Jämställdhet och Feminism

Vår jämställdhetspolitik bygger på en antirasistisk feminism och insikten om att olika maktordningar samverkar. Vi vill att feminism och jämställdhetsperspektivet ska finnas med överallt där beslut fattas i Solna stad. Målet är att ALLA kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Miljöpartiet vill

  • att stadens ekonomiska prioriteringar är jämställda
  • att trygg barnomsorg gäller även på kvällar och helger
  • att vi motverkar begränsande könsstereotyper med hjälp av genuspedagogik
  • att vi säkrar stödet till stadens kvinnojour.

Jämställdhetsintegrering

Jämställdhetsarbetet i Solna ska genomsyra samhällets alla områden med hjälp av genusbudgetering. Det innebär att man analyserar och beskriver de konsekvenser som fördelningen av skattemedel får för kvinnors och mäns livssituation. Basen i jämställdhetsintegrering är könsuppdelad statistik som tittar på kön, men inte bara på kön utan även på variationer inom könsgrupperna. Med könsuppdelad statistik som medel kan vi upptäcka strukturella skillnader i hur vi fördelar skattemedel.

CEMR-deklarationen innebär att staden ska utveckla sin jämställdhetsintegrering i alla verksamheter riktade till våra medborgare och i sin roll som arbetsgivare. Det gäller både egna verksamheter och de som är på entreprenad samt i det politiska arbetet.

Motverka begränsande könsstereotyper

Att motverka begränsande könsnormer, fördomar och rasism är något av det viktigaste vi kan göra för kommande generationer. Förskolan och skolan har en unik möjlighet att påverka detta arbete i rätt riktning. Genom att arbeta med genuspedagogik och normkritik skapas ett öppet och välkomnande klimat. Viktigast är att alla barn tillåts vara de personer de vill vara utan tryck från tvingande föreställningar om hur flickor och pojkar ska vara.

Trygga barnomsorgen även på kvällar och helger

Solna ska underlätta för föräldrar, både ensamstående och sammanboende, att leva jämställt och känna livskvalitet tillsammans med barnen. Staden ska erbjuda trygg barnomsorg även till föräldrar som arbetar på kvällar, helger och nätter.

Motvärka mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt strukturellt problem och är ett utryck för den rådande könsmaktsordningen. Förutsättningen för kvinnojouren i Solna måste säkras och förbättras. Solna stad måste också se till att det finns lägenheter att flytta till när det är dags att flytta ifrån det skyddade boende.

För att minska våldet behövs förebyggande projekt. I förskolor, skolor och föreningsliv ska ett aktivt genusmedvetet och antivåldsarbete bedrivas för att långsiktigt minska våldet i samhället. Solna måste se till att säkra bidragen till de föreningar som arbetar för jämställdhet, mot våld och med våldsutsatta. 

Jämställd makt att forma samhället

Vi vill att Solna stad arbetar aktivt med medborgardialog som metod, där politiker och tjänstemän möter berörda medborgare och samtalar om politiska beslut och prioriteringar. Vi vill att medborgardialogen ska ske där människor är och anpassad för en mångfald av männsikor. Genom medborgardialog kan vi se till att många olika grupper i alla stadsdelar kommer till tals och medverkar i kommunens arbete: kvinnor och män, unga och äldre, nya och gamla solnabor, de som har svenska som modersmål och de som just börjat studera svenska. 

Jämställd biståndsbedömning

Forskning visar att äldreomsorgen tilldelar män mer vårdresurser vid biståndsbedömningen än kvinnor. Vi vill att Solna stad tar fram ett verktyg som hjälper stadens personal att bedöma vårdbehov jämställt. 

Jämställt föreningsliv

För att få bidrag anser Miljöpartiet att föreningar måste bedriva ett aktivit jämställdhets och antirasistiskt arbete. De ekonomiska resurserna ska också fördelas jämställt och jämlikt. Det kan exempelvis gälla lokaler, halltider och antal fritisgårdar. 

Fritidsgårdar med HBTQ-profil

Solna bör säkerhetsställa att de mötesplatser, i form av fritidsgårdar som finns för unga även vänder sig till unga HBTQ-personer och att alla bemöts på ett bra sätt. 

Läs även Diskriminering

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: