Grönblått samarbete

Grönblått samarbete

Miljöpartiet ingår i ett grönblått samarbete med Moderaterna, Liberalerna, Centerpartiet och Kristdemokraterna. Tillsammans bildar vi en stabil majoritet som styr Stockholms stad. Efter valet så fick det tidigare styret inte majoritet, genom att ingå i ett grönblått samarbete så får Stockholm en offensiv klimatpolitik och en medmänsklig politik.


I kommunvalet 2018 fick det tidigare rödgrönrosa styret inte egen majoritet. Miljöpartiet inledde därför samtal med de borgerliga partierna efter att försöken att bilda ett nytt mittenblock med S, C och L inte visade sig vara framkomligt. Utgångspunkten i förhandlingarna har, för Miljöpartiet, hela tiden varit att säkerställa en medmänsklig stad med en offensiv miljö- och klimatpolitik, samtidigt som Sverigedemokraterna med säkerhet utestängs från inflytande. Resultatet är att Miljöpartiet fått igenom många viktiga frågor för partiet, inklusive stora delar av partiets valmanifest. Det grönblåa samarbetet är bland annat överens om följande:

Klimatpositiv stad

Stockholm ska vara ledande i genomförandet av Agenda 2030 och staden ska vara klimatpositiv till 2040. Att vara klimatpositiv innebär att staden ska binda mer koldioxid från atmosfären än vad som släpps ut. Det uppnår vi genom koldioxidinlagring och biokolsanläggningar. För att stötta stadens olika verksamheter och öka takten i arbetet med att nå dessa mål avsätts en miljard kronor. Denna klimatmiljard ska användas för åtgärder inom staden som märkbart minskar stadens klimatpåverkan och/eller till klimatanpassningsåtgärder som gör staden mer motståndskraftig mot klimatförändringar. Flygresorna för stadens tjänstepersoner ska begränsas och en lokal koldioxidbudget som visar hur stora utsläpp Stockholm och framförallt vår planet tål ska tas fram. Kol för uppvärmning ska vara helt utfasat till 2022 och eldning med fossil olja ska ha upphört till senast 2025. Vi ska även ta fram en strategi för att utveckla stadens biologiska mångfald så att staden tillsammans med boende, fastighetsägare och förvaltningar kan bidra till att utveckla den gröna infrastrukturen.

Nu får Stockholm fler naturreservat

Stockholm ska få två nya naturreservat, Kyrkhamn och Hagsätraskogen, samtidigt som Årsta naturreservat utökas. Vi ska även utreda förutsättningarna att inrätta ytterligare två naturreservat, Fagersjöskogen i Farsta och  Storskogen/Ålstensskogen i Bromma.

Ett medmänskligt Stockholm

Ett solidariskt Stockholm ska alltid värna de mest utsatta människorna och ge stöd och värme där det behövs. Mänskliga rättigheter omfattar alla. Det grönblå samarbetet är överens om att förbättra situationen för barn som har det svårt och kommer därför att öka stödet till stödverksamheter inom civilsamhället som riktar sig till papperslösa barn. Fler Bostad först-lägenheter och fler boendemöjligheter för barnfamiljer i osäkra boendeförhållanden ska också skapas. Barn som kommer ensamma på flykt ska få sina rättigheter tillgodosedda och ges goda förutsättningar att komma in i samhället. De barn och unga som kommit hit de senaste åren behöver fortsatt stöd och omsorg och staden ska behålla det ekonomiska biståndet till papperslösa barn. Inget barn ska frysa eller gå hungrigt i Stockholm.

En skola med lärande för hållbar utveckling

Det grönblå samarbetet är överens om att skolan ska ge våra barn och unga verktygen för att kunna lösa morgondagens utmaningar. Skolornas arbete med att utveckla lärande för hållbar utveckling i enlighet med läroplanen och Agenda 2030, ska därför fortsätta. Förskolorna ska vara en giftfri miljö och vi vill fortsätta arbetet med att ersätta material som har kända och farliga egenskaper. Stadens skolgårdar ska bli grönare och en större andel av maten ska vara ekologisk. Barns möte med naturen ska prioriteras genom naturskolor, parklekar och fler 4H-gårdar och naturlekplatser. För att elever ska få en förståelse för hur samhället fungerar och vilka utmaningar det står inför så ser vi gärna en ökad samverkan mellan skolan och andra aktörer så som näringsliv, civilsamhälle och myndigheter. Skollokaler ska tillgängliggöras till civilsamhälle och föreningsliv utanför undervisningstid.

En stärkt elevhälsa med fler kuratorer

Den psykiska ohälsan ökar bland unga i Sverige och därför vill vi i det grönblå samarbetet växla upp arbetet med att förbättra den psykiska hälsan. Skolan har en viktig roll i att vända denna utveckling. Därför vill vi fortsätta att satsa på elevhälsan genom att anställa fler kuratorer och skolsköterskor. Alla elever ska ha en god tillgång till kuratorer och skolsköterskor, därför ska vi nu utreda om Stockholms stad kan införa en elevhälsogaranti. Skolorna ska öka sin kompetens inom hbtq-frågor och fortsätta arbetet med att certifiera skolans verksamheter inom hbtq-området. Stockholms skolor ska i enlighet med läroplanen även bedriva ett normkritiskt arbete för jämställdhet och mot diskriminering.

Bättre framkomlighet och en trafik som når klimatmålen

Arbetet med ökad framkomlighet för gång, cykel och busstrafiken ska fortsätta under nästa mandatperiod. Därför har det grönblå samarbetet kommit överens om att satsa 1,5 miljarder till förbättrad framkomlighet, där en miljard öronmärks till cykelåtgärder. Vi vill flytta fokus från ägande av bil till tillgång till bil. Utsläppen från biltrafiken måste minska för att Stockholm ska nå klimatmålen. Det sker genom teknikutveckling, utbyggd kollektivtrafik och minskad biltrafik. Med minskad trängsel kommer transporter, utryckningsfordon och de som behöver bilen fram. Trafikmiljön vid skolor ska prioriteras. När staden planeras ska stor hänsyn tas till barns villkor.

Det ska vara enkelt att dela bil och att köra miljövänligt i Stockholm. Vi vill se minst 4 000 publika laddplatser till 2022 i samarbete med näringslivet. Det ska vara obligatoriskt med laddplatser i nybyggnation och garage. Stockholms stad ska gå före och se till att alla tjänstefordon är el- eller gasbilar. För att klara målet med en fossiloberoende fordonsflotta 2030 måste staden underlätta användandet av elbilar. Infrastrukturen för elbilar måste därför förbättras så att det blir smidigt att äga och använda elbil.

Miljözoner – bra luft till alla stockholmare

Vi är beredda att stänga av enskilda gator med dålig luftkvalitet för de smutsigaste bilarna för att säkerställa att luftkvalitetsnormerna inte överskrids. Stadens i särklass smutsigaste gata Hornsgatan ska förses med miljözoner från 2020 och staden ska löpande pröva vilka ytterligare gator som kan bli aktuella för miljözoner. Målet på längre sikt är att de fordon som kör på Stockholms gator ska vara fria från både fossila och hälsofarliga utsläpp. Staden ska utreda vad som krävs för att nå en utsläppsfri innerstad 2030. Målet är att luften ska vara ren var man än bor i Stockholm.

Inte aktuellt för Östlig förbindelse

I det grönblå samarbetet är vi överens om att staden, under kommande mandatperiod, inte kommer att avsätta medel för att medfinansiera Östlig förbindelse, utan avser att lägga stadens investeringsmedel på nödvändig kollektivtrafik. Staden tar inga initiativ till något arbete med Östlig förbindelse under mandatperioden.

Förlängd Spårväg City

Utbyggnaden av Spårväg City till Norra Djurgårdsstaden har varit en förutsättning för stadens planering. Utan en tillförlitlig och kapacitetsstark kollektivtrafik riskerar vi att bygga in ett bilberoende i ett av stadens mest ambitiösa miljö- och klimatsmarta områden. Därför ska Stockholms stad nu skyndsamt inleda en dialog med AB Storstockholms Lokaltrafik (SL) för att få en spårvägsförlängning till Norra Djurgårdsstaden på plats.

Ett levande Stockholm med fler klimatsmarta bostäder

Arbetet med att bygga 140 000 klimatsmarta bostäder till 2030 ska fortsätta och det grönblå samarbetet vill bygga 10 000 nya klimatsmarta bostäder per år till 2025. Alla stadsdelar ska utvecklas med en blandning av bostäder, arbetsplatser, handel, natur, kultur, skolor och förskolor. Bland annat genom att trafikleder omvandlas till stadsgator och genom att vi bygger tätare i kollektivtrafiknära lägen. Vi vill ställa höga miljökrav på hela byggprocessen och bygga fler hus med trästomme. Det grönblå samarbetet är även överens om att skapa fler gågator, fler sommargågator och sommartorg i både ytterstad och innerstad samt levandegöra stadens kajer och vattennära lägen. 

En mer blandad stad

Stockholm ska verka för en hållbar bostadsförsörjning med bostäder som alla har råd att efterfråga. Det grönblå samarbetet vill utveckla allmännyttan och sträva efter blandade upplåtelseformer i hela staden. Målet för nyproduktionen av bostäder är att det ska råda balans, med lika delar hyresrätter och bostadsrätter/äganderätter. Bostadspolitiken ska bidra till att motverka segregation och främja attraktiva boendemiljöer i hela staden. Det kommer inte vara tillåtet att göra några ombildningar av allmännyttans hyresrätter i innerstaden eller närförort. I stadsdelar i ytterstaden där allmännyttan har en dominerande ställning i förhållande till övrigt bostadsbestånd och där boende önskar friköpa sina bostäder genom ombildning till bostadsrätt bör en grundlig prövning och marknadsvärdering göras och bedömas från fall till fall.

Nyheter på Grönblått samarbete

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter