Vi vill att Skövde ska införa ett systematiskt miljöarbete i kommunens alla bolag och förvaltningar.

Lyssna

Det finns flera områden där miljöarbetet kan förbättras i Skövde, miljöfarliga ämnen bör ses över, avloppsreningen lika så, vårda och värdera våra naturreservat, prioritera rent dricksvatten, återstarta naturskolan mm

 Skövde skall bli certifierat enligt ISO14001 eller bli en EMAS kommun. Först då finns riktigt bra verktyg för att bland annat kunna få grepp om och minska användandet av miljöfarliga kemikalier.

Uppgradera reningsverket till modern standard dels för att minska mängden läkemedelsrester i avloppsvattnet, dels för att anpassa reningen till en växande befolkning.

Stoppa vägen från Billingsryd genom naturreservatet och utred istället om asfaltsverket kan flyttas till lämpligare plats för att minska transporterna i bostadsområdet.

Inför ett hållbart kommunalt skogsbruk. Prioritera naturvården för bästa miljönyttan. Slopa det årliga avkastningskravet på skogen och återför pengarna till naturvården.

Naturvärdesinventera alltid som en integrerad del i stadsplaneringen.

Återstarta Naturskolan för att öka intresset samt kunskapen om naturvetenskap.

Skydda dricksvattnet! Både Vättern och vårt grundvatten behöver bevaras.

Fokus på att verkställa miljömålen. Utred innan beslut hur det påverkar miljömålen.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: