Utbildning

Miljöpartiets regionpolitiska program 2010-2014 om högre utbildning som ges stöd av Region Skåne.

Miljöpartiet vill

  • Öka samordningen mellan Region Skåne, kommunerna och universitet/högskolor, för att ge studenterna bättre villkor för bostad och hälsa
  • Skapa ett vårdcollege i samverkan mellan Region Skåne och kommunerna

 

Miljöpartiet stödjer det livslånga lärandet genom goda möjligheter till utbildning och vidareutbildning. Mångfald och jämställdhet mellan män och kvinnor ska alltid beaktas. Alla medborgare ska få en chans till utbildning för att vara rustade att möta framtidens krav.

 

Miljöpartiet välkomnar traditionella och nya yrkesutbildningar, exempelvis kvalificerad yrkesutbildning. Validering av kunskaper ska ge kvalificering till utbildning och arbete.

 

Folkhögskolor, yrkesutbildningar och studieförbund ska få regionalt stöd. Miljöpartiet anser att det ska finnas ett brett utbildningsutbud av god kvalité i hela Skåne och att forskningens utrymme måste säkerställas. Det är viktigt att regionen och de olika utbildningsenheterna samverkar med näringslivet i arbetet med miljöteknik (cleantech). Miljöpartiet anser att regionen ska avsätta ekonomiska medel för att stimulera uppbyggandet av sådan teknik. En möjlighet vore att inrätta en professur inom området.

 

Miljöpartiet förespråkar Triple helix-modellen. Modellen är ett regionalt innovationssystem som stimulerar till samarbete mellan universitet och högskolor, näringsliv och politik (regionalt och kommunalt). Syftet är ökad innovationsförmåga och större avkastning på insatserna. Vi vill att modellen utökas att gälla även föreningslivet.

 

Öresundsregionen har många universitet och högskolor. Utbytet mellan Skånes och kringliggande länders universitet och högskolor ska fortskrida och utvecklas. Vi vill öka möjligheterna att studera vid universitet och högskolor i Danmark, Polen och Tyskland. Särskilt Kristianstad högskola bör stödjas och stärkas. Högskolesamarbete över länsgränserna bör förbättras och utökas.

 

Positiv särbehandling kan nyttjas när likvärdiga meriter föreligger. Det är viktigt att stimulera satsningar på ledarskapet och öka kompetensen inom regionens verksamheter. Internutbildningar ska stödjas.

 

Miljöpartiet vill uppmuntra studenters  entreprenörskap och egenföretagande. Region Skåne kan exempelvis stödja inkubatorer, nyföretagarcenter och mentorsprogram. Utbildningar som befrämjar nytänkande och nya arbetstillfällen ska prioriteras. Vi arbetar för rejäla studentrabatter på kollektivtrafikresande. Region Skåne och kommunerna måste samverka mycket mer aktivt för att förbättra studenternas boendesituation genom byggande och bostadsförmedling.

 

Miljöpartiet ser gärna fler utbildningsalternativ som främjar ekologisk hållbarhet, samt demokratisk, solidarisk och social utveckling. Vi vill stimulera utbildningar som ökar invånarnas hälsa, gärna i Region Skånes regi. Miljöpartiet vill tänka nytt och blicka framåt. Vi har flera förslag på nya utbildningsformer för det växande Skåne. Exempelvis fler vårdutbildningsalternativ, polishögskola, entreprenörskola och klimathögskola. Alla utbildningar ska bidra till en långsiktig hållbar utveckling.

 

Utbildning är en av de viktigaste folkhälsoinsatserna. Det finns starka belägg för sambanden mellan utbildning och hälsonivå. Region Skåne bör arbeta mycket aktivt med denna fråga.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: