Skola

Miljöpartiet vill att skolan ska ge unga möjligheter att växa och utvecklas på sina egna villkor till sin fulla potential. För Miljöpartiet är en bra och jämlik skola en av grundpelarna för en hållbar och demokratisk samhällsutveckling.

Miljöpartiet vill

  • att Solna renoverar stadens skolor och skolgårdar
  • att Solna satsar på lärarna: Höja lönerna och anställa mer personal.
  • att Solna inför riktad skolpenga så att elever med störst behov får mest pengar
  • att det ska finnas en skola med områdesansvar i varje del av Solna

Arbetsmiljö

Eleverna och lärarnas arbetsmiljö är under all kritik. Många av stadens skolbyggnaderna behöver omfattande renovering. Majoriteten lovar storsatsningar, men pengarna räcker inte till mer än driftunderhållet. Det är mycket viktigt att arbetsmiljön på skolor och förskolor är god. Miljöpartiet kommer att priortera renoveringen av stadens skolor och skolgårdar. 

Lärare

Vi vet att behörighet och kompetens hos lärare är oerhört viktigt för elevers lärande och kunskap. Det finns stora skillnader mellan individuella lärares arbete, deras förmåga att skapa ett bra arbetsklimat i klassrummet och de metoder de använder i undervisningen.

Solna ska garantera barn rätten till en likvärdig och kvalitativ utbildning. Det vill vi garantera genom att tillvarata särskilt duktiga lärares kompetens och ge dem ett större ansvar för skolutvecklingen i staden och på så vis jämna ut de skillnader som uppstår mellan klassrummen. Vi vill kunna erbjuda behöriga lärare konkurrenskraftiga löner.

Kunskapsnivå

Miljöpartiet verkar för en hög kvalitet i skolan, vilket garanteras av god organisation och många vuxna som arbetar i skolan. Solnas unga som går grundskolan och gymnasiet klarar sig bra, men skulle kunna klara sig bättre. I Solnas grundskolor uppnår 80,7 procent målen i samtliga ämnen och 92,5 procent är behöriga till gymnasiet. Av de Solnabor som går på gymnasiet fullföljer 70,6 sin gymnasieutbildning inom 4 år, endast 61,2 procent som gått en yrkesutbildning avslutar sina studier inom samma tidsram.

Vi vet att den som inte har en avslutad gymnasieutbildning har extra svårt att komma in på arbetsmarknaden. Här behövs krafttag tillsammans med kranskommunerna och alla friskolor i länet. Målet måste vara att 100 % av grundskoleeleverna är behöriga till gymnasiet och att varje elev som börjar gymnasiet ska klara sin gymnasieutbildning. Det är varje elev värd.

Det är viktigt att skolan organiserar sig på så vis att barn med behov av särskilt stöd inte missgynnas. De måste få möjlighet att klara sig genom skolan och i det framtida arbetslivet. Vi föreslår därför riktad skolpeng, så att de elever med störst behov får mer resurser.

Friskolor

Miljöpartiet värnar om valfrihet och vi är positiva till olika skolor med olika pedagogiska inriktningar under förutsättning att de sammantaget  ger den bredd och kvalitet av verksamheten som vi vill ha.

Nuvarande lagstiftning undantar friskolor från många kommunala pliktverksamheter till exempel skolsköterska och garanterad elevplats. Det leder till att friskolor kan hålla lägre kvalitet men kosta lika mycket som en kommunal skola. Så länge regelverken för friskolor inte ändras vill vi hålla en viss restriktivitet mot nya friskolor i Solna.

I och med att friskolor inte behöver ha platsgaranti kan elever som inte får plats tvingas åka lång väg för att komma till en skola i en annan stadsdel. Det tycker vi är orimligt. Miljöpartiet vill arbeta med målsättningen att alla barn ska ha rätt att välja en skola i sitt närområde och att friskolor ska kunna åläggas visst områdesansvar.

Flerspråkighet

Till Solna invandrar människor från en rad olika länder. De bär alla med sig olika erfarenheter och kunskaper som vi behöver för att utveckla vårt samhälle. Bland annat har de med sig språkkunskaper. Att kunna flera språk ska värnas och uppskattas som den fantastiska resurs det är.

Eftersom forskning visat att modersmålsundervisning såväl som ”svenska som andra språk”-undervisning är framgångsfaktorer vill vi förvissa oss om att alla barn i kommunen får den undervisning de har rätt till. Staden föreslår inför 2013 att varje enskild förskola ska organisera sin egen modersmålsundervisning. Vi vill därför att staden anställer flerspråkiga pedagoger i både förskolor och skolor. Att modersmålslärare och svenska som andraspråkslärare ska finnas tillgängliga inom kommunen och vara verksamma i stadens skolverksamheter.

Därtill vill vi erbjuda förskoleverksamhet på finska eftersom Solna är ett förvaltningsområde för det nationella minoritetsspråket.

Könsroller

Om barn ska kunna utvecklas utan stereotypa mallar för hur en man eller kvinna ska vara måste jämställdhetsarbetet börja redan i förskolan för att sedan fortsätta genom hela skolgången. Vi tycker att de genuspedagoger som finns i kommunen är ett steg i rätt riktning. Vår strävan är att personalen måste uppmärksammas på hur de behandlar pojkar och flickor olika och att de ska få kontinuerlig utbildning för att lära sig hur de undviker detta.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: