Avfall och återvinning

Att se till så att det skapas så lite avfall som möjligt är det bästa sättet att minska användningen av jordens resurser. I ett grönt Stockholm moderniserar vi avfallshanteringen och sluter kretsloppen.

Miljöpartiet vill

  • att 70 procent av stadens matavfall ska samlas in
  • att det ska vara lätt att konsumera hållbart
  • öka återanvändningen och återvinningen av saker och material
  • göra biogas av matavfallet och göra energi och biokol av park- och trädgårdsavfall

Det ska vara enkelt att vara klimatsmart

Avfallet är en resurs som vi ska ta till vara på. Principen ska bygga på att först minimera avfall som uppkommer, det gör vi genom att gynna återbruk på våra återvinningscentraler samt återanvända och laga våra kläder mer. . Secondhand, loppmarknader och privat näthandel har en viktig roll för att främja återbruk av kläder, möbler och prylar. Det ska vara enkelt att lämna sina sopor källsorterade till materialåtervinning och staden ska verka för en fastighetsnära insamling. För att möjliggöra ökad återvinning måste den mängd osorterade sopor som stockholmarna lämnar till förbränning minska. Möjligheten till fler återvinningscentraler där invånarna kan lämna sitt sorterade avfall ska utredas. Alla invånare ska lätt kunna nå återvinningscentralerna, även utan bil. Turer för mobila återvinningscentraler ska utökas. 

Matavfallet i staden är en värdefull resurs som ska användas för produktion av biogas. Biogas är ett av de minst miljöpåverkande fordonsbränslena. Idag samlas bara en liten del av matavfallet in. För att kraftigt öka insamlingen krävs nya anläggningar, styrning mot ökad källsortering genom avfallstaxan samt ökade informationsinsatser. Biokol bidrar till att sänka koldioxidhalterna i atmosfären, har jordförbättrande egenskaper och vid produktionen så tas dessutom överskottsenergin om hand via fjärrvärmenätet. Biokol skapar ett kretslopp i staden och insamlingen av park- och trädgårdsavfall ska öka.   

Miljöpartiets mål är att Stockholm ska samla in 70 procent av stadens matavfall från storkök, restauranger och hushåll till 2020.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: