Grönområden

Närhet till grönområden är hälsofrämjande och bevarandet stärker den biologiska mångfalden. Vi vill föra en ansvarstagande politik som värnar såväl stora som små grönområden.

Miljöpartiet vill bevara de gröna lungor som Solna har. För detta krävs att utbyggnadstakten minskar och att det som byggs byggs tätt. Bevarandet av våra grönområden har dubbla syften: dels att värna och stärka den biologiska mångfalden, dels att säkerställa människors tillgång till bostadsnära grönområden. Det finns en tydlig koppling mellan hälsa och naturupplevelser. Ur ett hälsoperspektiv är det därför viktigt att värna grönområdena.

De mest hotade grönområdena i Solna är de mindre, vilka fyller en viktig funktion både för människor och natur. För djur och växter är områdena centrala som spridningskorridorer och för oss fungerar de som gröna oaser som möjliggör sammanhängande promenader i vackra omgivningar. De mindre grönområdena är också viktiga för att öka spontanleken hos våra barn.

De större grönområdena ger möjlighet till motion och återhämtning från stadens stress och buller. Att minska Solnabornas möjlighet till rekreation, motion och lek för barnen är ett kortsiktigt tänkande som i framtiden dels kommer att ge merkostnader i form av högre sjukvårdskostnader och dels minska Solnabornas välbefinnande. De allra mest uppskattade och ekologiskt viktiga grönområdena brukar vara vattennära och därför måste Solna skydda alla oexploaterade stränder i kommunen så att dessa områden kan bevaras till framtida generationer. För att människor ska ha möjlighet att bada och för att vi ska kunna ha en levande natur i dessa strandområden krävs att vi minskar utsläppen av gifter och övergödande ämnen från vårt avloppsvatten.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: