Kultur

En meningsfull fritid berikar såväl Solna som den enskilde individen och på lång sikt är välbefinnandet grunden också för den goda ekonomin. Läs också om våra satsningar på utvecklingen av Överjärva Gård.

Miljöpartiet vill

  • att Solna bjuder in kulturaktörer till staden
  • att Solna sänker avgiften till Kulturskolan
  • att Solna utökar bibliotekens öppettider
  • att Solna bygger ett allaktivitetshus

Låt Solna växa med kultur

Solna stad är bra på att locka företag till kommunen. Detta görs genom goda samarbeten, en bra dialog och bra faciliteter. Vi vill att Solna ska satsa på att även locka kulturinstitutioner till staden. Vi vet att kultur är en tillväxtmotor och gynnar människors välmående och stärker en stads identitet vilket är viktigt för Solnabornas känsla av sammanhang.

Aktivitetshus 

Vi vill bygga ett aktivitetshus med plats för kultur, idrott och föreningsliv under samma tak. Här ska solnabor i alla åldrar och med olika intressen mötas. 

Kulturskolan

Kulturskolan i Solna bedriver en omvittnat bra verksamhet med stor bredd i utbudet men har de senaste åren utsatts för stora nerskärningar. Miljöpartiet värnar om att alla barn ska ha möjlighet att ta del av kulturskolans utbud och vill att avgifterna till skolan ska vara låga. Vi anser också att det är viktigt att kulturskolan har ett brett utbud och är emot att delar av verksamheten läggs ner. 

Biblioteken ska vara lärandecentraler

Biblioteket är en unik resurs som är öppet för alla oavsett storlek på plånboken. Vi vill använda bibliotekens potential att nå medborgare och att biblioteken fortsätter att utveckla sin roll mot att vara mer av en informationscentral och lokal mötesplats.

Till skillnad från majoriteten som minskar servicen på exempelvis biblioteket i Bergshamra genom att minska antalet öppetdagar vill vi utöka bibliotekets öppettider till 7 dagar i veckan.

Vi vill också att biblioteken anpassar öppettiderna bättre till medborgarna och utvecklar sitt samarbete med skolbiblioteken. I ett informationssamhälle kan vi inte spara in på våra informationscentraler utan måste ständigt förbättra och utveckla dessa, speciellt i en kommun som växer.

Här visar vi lokal politik från Stockholmsregionen.

Stockholmsregionen Kultur

Kulturen tillhör alla. Miljöpartiet vill att alla ska ha möjlighet att både ta del av och skapa kultur. Det innebär låga kostnader och hög tillgänglighet

Miljöpartiet i Stockholmsregionen vill

  • Mångfald och representativitet i institutioner och projekt
  • Inrätta en förmedlande länsfunktion för teatern
  • Ett läse- och skrivcentrum för främjande av läsning och skrivning
  • Stärka kulturverksamheternas digitala utveckling

Läs mer

Kulturen ska föras ut till hela länet och förvaltningen ska ges resurser att bygga ut sin infrastruktur Miljöpartiet arbetar för att alla länets invånare ska ha möjlighet till kulturupplevelser och kulturskapande och att känna sig representerade i kulturen. Kulturen tillhör alla och spelar en viktig roll för det demokratiska samhället.

I konsten och kulturen speglas samhället. Kulturen skapar mötesplatser och ska vara tillgänglig och inbjuda till delaktighet i staden och på landsbygden. Landstinget behöver fortsätta att utveckla och tillgängliggöra länets kulturverksamhet. För att stärka kulturen i regionen behöver vi höja kulturens status och stärka den långsiktiga planeringen. Därför välkomnar vi beslutet om en regional strategi för kulturen.

Mångfald och representativitet ska lyftas och genomsyra landstingets institutioner och enskilda projekt Miljöpartiet vill särskilt lyfta frågan om representativitet och stötta det mångfaldsarbete som pågår i landstingets institutioner och i enskilda projekt. En förmedlande länsfunktion för teatern ska inrättas Förmedlande länsfunktioner kan ge bättre samordning av befintliga kulturlokaler. Dansen och cirkus har redan sådana förmedlande funktioner. Vi vill se förmedlande länsfunktioner inom fler scenkonstområden, såsom teater. Dessa funktioner bör dessutom samverka genreöverskridande.

Ett läse- och skrivcentrum för att stödja länets läs- och skrivfrämjande insatser ska införas Miljöpartiet vill stärka kvaliteten i bibliotekens verksamhet. Vi vill bland annat införa ett läse- och skrivcentrum som en funktion under Regionbiblioteket. Läse- och skrivcentrumet ska förmedla kunskap och material till bibliotek, skolor, förskolor och andra aktörer och blir ett nav för vidareutbildning av bibliotekarier, förskolepedagoger och lärare inom läs- och skrivfrämjande.

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: