Vi vill att Skövde ska införa ett systematiskt miljöarbete i kommunens alla bolag och förvaltningar.

Det finns flera områden där miljöarbetet kan förbättras i Skövde, miljöfarliga ämnen bör ses över, avloppsreningen lika så, vårda och värdera våra naturreservat, prioritera rent dricksvatten, återstarta naturskolan mm

 Inför valet 2022 arbetar vi i miljöpartiet med att identifiera de områden inom kommunen där vi ser att det finns stora möjligheter att kommunen gör åtgärder som kommer att förbättra vår närmiljö ytterligare. Det finns flera områden där miljöarbetet kan förbättras i Skövde, hanteringen och saneringen av miljöfarliga ämnen bör ses över, avloppsreningen bör förbättras, dagens avlopp är morgondagens dricksvatten därför måste vi redan vid utsläppskällan öka reningsgraden av det vatten som senare hamnar som vårt dricksvatten. Vi måste också vårda och värdera vår naturmiljö och då inte minst den tätortsnära naturen men också se till at de fina skyddade områdena i kommunen utvecklas för att uppnå syftet med dem. reservat, prioritera rent dricksvatten. Ett led i att öka det naturvetenskapliga intresset är att återstarta naturskolan och gynna lärandet av naturens samband.Skövde skall bli certifierat enligt ISO14001 eller bli en EMAS kommun. Först då finns riktigt bra verktyg för att bland annat kunna få grepp om och minska användandet av miljöfarliga kemikalier.

Uppgradera reningsverket till modern standard dels för att minska mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, dels för att anpassa reningen till en växande befolkning. läkemedelsrester i avloppsvatten ska även renas vid källan. De största källorna är sjukhuset och andra vårdinrättningar.

Stoppa vägen från Billingsryd genom naturreservatet och utred istället om asfaltsverket kan flyttas till lämpligare plats för att minska transporterna i bostadsområdet.

Inför ett hållbart kommunalt skogsbruk. Prioritera naturvården för bästa miljönyttan. Slopa det årliga avkastningskravet på skogen och återför pengarna till naturvården. Vi vill låta skogsmästaren sköta skogen på mest hållbara sättet avseende biologisk mångfald, friluftsliv och ekologi. vinst ska inte styra skogsskötseln.

Kompensera för förlust av grova inhemska träd i centrum.

Plantera fler träd i tätorter för att klimatkompensera vid ex höga temperaturer och för luftrening.

Naturvärdesinventera alltid som en integrerad del i stadsplaneringen.

Återstarta Naturskolan för att öka intresset samt kunskapen om naturvetenskap.

Skydda dricksvattnet! Både Vättern och vårt grundvatten behöver bevaras.

Fokus på att verkställa miljömålen. Utred innan beslut hur det påverkar miljömålen.

Främja återställande av våtmarker.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: