i Östersjön har gått alldeles för hårt fram, vilket har rubbat ekosystemen. Problemet med överfiske i kombination med utsläppen av näringsämnen från de omkringliggande ländernas avlopp och jordbruk har lett till syrebrist, ökad algblomning och bottendöd. Detta påverkar ekosystemen i naturen och därmed oss människor eftersom vi får sämre möjlighet att använda havet som en resurs. Miljöpartiet vill att Region Skåne samarbetar med nationer och regioner runt Östersjön för att minska problemen med överfiske.

Trålning

Sedan lång tid tillbaka har trålning varit förbjuden i Öresund. Detta har inneburit att vi idag har en ganska stark torskstam. Det har också blivit en tillgång för besöksnäringen då sportfiskare från hela norra Europa kommer till Öresund för att fiska. De moderna fiskefartygens fiskemetoder är brutala och innebär att både fisktillgångarna och fiskens miljöer skövlas. Om vi någonsin ska få tillbaka torsken i den omfattning vi hade fram till 70-talet, måste vi stoppa trålfiske. Kustnära fiske med båtar upp till 10 meter och som fiskar med garn, kan bedrivas vissa delar av året.

Mat och upphandling av råvaror

Miljöpartiet vill:

 •  Att etiska krav på god djurhållning ställs vid upphandling
 •  Att all mat som serveras i Region Skånes verksamheter ska vara ekologisk

Eftersom kött ger mycket stora ekologiska fotavtryck, det vill säga påverkar vårt klimat negativt, är det viktigt att servera mer vegetariskt och mindre kött. Genom att både minska mängden kött, och välja ut köttet som köps in på ett mer etiskt och ekologiskt sätt, kan vi göra måltiderna bättre för miljö och klimat.

Miljöpartiet arbetar för att Regions Skånes inköp av livsmedel ska vara 100 procent ekologiskt till 2025. Om möjligt ska närodlade råvaror upphandlas. Den fisk som serveras ska vara certifierad med en högt ansedd miljömärkning.

Miljöpartiet vill att det ställs krav på god djurhållning vid upphandling av kött, mjölk, ägg och andra djurprodukter samt levande djur. Vi kräver att djur föds upp och lever på ett bra sätt, har korta transporter till slakt, slaktas kort tid efter ankomst och att slakten är skonsammast möjlig.

Djurskydd

Miljöpartiet vill:

 •   Att djurförsök successivt helt ersätts med andra forskningsmetoder
 •   Att Region Skåne ska ta initiativ till en regional djuretisk ombudsman

Sverige har en bra djurskyddslag, men den får inte tillräckligt genomslag. Djurskyddslagens krav på rätt till naturligt beteende för djur måste följas i praktiken. Miljöpartiet arbetar för inrättandet av ett verkligt djurskydd. Vi vill bland annat ha en hög djurskyddsnivå i de jord- och skogsbruk som finns i Region Skånes stiftelser. Vi vill verka för att pälsdjursuppfödningen i Skåne avvecklas.

Djurförsök

Miljöpartiet vill stoppa alla onödiga djurförsök. Detta får inte bli en ekonomisk fråga utan det handlar om etik och moral. Region Skåne använder bland annat djurförsök inom forskningen. Djurförsök ska successivt ersättas med andra forskningsmetoder.

ur Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 

Engagera dig för klimatet!