Trafik

Hållbara transportlösningar är viktiga för kommunens invånare i framtiden.

Miljöpartiet vill

  • se fler cykel- och gångbanor som är trygga och har god kapacitet
  • att fler infartsparkeringar ska byggas
  • att kommunen ska öka sin påverkan på stat och myndigheter för att minska trafikbuller och föroreningar som drabbar kommunen

Fler gång- och cykelvägar bör byggas och anpassas till att kunna klara en hög kapacitet. En god snöröjning av dessa vintertid är en viktig åtgärd.

Miljöpartiet vill se en etablering av betydligt fler infartsparkeringar så att fler får möjlighet att åka kollektivt in till Stockholm istället för att ta bilen. Att bygga parkeringshus på höjden är ett bra sätt att effektivt utnyttja markytan.

Miljöpartiet vill bygga ett samhälle där buller elimineras så långt det går. Om färre är beroende av bil och flyg alstras mindre buller. Där buller redan finns kan dess miljöpåverkan minskas i form av bullervallar och bullerskärmar.

Kommunen påverkas inte bara av buller och miljöföroreningar från den lokala trafiken utan även av bl.a. E4:ans trafik. Den råder inte kommunen över. Därför är det viktigt att kommunen arbetar mot de nationella instanser som kan påverka bullersituationen och miljöföroreningarna i kommunen, bl.a. Vägverket, Banverket och Luftfartsverket. Vår åsikt är att den styrande alliansen hittills har varit alldeles för passiv i detta arbete.

Miljöpartiet är emot förbifart Stockholm som planeras att ligga i tunnel mellan Huddinge och Häggvik.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: