Folkungavägen

Folkungavägen

Flerbostadshus i villaområde väcker olika känslor hos befintliga och blivande fastighetsägare. Avgörande är hur begreppet ”fristående hus” ska tolkas i planbestämmelsen då begreppet inte definieras vare sig i nuvarande eller i den förra plan- och bygglagen.
På Folkungavägen i Häggvik har några fastighetsägare sökt bygglov för att uppföra flerbostadshus i villaområdet.

På fastigheten Spiken 8, Folkungavägen 41, har kommunen beviljat bygglov för ett flerbostadshus i två våningar och en sluttningsvåning. Byggnadsarean uppgick till 200 kvm och bruttoarean till 600 kvm. Det planerade huset skulle rymma 12 lägenheter. Grannarna motsatte sig det och överklagade beslutet till länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandet den 20 januari 2017.

Länsstyrelsens beslut överklagas till mark- och miljödomstolen, som upphävde bygglovet. Fastighetsägaren till Spiken 8 överklagade därpå beslutet till mark- och miljööverdomstolen, men den 7 maj 2018 avslog domstolen markägarens överklagande. Det betyder att mark- och miljödomstolens beslut om att upphäva bygglovet fortfarande gäller. Domen går inte att överklaga.

Det avgörande i fallet i Häggvik är hur begreppet ”fristående hus” ska tolkas i planbestämmelsen. Begreppet definieras varken i nuvarande plan- och bygglag eller i den äldre plan- och bygglagen.

Miljöpartiet ställer sig bakom tolkningen av ”fristående hus” som synonymt med ”småhus”, men en annan tolkning är att även flerfamiljshus kan vara fristående så länge de inte sitter ihop med andra hus. Att det råder oklarheter i begreppet gör därför att ordet är olämpligt att använda i detaljplaner. Det skapar onödig osäkerhet för alla parter; grannar, kommun och byggherrar.

Men begreppet återfinns tyvärr inte bara i Häggvik, utan även i andra delar av kommunen med lite äldre planbestämmelser. Ett liknande händelse inträffade faktiskt redan 2007 i Törnskogen på Solängsvägen 2.

Där sökte fastighetsägaren bygglov för ett flerbostadshus, innehållande tolv lägenheter i två våningar och inredd vind. I ett försök att slippa flerfamiljshuset i villaområdet skyndade sig kommunen att upphäva den gamla detaljplanen. Eftersom bygglovsansökan redan var inlämnad ville kommunen markera att det verkligt fanns skäl för att få upphäva detaljplanen. Kommunen hänvisade till den stora utbyggnaden som planeras i det närliggande Väsjöområdet. Försöket från kommunen misslyckades dock, och flerfamiljshuset står där idag.

Redan då, 2007, krävde Miljöpartiet att kommunen skulle handla förebyggande och gå igenom alla gamla detaljplaner för att hinna rätta till dem före någon markägare igen försöker utnyttja oklarheterna i de äldre planbestämmelserna. Om kommunen följde Miljöpartiets uppmaning skulle vi ha sluppit processen på Folkungavägen, och även framtida processer i andra delar av kommunen.

Miljöpartiets åsikt delades dock inte av de styrande partierna eftersom de tyckte kommunen istället skulle följa principen att enbart inleda planprocesser när någon fastighetsägare ansöker om en förändring av detaljplanen, och då betalar för arbetet. I praktiken sker det enbart när en fastighetsägare vill ändra en detaljplan till att bli mer tillåtande. 

Miljöpartiet beklagar naturligtvis majoritetspartiernas ställningstagande, men kommer fortsätta kämpa för en förändring. Nu när kommunen digitaliserat samtliga detaljplaner ser vi att förutsättningarna för det ökat.

Nyheter på Folkungavägen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter