Idrott och folkhälsa

Ett rikt idrotts- och friluftsliv ger bättre hälsa och bygger broar mellan människor. Ytor för spontan och organiserad idrott har en central plats i ett grönt och hållbart Stockholm. Vi vill satsa på fler idrottshallar, utegym, skidspår och naturstigar. Stockholms idrottsliv ska vara jämställt och öppet för alla.

Miljöpartiet vill

  • bygga fler utegym, skidspår och idrottshallar
  • satsa på ökad simkunnighet
  • göra naturområden tillgängliga för fler Stockholmare
  • se ett idrottsliv utan diskriminering där Stockholms stad erbjuder idrottsledare fortbildning med fokus på lika rättigheter, normkritik och likabehandling.

”Idrott och friluftsliv ger bättre hälsa och en starkare samhörighet. Det är något alla stockholmare ska ha tillgång till!”

Goda möjligheter till motion och friluftsliv i alla delar av staden

Många hälsorelaterade livsstilar och beteenden formas tidigt i livet. Enligt rekommendationer från WHO ska barn och unga vara fysiskt aktiva minst en timme om dagen. En aktiv livsstil skapar också sociala nätverk och bidrar till rörelse och trygghet i stadsrummet. Vi vill att det ska vara enkelt att motionera. Spontanidrotten har därför en särskild plats i ett grönt Stockholm. Staden ska fortsätta att bygga öppna utegym och skidspår i olika stadsdelar, förbättra tryggheten i stadens motionsslingor och göra naturreservaten mer tillgängliga för allmänheten.

Förutsättningar för motion och friluftsliv ska finnas i alla stadsdelar. Staden ska tillämpa lika villkor för flickor och pojkar, män och kvinnor, när det gäller investeringar, sponsring och träningstider. Vi vill också aktivt arbeta för att kvinnor och tjejer ska kunna känna att de har makt och rätt att vistas i offentliga miljöer för idrottande. Barn i familjer med lägre inkomst rör sig mindre än barn i familjer med högre inkomst. Vår målsättning är att alla ska ges möjlighet att ägna sig åt idrott och motion, oberoende av familjens ekonomi eller i vilken stadsdel de bor. Alla satsningar på idrott ska ligga kollektivtrafiknära och göras ur ett jämställdhetsperspektiv.

Bygg fler idrottshallar 

Stockholm är en växande stad med stor efterfrågan på idrottslokaler, framförallt idrottshallar. Idag råder stor brist på multifunktionshallar med måtten 20 x 40m. Hallar som är anpassade för flera idrotter och som gynnar ungdoms- och flickidrotten bör prioriteras. Om möjligt bör hallarna byggas i anslutning till en skola. Det är viktigt att behovet av idrottsanläggningar kommer in tidigt i planprocessen när nya bostäder byggs och att de idrottshallar som finns i anslutning till skolor utnyttjas till fullo även efter skoltid. Stockholms ska säkerställa att alla kan ta del av stadens anläggningar genom att anpassa omklädningsrum och andra utrymmen samt ge personalen utbildning i bemötandefrågor.

Öka simkunnigheten för barn mellan 4 - 17 år

Att kunna simma är livsviktigt. Det ger ökad livskvalitet och trygghet i och vid vatten. Det är också en del av grundskolans mål i kursplanen för idrott och hälsa. Idag saknas simkunnighet hos vart fjärde barn mellan 4 och 17 år i Stockholm. För att öka simkunnigheten i Stockholm ska satsningar göras på sommarsimskola och simskola på loven. Simhallarna är också mycket viktiga eftersom de är populära anläggningar som stimulerar till spontanidrott, framförallt bland flickor.

Idrott för alla

Vi prioriterar breddidrotten framför eliten. En bredd av idrottsmöjligheter är viktigt för att alla ska kunna hitta en motionsform som passar. Att prioritera breddidrotten är en satsning på folkhälsa då många barn idag rör på sig för lite. Samtidigt ska det finnas olika nivåer på idrotten så att alla har möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förutsättningar och mål. Idrottsrörelsen påverkar även barn och ungdomars värderingar och beteende. Bidrag ska endast ges till de föreningar som arbetar mot diskriminering. Staden ska erbjuda idrottsledare fortbildning med fokus på lika rättigheter, normkritik och likabehandling. Homofobi och diskriminering hör inte hemma i demokratiska föreningar. Idrottsrörelsen ska vara öppen och välkomnande för alla stockholmare.

Föreningslivet och dess tusentals ideella ledare gör en ovärderlig insats för barn och unga i Stockholm. Idrotten är ett bra sätt för många nya stockholmare att komma in i samhället. Idrottsföreningar ska ges bra förutsättningar för att arbeta vidare med bland annat utanförskap, hälsa och integration.

Dela och diskutera sidan med dina vänner

Starta ett politiskt samtal, vår demokrati mår bra av det!

Kopiera länk: