Väsjöutbyggnaden

Miljöpartiet är positivt till att något händer i Väsjöområdet. Det vore ohållbart att inte detaljplanelägga området. Vår linje är att i utbyggnadsprocessen arbeta hårt med att den sker på ett sätt som tar hänsyn till djur och natur och som resulterar i en bra miljö för de boende.

 

Det finns ingen anledning för kommunen att genomdriva saker som inte invånarna är med på. Därför är de synpunkter som de boende inkommer med mycket viktiga för våra ställningstaganden. Som politiskt parti väger vi även in argument som finns utanför de närboendes krets, och naturligtvis även till vår politiska ideologi.

Vi slår vakt om de grönområden som finns i kommunen, men accepterar ändå en utbyggnad som säkerställer tillgång till bostäder. För att klara bostäder till alla i den växande stockholmsregionen behöver kommunerna runt staden bygga fler bostäder. För Sollentunas del rör det sig om cirka 300 bostäder om året. 

Att vi accepterar utbyggnad i just Väsjöområdet handlar om flera saker. Områdets infrastruktur behöver upprustning. Påfrestningarna på grundvattnet är ett bevis för det. Osäkerhet har även rått hos de boende om hur framtiden i området ska se ut. Det har gjort att man dragit sig för att göra investeringar i sin fastighet.

Miljöpartiet har arbetat hårt med att så många som möjligt i kommunen ska ha nära till kollektivtrafik och att det ska gå att fjärrvärmeansluta så många fastigheter som möjligt. För att även Södersättra/Norrsättra ska komma till del av detta krävs en förtätning i området. Detsamma gäller för att en anslutning av vatten och avlopp ska komma till stånd. Gränsen till lägsta antal nya bostäder för ett genomförande av utbyggnaden i Väsjöområdet går där det inte längre är möjligt med en förbättrad kollektivtrafik till området och då det inte längre är lönsamt att dra dit fjärrvärmeledningar.

Fördjupning i ämnet Väsjöutbyggnaden

I utvecklingen av Väsjöområdet har Miljöpartiet ställt flera krav. Ett är att en obebyggd förbindelse sparas mellan Rösjöskogen i söder och Törnskogen i norr. Detta för att bebyggelsen annars kommer fungera som en propp i rösjökilen. Växter och djur får då svårt att sprida sig in mot de centrala delarna av Stockholm och den biologiska mångfalden minskar. Vi värnar även strandskyddet vid sjön Fjäturen. Grönområdet där hjälper till att hålla öppet för djur och växter mellan Törnskogen och Rösjöskogen. Inga nya hus ska tillåtas i strandkanten av sjön. Vi accepterar dock att strandskyddet runt Väsjön hävs, med förbehållet att en strandpromenad garanteras runt sjön. En sådan blir ett lyft för området, precis som en restaurering av sjön blir.

För att de boende ska ha nära till natur och rekreation har Miljöpartiet aktivt drivit kampen för att göra Törnskogen och Rösjöskogen till naturreservat. Vi glädjer oss över att det till slut gav resultat. Efter 10 års arbete tog ett enigt fullmäktige i juni i 2012 beslut om inrättandet av dessa två naturreservat!

Vi är måna om att fler väljer att resa kollektivt och tror att chansen är större till det när man är nyinflyttad i ett område. Därför är det angeläget att kollektivtrafiken fungerar på ett bra sätt redan från början. Väsjöområdet fullt utbyggt kommer antagligen rymma upp emot 2 800 nya bostäder. En förutsättning för att kollektivtrafiken ska bli bra är att SL bjuds in i planeringen, så de har beredskap att dra nya busslinjer i området. Det ska tas hänsyn till SL:s synpunkter om krav på vägstandard och liknande vid planeringen av området.

Området sydväst om Väsjön ska få karaktären av bebyggelsens centrum med lägenhetshus, och möjlighet för handel att etablera sig. Några av husen får gärna bli lite högre, för att markera områdets centrum. Frestavägen kommer vara en trafikerad väg även i framtiden, i synnerhet om Miljöpartiets politik om ett markant ökat kollektivt resande misslyckas. För att klara bullervärden, och liknade problem som vägen för med sig, godkänner vi utvecklingen med en bebyggelse med högre hus längs med Frestavägen. Det skapar en lugnare ljudmiljö för villabebyggelsen bakom nybebyggelsen.

Hör av dig till oss om du har synpunkter om utbyggnaden i Väsjöområdet!