Barn och unga

Ett långsiktigt arbete för barn och unga som växer upp i Solna kräver resurser i skolan, i fritidsverksamheter och satsningar på det förebyggande arbetet. När vi rustar barn och unga för framtiden kan vi bespara människor livstragedier.

Miljöpartiet vill

  • garantera solnas elever en likvärdig utbildning
  • satsa på fritidshemmen och fritidsklubbarna
  • satsa på idrott och kultur
  • anställa fältassistenter och skapa ett nätverksarbete kring stadens barn och unga

Skola

Solna ska garantera barn rätten till en likvärdig och kvalitativ utbildning. Det vill vi garantera genom att tillvarata särskilt duktiga lärares kompetens och ge dem ett större ansvar för skolutvecklingen i staden och på så vis jämna ut de skillnader som uppstår mellan klassrummen. Vi vill kunna erbjuda behöriga lärare konkurrenskraftiga löner

Fritid

En meningsfull och aktiv fritid är oerhört viktigt för barn och ungas välbefinnande och personliga utveckling. Stadens fritidsgårdar fyller en viktig funktion för många unga och bör även i fortsättningen göra så. Miljöpartiet vill också satsa på fritidshemmen och stadens fritidsklubbar som bör tillföras mer resurser.

Vi vill även utöka bibliotekens öppettider, återgå till lägre kostnader för kulturskolan, rusta upp stadens idrottslokaler och storsatsa på platser för spontanidrott.

Förebyggande arbete

Med hjälp av förebyggande arbete kan barn och ungdomar räddas ifrån framtida personliga tragedier och Solna stad undvika stora ekonomiska kostnader.

Viktigast i detta arbete är vuxna som finns där barnen är och reagerar om de misstänker att ett barn far illa. Det är viktigt att det finns nätverk av vuxna som arbetar aktivt för att fånga upp barn och ungdomar. Miljöpartiet vill att Solna stad anställer fältassistenter och satsar på nätverksarbete kring stadens barn och unga.

Lärare, fritidsledare, kuratorer, skolhälsovården, ungdomsledare, idrottsledare, lärare inom kulturskolan, socialarbetare, polis och förstås föräldrar är vuxna som möter barn och ungdomar tillsammans tidigt, och som kan verka för barns/ungdomars bästa.

Ju tidigare ett barn som riskerar att fara illa fångas upp av kommunens nätverk desto större chans att barnet klarar sig bra genom tonåren och vuxenlivet. Genom ett systematiskt nätverksarbete kommer kommunen att framöver spara stora summor pengar.

Miljöpartiet vill även satsa på att ge många fler unga i Solna sommarjobb och att staden ska bygga fler och billigare ungdomsbostäder så unga vuxna får en möjlighet att flytta hemifrån.

Läs även Bostäder, Skola, Sommarjobb, Kultur, Idrott

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: