Jobb

För att möta de utmaningar som Stockholm står inför måste vi skapa förutsättningar för fler jobb och en bättre välfärd. Fler arbetstillfällen ska skapas genom satsningar på företagande, socialt entreprenörskap samt miljö- och energiteknik. I ett grönt Stockholm har alla en väg in och en plats på arbetsmarknaden, vilket kräver målmedvetna och effektiva arbetsmarknadsåtgärder.

Miljöpartiet vill

Lika möjligheter på arbetsmarknaden

Miljöpartiet vill att Stockholm ska ha en inkluderande arbetsmarknad för integration och mot diskriminering. På en hållbar arbetsmarknad har alla anställda bra och trygga anställningsvillkor. Alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott arbetsliv. Arbetsmarknaden ska vara mänsklig och det ska finnas en balans mellan arbetsliv och det övriga livet.

Rätt stöd till arbetssökande

Miljöpartiet vill främja att människor hittar den kortaste vägen till rätt jobb. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärna i det stöd som Stockholms stad ger arbetssökande. Alla arbetssökande ska erbjudas individuellt stöd, vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Långvarig arbetslöshet kan vara svår att ta sig ur på egen hand och arbetsmarknaden har dessvärre inslag av strukturell diskriminering som utestänger människor.

Jobb till unga

Miljöpartiet vill förstärka studie- och yrkesvägledningen. För att få in fler unga på arbetsmarknaden vill vi också stärka den uppsökande verksamheten, vidareutveckla mottagandet och stärka möjligheterna till stöd på modersmål. Vi vill även se individuellt anpassad vägledning inom sfi. Alla ska ha möjlighet till att fullfölja gymnasiet med godkända betyg med det behövs motiverande insatser och individuellt stöd och anpassning.

Fler företag ska startas och växa

Småföretagare har stor betydelse för omställningen till ett grönare Stockholm. Nya och växande företag kommer att vara avgörande, både för att skapa nya arbetstillfällen och för att hitta lösningar på de klimat- och miljöproblem vi står inför. Miljöpartiet vill skapa bättre förutsättningar för småföretagande och mer aktivt stödja utvecklingen av olika typer av miljöföretag, både ny miljöteknik och främjande av mer miljöriktig produktion inom traditionella branscher.

Klimatomställning ger gröna jobb

Förnybar energi, energieffektivisering och andra gröna lösningar är bland de snabbast växande sektorerna idag. En energiomställning i Stockholm skapar många nya jobb samtidigt som det utvecklar nya företag och ny teknik. Stockholm ska investera i fjärrvärme, solceller, vindkraft, vatten, avlopp och avfallshantering.

Stockholm ska ha en ledande roll i utvecklingen av framtidens lösningar inom förnyelsebar energi, energihushållning och annan miljöteknik. Därför är vår målsättning är att det ska bli attraktivt för många nuvarande och framtida viktiga aktörer inom miljöteknik  att lokalisera sig i Stockholm. Många aktörer inom miljöteknikområdet har stor potential att etablera sig även på en internationella marknaden.

Satsa på sociala företag för att minska långtidsarbetslösheten

Miljöpartiet vill att Stockholm ska genomföra extra satsningar på att minska långtidsarbetslöshet och strukturell arbetslöshet. Det behövs individuella insatser där arbetsintegrerande sociala företag kan vara en viktig del i att skapa arbeten. Det ska aldrig vara för sent att utbilda eller vidareutbilda sig. I dag lever många utan meningsfull sysselsättning. Staden ska bidra till att skapa förutsättningar för att alla människor i Stockholm ska känna att de är viktiga och har något att bidra med.

Stockholm ska anställa fler med funktionsnedsättning

Stockholm stad ska verka för att alla ska ha goda möjligheter att utifrån sina förutsättningar få ett gott arbetsliv, detta kan kräva positiv särbehandling med hänsyn till kön, etnicitet och funktionsnedsättning. Stockholms stad ska som stor arbetsgivare anställa fler personer med funktionsnedsättning på alla nivåer. Miljöpartiet vill hitta vägar för att underlätta för låntagare vars affärsidé har svårt att få gehör på den ordinarie bankmarknaden. Staden ska även ta fram och implementera strategier för att bryta den könssegregerade arbetsmarknaden.

Nyheter på Jobb

Stockholm, 8 september 2015

200 företag pratar klimat i Blå Hallen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter