Markanvändning

Markanvändning

I den växande region som Sollentuna befinner sig i är det nödvändigt att fler bostäder byggs. Men byggandet måste planeras noggrant och ske med hänsyn till djur och natur. Miljö- och hållbarhetstänkande ska genomsyra alla frågor som rör markanvändningen.

Miljöpartiet vill

Markanvändningen och byggandet i kommunen är en viktig fråga för Miljöpartiet. Vid bostadsplaneringen avgörs även utvecklingen av många andra områden utöver hur och var bostäder ska byggas i kommunen. Miljö- och hållbarhetstänkande ska genomsyra all planering. Att infrastruktur, kollektivtrafik samt samhällelig service ska byggas ut parallellt med bostäderna ska vara självklarhet.

Grönområden har en svag ställning i konkurrensen med allt annat. Därför anser vi att våra större grönområden skall bli naturreservat. Järvafältet är redan ett naturreservat och därmed skyddat från exploatering. Miljöpartiet vill även skydda Törnskogen och Rösjöskogen. Att skapa naturreservat säkerställer att marken får vara grönområde även i framtiden.

De sammanhängande grönområdena som sträcker sig bortom Sollentuna och in mot Stockholms city måste bevaras som spridningskorridorer för djur och växter så att den biologisk mångfalden bevaras. Områdena ger även sollentunaborna möjlighet att söka en fristad i sin närhet från stress och jäkt.

De flesta nybyggnationer i kommunen ska ske i form av förtätning av redan bebyggda områden. Väsjöområdet är ett undantag. Det är ett av de sista områdena där vi har möjlighet att styra helt och fullt hur vi vill utforma det.

För att få till en bra kollektivtrafik vid nybyggnation krävs att kommunen på ett mycket tidigt stadium börjar planera för att ha det klart tills bostäderna är på plats.

I de centrala delarna av kommunen och i närheten av pendeltågsstationerna kan fler bostäder byggas vilket leder till effektivare markanvändning av redan exploaterad mark. Att bygga fler bostäder där leder till att färre blir mindre beroende av bilen, då det finns goda transportalternativ i dessa områden.

Vi värnar strandskyddet och anser att kommunen ska vara mycket restriktiv med att lämna dispenser angående det. Strandskyddet är till för att trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt att bevara goda livsvillkor på land, och i vatten för växt- och djurlivet. Vanligtvis sträcker sig strandskyddet 100 meter från såväl land- som vattensidan av strandkanten och skyddar området från nybebyggelse.

Nyheter på Markanvändning

Sollentuna, 26 januari 2014

Mobilmast ingen ringa avvikelse

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter