Regionen som arbetsgivare

Miljöpartiets regionpolitiska program 2014 med sikte på 2025 om Region Skånes roll som arbetsgivare

Miljöpartiet vill

  • Att regionen i sin roll som arbetsgivare säkerställer att män och kvinnor med likvärdiga arbetsuppgifter, erfarenheter eller utbildning erhåller lika lön
  • Att fortbildning för alla arbetsgrupper ska uppmuntras genom exempelvis högre lön
  • Att Region Skåne strävar efter att all personal ska vara tillsvidareanställd
  • Att den som utbildar sig till specialistsjuksköterska ska få betald utbildning och höjd lön
  • Att undersköterskans roll och kunskapsnivå ska utvecklas
  • Att kunskaper i andra språk än svenska räknas som särskild merit för anställning
  • Att anställda inom vården ska ha möjlighet att påverka sin arbetssituation och att det ska finnas en aktiv dialog mellan Region Skåne som arbetsgivare och den anställde

Vi blir hela tiden fler medborgare i Skåne, vilket innebär att framtidens vårdbehov kommer att öka och därmed även antalet personer som arbetar inom vården. Vården i Skåne ska vara en vård byggd på kunskap och för det behövs anställda med olika specialkompetenser. Vår vision är att all vård ska vara trygg både för den som vårdas och för den som utför vården. Miljöpartiet menar att det också måste finnas tid för reflektion. Vårdpersonal ska inte digna under administrativa uppgifter utan ha tid till mer patientnära arbete.

De anställda ska ges ökade möjligheter till inflytande och medbestämmande vid till exempel omorganisationer. Det ska finnas en aktiv dialog mellan Region Skåne som arbetsgivare och den anställde. Detta är ett viktigt förbättringsområde. Vi vill också stärka ledarskapet inom vården och i synnerhet mellanchefernas arbetssituation. Vi vill möjliggöra för anställda i Region Skåne att vara klimatsmarta genom rabatterade resor inom kollektivtrafiken. Möjlighet till fysisk aktivitet på arbetstid ska erbjudas när det är möjligt.

Lika lön

Inom Region Skåne finns många yrken som av tradition är kvinnodominerade, vilket ofta innebär jobb med lägre lön än motsvarande mansdominerade yrken. Även inom samma och likvärdiga yrken har kvinnor lägre lön än män. Miljöpartiet menar att Region Skåne måste bryta den könsuppdelade arbetsmarknaden. Det handlar om lika lön, rimliga arbetsvillkor, trygga anställningsformer samt rätten till heltidsarbete.

Utbildning ska löna sig

Trygga arbetsplatser och trygg vård handlar om att den som arbetar i vården har den utbildning som krävs. Vi lever i en föränderlig värld som påverkas av ny forskning och nya idéer som kan underlätta i vården. Det finns bland annat ett stort behov av sjuksköterskor med vidareutbildning. Miljöpartiet vill därför införa speciella utbildningstjänster för sjuksköterskor, som innebär att den som utbildar sig till specialistsjuksköterska får betalt under utbildningen och höjd lön efter avslutad utbildning. Region Skåne måste i samverkan med andra medverka till fler utbildningsplatser för alla grupper inom vård och omsorg. Miljöpartiets mål är att alla som vidareutbildar sig inom sitt yrke ska få högre lön. Det är också viktigt att tillåta lokala och verksamhetsanpassade scheman för alla grupper inom vården, detta samtidigt som man även i högre grad schemalägger läkare och deras jourer.

Samma chanser

Det är viktigt att alla som söker jobb bedöms likvärdigt oavsett bakgrund. Den sökande ska i anställningsförfarandet bedömas med avseende på utbildning, färdigheter och erfarenhet.

Allt fler människor i Skåne har ett annat modersmål än svenska, särskilt de äldre med en annan kultur- och språkbakgrund upplever idag stora svårigheter i en stressig vårdsituation. Samtidigt har vi många kompetenta personer som har kännedom om andra kulturer, har ett annat modersmål än svenska och talar flera främmande språk. Vi måste ta vara på den kompetensen och räkna dessa kunskaper som en särskilt viktig merit vid anställning.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: