En stad av, med och för barn och unga

Miljöpartiet vill att alla barn i Stockholm ska kunna växa upp i en trygg, säker och giftfri miljö. Skillnaderna i levnadsvillkor ska minska. Barnets rättigheter ska tillgodoses överallt i hela staden.

Miljöpartiet vill

  • minska grupperna i förskola och fritids
  • stärka barns och ungas inflytande
  • anställa fler genuspedagoger i förskolan
  • att den lokala barnombudsmannen ska se till att barnkonventionen implementeras och följs

”Sverige ska vara ett land på barnens sida. Att Sverige nu gör barnkonventionen till svensk lag är en stor framgång och något jag som miljöpartist är stolt över att regeringen genomför. Men mer måste göras.”

Förskola och fritids

Varje barn ska utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och tillsammans med sina föräldrar kunna välja den förskola och skola som passar dem bäst. Vi behöver fortsätta satsa resurser för att förbättra förskolan. Bristen på utbildad personal i förskolan är ett problem i hela landet. För att minska barngrupperna och höja kvaliteten i förskolan behöver vi satsa för att fler utbildade förskolelärare och barnskötare anställs i Stockholm stad. Vi vill att förskolornas utemiljöer förbättras, får mer grönska och att förskolegårdarna får mer utrymme vid nybyggnation.

Stadens förskolor behöver också fortsätta att utveckla sitt arbete med genuspedagogik genom att fler genuspedagoger anställs inom staden. Med hjälp av genuspedagogik låter vi barn få vara så som de vill vara utan att påverkas av stereotypa könsnormer. Alla barn ska ha rätt till sitt eget språk, därför värnar vi om varje barns rätt till modersmålsstöd.

Fritids är en viktig verksamhet för Stockholms barn och unga som skapar en meningsfull fritid i skoldagens förlängning. Antalet barn som går i fritidsverksamhet har ökat under de senaste åren, därför är det viktigt att vi satsar ytterligare resurser på fritidshemmen så att mer personal kan anställas och barngrupperna minskas.

Barn som far illa får den hjälp de behöver av socialtjänsten

Genom kraftfulla förebyggande och främjande åtgärder riktade till barn, unga och deras familjer utvecklar vi Stockholm till en mer hållbar stad. Med skolan som bas ska elevhälsa, socialtjänst och barn- och ungdomspsykiatrin erbjuda ett sammanhållet stöd i tidigt skede. Vi vill också etablera fler familjecentraler och utöka det uppsökande arbetet i stadens riskmiljöer i syfte att förhindra att sociala problem uppstår så att fler människor kan leva ett gott liv. Samverkan ska ske mellan hem, skola, staden, frivilligorganisationer och närpolis.

En oroande utveckling är att alltfler unga mår dåligt. För att motverka detta vill vi att skolans elevhälsoteam ska ha kompetens om tidiga varningssignaler för psykisk ohälsa så att rätt stöd och hjälp kan sättas in. Stadsdelarna ska tillhandahålla rådgivning vid ungdomsmottagningar och skapa förebyggande insatser.

Några av de mest utsatta barnen i vår stad är gömda eller papperslösa barn. De ska garanteras rätten att gå i förskola och skola, och att de och deras familjer i enlighet med barnkonventionen och principen om barnets bästa ska kunna få ekonomiskt bistånd.

Barn - den naturliga utgångspunkten

Barnets bästa ska vara utgångspunkten för alla planer och allt byggande i Stockholm. Barns behov, vilja, åsikter och upplevelser ska värderas lika högt som vuxnas. Barnfamiljer och ungdomar ska enkelt kunna röra sig fritt och tryggt till fots eller på cykel i hela staden. Skogsområden i närhet till förskolor och skolor är oersättliga platser för lek, äventyr, pedagogisk verksamhet och naturstudier.

Staden ska öka barnens säkerhet i trafiken genom bättre gångvägar, fler övergångsställen och bättre belysning på skolvägarna. Under mandatperioden 2014-2018 har vi sett till att staden har tagit fram en handlingsplan för säker trafikmiljö för skolbarn. Under kommande mandatperiod kommer vi fortsätta det viktiga arbetet med en säkrare trafikmiljö för stadens barn.

Barn och ungas rätt att påverka

Miljöpartiet vill ge unga mer möjlighet att påverka  samhället. Barn har rätt att komma till tals och att få inflytande utifrån ålder och mognad i beslut som rör dem. Lika viktigt som i förskola, skola och socialtjänst är att barnperspektivet får styra i bostadsplaneringen och i frågor om trafik och miljö. Miljöpartiet vill öka informationen kring FN:s barnkonvention och har inrättat en kommunal barnombudsman som arbetar för att stärka barnets rättigheter och se till att barnkonventionen följs i alla stadens verksamheter.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: