Nobel Center

Den 25 april 2016 röstades förlaget om Nobel Center igenom i kommunfullmäktige. Miljöpartiet röstade nej och välkomnar nu att Mark- och miljödomstolen upphävt beslutet.

Ett Nobel Center i Stockholm är ett viktigt tillskott för hela regionen som kunskapscentrum och museum. Många har dock under processens gång ifrågasatt husets utformning och placeringen på Blasieholmen. Miljöpartiet i Stadshuset har haft en rad synpunkter och drivit förslag på förbättringar och förändringar som går i linje med det många sakkunniga har lyft fram.

Dessa har till viss del hörsammats och vi kan konstatera att byggnaden blir mindre än vad det först var tänkt och att parkeringsgaraget som planerades har utgått. Detta ser vi som ett stort kliv framåt för projektet. Trots detta kvarstår flera osäkerhetsfaktorer – kring ekonomin, kulturmiljö och utseende. Från Miljöpartiets sida har vi ställt ett tydligt krav på att Tullhuset ska bevaras eller flyttas vilket heller inte finns inarbetat i förslaget. Mot bakgrund av detta röstade Miljöpartiet i stadshuset därför nej till förslaget. 

Därför välkomnar Miljöpartiet också att Mark- och miljödomstolen säger nej till detaljplanen för Nobel Center med motiveringen att den nya byggnaden skulle medföra ”påtaglig skada på riksintresset” för kulturmiljövården på Blasieholmen. Miljöpartiet menar att det behövs ett omtag där byggnadens utformning och lokalisering omprövas och där Blasieholmens kulturhistoriska arv säkerställs. Vi kräver bland annat att det Tullhuset – det sista i sitt slag i Stockholm – bevaras, i första hand genom att integreras i platsen tillsammans med det nya centret, alternativt att det flyttas till annan lämplig plats. Även de två närbelägna magasinen från förra sekelskiftet ska flyttas och mötet mellan bebyggelsen och havet värnas.  

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: