HBTQ

Miljöpartiet vill att Stockholm ska vara en stad där all kärlek är bra kärlek. Friheten att utforma sitt eget liv är en grundläggande mänsklig rättighet. Där ingår att kunna uttrycka sin kärlek, sexualitet och könsidentitet – hur personen än själv väljer att definiera dessa – utan rädsla för fördomar och diskriminering.

Miljöpartiet vill

  • hbtq-diplomera stadens verksamheter
  • skapa fler mötesplatser för hbtq-ungdomar
  • att skolan ska vara en trygg plats för alla elever oavsett kön, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck

”Människor ska accepteras för vilka de är och inte begränsas av andras fördomar och normer”

Alla ska vara välkomna i Stockholms stad

Stockholms stad har ett ansvar för att alla, oavsett sexuell läggning, könsidentitet eller könsuttryck, ska känna sig trygga och välkomna i staden. Den offentliga sektorn måste vara ett föredöme när det gäller hbtq-personers rättigheter och påverka andra aktörer i samhället i samma riktning. 

All kärlek är bra kärlek

Alla människor ska kunna vara säkra på att få ett gott bemötande i sin kontakt med både offentliga och privata aktörer. Ett aktivt arbete mot begränsande könsnormer gynnar ett friare och mer avspänt samhälle med större utrymme för varje individ att överskrida gränser och vara den hen vill vara. Det gäller inte bara hbtq-personer utan gynnar alla människors möjligheter att forma sitt eget liv.

Säkerställ att alla får lika möjligheter

Stockholm behöver fler aktiva insatser för att säkerställa att alla stockholmare får lika möjligheter att forma sitt eget liv. Stockholms stad behöver öka hbtq-kompetensen inom stadens verksamheter, stötta ideella aktörer som riktar sig till hbtq-ungdomar och se till att alla skolor har likabehandlingsplaner som följs. Forskning visar att unga homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer som är osäkra på sin sexuella läggning eller könsindentitet har en betydligt sämre hälsa i jämförelse med den övriga befolkningen. Staden har ett ansvar gentemot dessa ungdomar och måste agera mer aktivt för att se till att alla stadens invånare mår bra. 

Bekämpa hatbrott

Dessutom måste staden genomföra alla tänkbara åtgärder föra att bekämpa hatbrott, som är den allvarligaste konsekvensen av homofobi och transfobi. 

 

 

 

 

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: