Regionalt valmanifest

Miljöpartiets regionala valmanifest 2014.

Miljöpartiet de gröna i Skåne är en del av den globala gröna rörelsen som strävar efter en värld där alla ska kunna leva ett gott liv, både nu och i framtiden. Vårt arbete bygger på tre grundstenar:

• Solidaritet med djur, natur och de ekologiska systemen.
• Solidaritet med kommande generationer.
• Solidaritet med världens alla människor.

Utifrån dessa tre solidariteter bygger vi vår politik, och med ditt engagemang – ett grönare och tryggare samhälle.

ETT SKÅNE FÖR OSS OCH FÖR DE SOM KOMMER EFTER OSS
Vi vill satsa på regionala samarbeten och klimatsmarta lösningar för att Skåne ska vara fossilbränslefritt och klimatneutralt 2030. Klimatsmarta och miljövänliga alternativ såsom kollektivtrafik, biogas och ekologisk odling ska premieras, medan giftiga utsläpp, tung lastbilstrafik och annat som skadar vår miljö måste motverkas.

Vi vill:
• införa avgifter på den tunga lastbilstrafik som passerar genom Skåne, där intäkterna används till att bygga ut kollektivtrafiken och skapa gröna godstransporter genom Skåne.
• skapa infrastruktur för distribution och transport av biogas.
• införa ett omedelbart stopp på utsläpp av ämnen i skadliga koncentrationer som förstör växtlighet och djurliv i vattendrag och hav i Skåne.
• att all mat som serveras i Region Skånes verksamheter ska vara ekologisk och att etiska krav på god djurhållning ställs vid upphandling.
• öka den ekologiska odlingen i hela Skåne och samarbeta med kommunerna för att freda den goda åkermarken.
• tillsätta en regional djuretisk ombudsman.
• att Region Skåne tar initiativ till en samverkansarena mellan kommuner och region för att trygga tillgången till rent vatten.
• att Region Skåne får utökat ansvar för den regionala planeringen och miljöarbetet i hela Skåne.
• att Öresund blir en marin nationalpark och att kravet på lotsplikt i södra Östersjön utökas.
• att Skåne får ett samlat arbete kring giftfri miljö och minskar förekomsten av hormonstörande ämnen.
• att Region Skåne arbetar aktivt för att minska Skånes sårbarhet för den klimatförändring som pågår

VI LEVER I EN REGION I UTVECKLING
Skåne är en region med många fördelar. Vi är en ung, mångkulturell befolkning som lever nära kontinenten i en god livsmiljö. Men vi har också utmaningar om vi ska kunna lämna över en miljömässigt och ekonomiskt hållbar region till de som kommer efter oss. Vi måste värna om vårt landskap och dess invånare genom att mäta och stimulera tillväxt på sätt som inte skuldsätter våra barns framtid.

Vi vill:
• att Region Skåne får ett större ansvar för de nationella arbetsmarknadsresurserna och etablerar en skånsk jobbkommission.
• tillsätta en utredning om hur de juridiska och praktiska hindren för integrationen i Öresundsregionen kan minskas.
• att Region Skåne ska vara en föregångare när det gäller att aktivt rekrytera människor med utländsk bakgrund och arbeta för att förenkla valideringen av kunskap så att fler människors kompetens kan tas tillvara.
• öka utvecklingsmöjligheterna för socialt entreprenörskap och förbättra förutsättningarna för idéburna verksamheter att verka i Region Skåne.
• inrätta en klimatfond som beviljar bidrag till miljöfrämjande projekt för att skapa nya gröna jobb och stimulera utveckling och innovation i Skåne.
• införa en skånsk bostadssamverkan med fokus på hyresrätter.
• att Skåne blir Sveriges första Fair Trade Region.

NÄRING FÖR SJÄLEN OCH SAMHÄLLET
Kultur har en nyckelroll i strävan efter en hållbar värld. Kultur speglar samhället vi lever i och den ständigt pågående samhällsförändringen. Miljöpartiet vill satsa mer på kultur och se till att mångfalden i det skånska kulturlivet lyfts fram som en unik resurs. Satsningar på kultur innebär ökade möjligheter till social jämlikhet och långsiktigt hållbar utveckling.

Vi vill:
• stärka kulturens roll i den regionala utvecklingen.
• verka för att alla barn i Skåne årligen får en kulturaktivitet betald av Region Skåne.
• att det regionala kulturstödet ska prioritera mångfald, nyskapande och geografisk spridning samt nya media.
• öka anslagen till det fria kulturlivet.
• stärka folkhögskolorna och folkbildningen i hela Skåne.

ETT FRISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA
Hälso- och sjukvårdens huvuduppgift är att främja en god hälsa, ge bra och likvärdig vård samt skapa goda livsmiljöer.

Patienten ska stå i centrum för vården och bemötas med värdighet och respekt utifrån individens unika förutsättningar och erfarenheter. Förebyggande och hälsofrämjande arbete är avgörande för en långsiktigt god folkhälsa. Verksamheter som bedriver hälso- och sjukvård ska göra det med syfte att producera bästa möjliga vård - inte mesta möjliga vinst.

Vi vill:
• satsa en procent av den samlade vårdkostnaden på att förbättra folkhälsan.
• utvidga arbetet med att säkerställa likvärdig vård för alla invånare oavsett bakgrund.
• att vårdgarantin skärps till max 60 dagar från remiss till undersökning hos specialist, och därefter max 60 dagar till påbörjad behandling, inklusive eventuell röntgenundersökning.
• utöka satsningarna på kultur på recept och naturunderstödd rehabilitering.
• ha en större öppenhet kring de prioriteringar som görs inom vården
• att bolag som bedriver vård på Region Skånes uppdrag inte har som huvudsyfte att generera vinst, att all vinst ska återinvesteras i verksamheten och att detta framgår av bolagsordningarna.
• att kvalitet och säkerhet ska stå i fokus och öka.

DET MEST VÄRDEFULLA VI HAR
Barnen är det finaste vi har, och alla barn förtjänar en bra start i livet. Därför vill vi att alla föräldrar i Skåne ska känna sig trygga under graviditet och förlossning, och få den hjälp och det stöd de behöver under småbarnstiden. Barn med vårdnadshavare som har svårt att ta hand om dem ska snabbt uppmärksammas av samhället för att rätt stödinsatser ska kunna sättas in. Alla barn är unika och värdefulla och FN:s barnkonvention ska genomsyra allt arbete i regionen.

Vi vill:
• att familjecentraler byggs ut där mödravården, barnavården, öppna förskolan och socialtjänsten samarbetar för att göra barnets första tid i livet trygg och utvecklande.
• göra riktade satsningar mot förlossningsvård och amningsmottagningar, bland annat genom fler vårdplatser inom förlossningsvården.”
• satsa på ungdomsmottagningar och förebyggande arbete riktat till ungdomar.
• att enkelslipade glasögon till barn ska ersättas upp till 1000 kronor till det år man fyller 15 år.
• bygga ut tandborsten-projektet till fler områden i Skåne där barn och unga löper hög risk för dålig tandhälsa

ETT GOTT LIV PÅ ÅLDERNS HÖST
I slutet av livet ökar behovet av vård för många, samtidigt som många blir ensamma och får svårare att tala för sig. Våra äldre förtjänar ett respektfullt och värdigt bemötande och ska kunna känna sig trygga med sina vårdkontakter och den medicin de ordinerats.

Vi vill:
• att avgifterna slopas för vårdtagare över 85 år.
• tillsätta vårdlotsar för patienter med många vårdkontakter.
• ge äldre med många vårdkontakter en fast läkarkontakt med tillsynsansvar gällande medicinering.
• vidareutveckla hembesök till äldre i hela Skåne.
• att Region Skåne tar initiativ till att öppna gemensamma korttidsplatser tillsammans med kommunerna.

VÅRD SOM ÄR NÄRA OCH TILLGÄNGLIG
Primärvården är basen för sjukvården. Den ska vara lättillgänglig och snabbt kunna ge rådgivning så att den vårdsökande kan få sitt tillstånd bedömt och behandlat eller remitterat. Vi tycker att mer vård ska bedrivas direkt på vårdcentralen för att göra behandlingen mer tillgänglig för patienten.

Vi vill:
• öka tillgängligheten för tidsbokning genom telefon och internet så att alla vårdsökande får kontakt med sin vårdcentral samma dag.
• att fler undersökningar ska kunna göras direkt på vårdcentralen genom att till exempel barnläkare, ortopeder, hjärtläkare och lungläkare finns där.
• slopa avgifterna för besök hos sköterska.
• att arbetet med vård av närstående utvecklas och möjligheten till ersättning för den närstående utreds.

NÄR DET INTE ÄR KROPPEN SOM GÖR ONT
Psykiska sjukdomar innebär ett stort lidande och ofta en stor utsatthet för den drabbade. Med psykisk ohälsa följer ofta fysiska åkommor. En helhetsbild av patienten måste styra insatser och behandling, för att förbättra livskvaliteten för patienterna och förutsättningarna för tillfrisknande.

Vi vill:
• att neuropsykiatriska funktionshinder utreds snabbare hos barn och vuxna.
• öka resurserna till vård av missbrukssjukdomar, självskadebeteende och personer med förhöjd risk för självmord.
• att tvångsåtgärder inom psykiatrin minskar och att patienter som måste underkasta sig tvångsvård inte ska behöva betala patientavgifter för denna.
• att Region Skåne öppnar fler lättillgängliga mottagningar för ungdomar med beroende- och missbruksproblem.
• öka brukarinflytandet i psykiatrin, och skapa fler brukaranställningar inom psykiatrin.
• att tröskeln för att söka psykiatrisk hjälp sänks bland annat genom att höja den psykiatriska kompetensen inom primärvården och utöka den psykiatriska öppenvården.
• att Region Skåne tar initiativ till en nollvision mot självmord och förbättrar samarbetet med kommunerna kring förebyggande åtgärder.

DE ANSTÄLLDA ÄR VÅRDENS VIKTIGASTE RESURS
Region Skåne är en av Skånes största arbetsgivare och har ett stort och viktigt ansvar för att personalen i organisationen mår bra och får möjlighet att på bästa sätt utföra sina arbetsuppgifter. Många av de anställda i sjukvården har varit, och är fortfarande, under stor press och behöver få tillräckliga resurser och arbetsro för att ha ett gott arbetsliv.

Vi vill:
• att större förändringar som görs inom Region Skåne förankras hos personalen.
• att visstidsanställda inom Region Skåne ska erbjudas fast tjänst inom maximalt 2½ år.
• att Region Skåne skyndsamt tar fram en plan på hur det administrativa arbetet för vårdpersonal kan minska.
• införa ett gemensamt organ, i samverkan med Kommunförbundet, Arbetsförmedlingen och privata vårdgivare, för att bättre och snabbare validera personer med utländska vårdutbildningar.
• att Region Skåne fram till 2018 tillskjuter ytterligare resurser för personalens kompetensutveckling.

ATT FÄRDAS TILLSAMMANS MOT ETT HÅLLBART SAMHÄLLE
Att resa kollektivt ska vara det självklara alternativet för resor i Skåne, och vi vill göra det valet lättare för fler. För att öka antalet resor med kollektivtrafiken måste kollektivtrafiken vara lätt att använda oavsett var i Skåne man reser. Vi vill bygga ut tågtrafiken och stimulera nya trafiksätt som spårvagnar i städerna.

Vi vill:
• att kvaliteten i kollektivtrafiken ska vara så hög och avgifterna så låga att medborgarna prioriterar kollektivt åkande - därför vill vi frysa taxorna inom kollektivtrafiken under 2015.
• att tågnätet byggs ut och det blir kostnadsfritt att ta med cykeln på tåget.
• påskynda spårvagnssatsningar i Malmö, Lund och Helsingborg.
• skärpa restidsgarantin för att stärka punktligheten inom kollektivtrafiken.
• bygga ut pågatågsnätet och skapa 25 nya pågatågsstationer fram till 2025.
• öka kvalitén i kollektivtrafiken för att öka kollektivtrafikens resandeandel gentemot bilismen.
• att kollektivtrafiken senast 2018 finansieras med 50 procent skatter och 50 procent avgifter.

VI ÄR MÄNNISKOR
Respekt för alla människors bakgrund och olikheter är grundläggande för Skånes utveckling och mångfald. Vi accepterar inte främlingsfientlighet och rasism. Istället vill vi se ett Skåne som genomsyras av respekten för alla människors lika värde och rätt till ett bra liv.

Miljöpartiet de gröna är också, och har alltid varit, ett feministiskt parti. Alla människor ska ha möjlighet att välja sitt liv och sin framtid, oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.

Vi vill:
• att språkkompetens ska vara meriterande för anställning i Region Skåne.
• tillsätta en regional diskrimineringsombudsman i Skåne.
• öppna ett kunskapscenter för att förebygga rasism.
• ge papperslösa och gömda rätt även till planerad vård.
• att alla Region Skånes verksamheter kvalificerar sig för HBTQ-diplomering.
• fördela resurserna inom vården jämställt och synliggöra de brister som finns idag.
• införa genuspedagogiska utbildningar för Region Skånes personal.
• att de enheter inom Region Skåne som inte följer uppsatta jämställdhetsmål blir skyldiga att återbetala resurser.
• att verksamhetsansvariga i varje enhet ska vara skyldiga att anmäla misstänkta fall av diskriminering till Diskrimineringsombudsmannen
• att alla Region Skånes bolagsstyrelser kvoteras efter kön.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: