Diskriminering

Det samhälle Miljöpartiet strävar efter är öppet, jämställt och solidariskt. Där är den enskilda människan fri att vara sig själv och det finns en acceptans för olikheter.

Segregation och diskriminering bottnar främst i det etablerade samhällets rädsla. En rädsla som leder till fördomar och utestängande av dem som bryter mot den rådande normen. Miljöpartiet vill därför att staden aktivt främjar arbete som leder till ifrågasättande av normer, maktstrukturer och könsroller i samhället

Genuspedagogik

Miljöpartiet vill att Solnas förskolor och skolor arbetar med normkritisk pedagogik eller genuspedagogik. Arbetet behöver också göras inom äldreomsorgen och stadens andra verksamheter och gentemot medborgarna.

Unga HBT-personer

Ungdomsstyrelsens utredning ”Hon Hen Han” visar att unga HBT-personer mår sämre än totalbefolkningen. Personal i Solna, både i skolan och inom fritidsverksamheter, behöver kunskap om hur de kan arbeta för att förebygga psykisk ohälsa bland unga HBTQ-personer och motarbeta stereotypa könsroller och diskriminering.

En trygg skolmiljö och bra fritidsverksamheter är en viktig del i arbetet med att motverka unga HBTQ-personers utsatthet. Skolan måste ta fram rutiner för arbetet mot kränkande behandling, trakasserier, hot och våld och se till att de följs. Och mötesplatser som finns för unga, så som fritidsgårdar, ska vända sig även till unga HBTQ-personer.

Upphandlingar och beslut

Miljöpartiet vill också att det införs klausuler mot diskriminering vid upphandling och att staden kontrollerar att ingen diskriminering sker i våra verksamheter eller de verksamheter som är utlagda på entreprenad.

Miljöpartiet kräver även att uppföljningen av Barnkonventionen beaktas vid alla beslut som påverkar barn.

Läs även Jämställdhet

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: