Sociala frågor

Sociala frågor

I ett modernt, mänskligt och miljövänligt Stockholm ska alla generationer garanteras trygghet, tillgänglighet och livskvalitet.
Alla barn ska ges lika förutsättningar för en trygg och bra uppväxt. Ingen ska utsättas för våld och socialtjänsten ska kunna erbjuda stöd och insatser utifrån behov. Ingen människa ska behöva leva i hemlöshet – en fast bostad är en rättighet. Stockholms stad ska utveckla arbetet med Bostad Först, förstärka tidigt stöd för utsatta barn, erbjuda bättre stöd till papperslösa och öka insatserna för att minska våld i nära relationer. Antalet utsatta barn och ungdomar ska minska. Människor med missbruksproblem ska få den hjälp de behöver. Stockholms stad ska ha ett socialt skyddsnät som omfattar alla.

Miljöpartiet vill

Barn och unga

Barn och unga i Stockholm ska ha ett verkligt medbestämmande i frågor som rör deras vardag i enlighet med FN:s konvention om barns rättigheter. Barnperspektivet ska vara vägledande i arbetet med att förebygga och minska barnfattigdomen och insatser som ökar barns fysiska och psykiska hälsa ska prioriteras. Inför alla beslut ska barnet ges möjlighet att framföra sina åsikter i frågor som rör barnet och ha inflytande utifrån ålder och mognad. Barns delaktighet i utredningsarbetet är ett viktigt utvecklingsområde som ska prioriteras.

Papperslösa barn lever i en mycket utsatt situation och oftast med begränsade ekonomiska resurser. Miljöpartiet arbetar för att papperslösa barn ska garanteras grundläggande trygghet och få sina basbehov tillgodosedda, såsom mat, kläder och mediciner. Mottagandet av ensamkommande flyktingbarn som kommer till Stockholm ska hålla en hög kvalitet. 

Ekonomiskt bistånd

Stadens arbete med ekonomiskt bistånd ska utgå från ett tydligt barnperspektiv. Barnkonventionens ställning ska stärkas i stadens arbete och barns behov ska särskilt beaktas när föräldrar söker bistånd.

I Stockholm ska alla kunna uppleva livskvalitet och möjligheter i vardagen. Alla vuxna människor vill och ska ges möjlighet att själva kunna försörja sig och sina familjer. Under perioder då människor inte klarar detta ska villkoren för ekonomiskt bistånd vara goda och underlätta vägen tillbaka till egenförsörjning. Därför är det extra viktigt att SL-kort ingår i försörjningsstödet, så att människor inte isoleras i sin stadsdel.

Oavsett papper eller inte har varje person som vistas i Stockholm rätt till stöd och hjälp utifrån sina mänskliga rättigheter. Barn till papperslösa har rätt till en skälig levnadsnivå. Utifrån socialnämndens översyn av riktlinjerna för ekonomiskt bistånd ska staden införa arbetssätt där de grundläggande behoven hos dessa barn kan mötas.

Hemlöshet

En bostad är ett grundläggande mänskligt behov, och likt mat och kläder en rättighet. Miljöpartiet vill kraftigt minska hemlösheten och på sikt se en nollvision för hemlöshet, i Stockholm ska ingen sakna en fast bostad. Miljöpartiet arbetar för att alla ska garanteras en bostad samt att det ska byggas fler billiga lägenheter. Om stöd- och vårdinsatser behövs ska det ske utifrån individens behov och med bostaden som utgångspunkt.

En prioriterad målgrupp är familjer med osäkra boendeförhållanden, inga barn ska riskera att bli hemlösa. Därför vill miljöpartiet att de allmännyttiga bostadsbolagen i Stockholm ska minimera antalet avhysningar och vi säger nej till avhysningar av barnfamiljer. Det vräkningsförebyggande arbetet måste byggas ut, till exempel genom ökad tillgänglighet till budget- och skuldrådgivning.

Arbetet mot hemlöshet ska vara långsiktigt och bygga på samarbete med frivilligorganisationer, aktuell forskning och kunskap från personer med egen erfarenhet av hemlöshet.

Utsatta EU-medborgare

De utsatta EU-medborgare och tredjelandsmedborgare som söker sig till Stockholm har rätt att bemötas med respekt och få ett värdigt stöd från staden. Arbetet med att utveckla stödet till målgruppen ska fortsätta. Bland annat ska råd- och stödverksamheten öka och fler alternativa sovplatser tas fram samtidigt som den uppsökande verksamheten som socialtjänsten bedriver ska fortgå.

Arbetet ska genomföras i dialog och i samarbete med frivilligorganisationer och andra hjälporganisationer samt med övriga berörda myndigheter. Då det i dagsläget inte finns några nationella riktlinjer för hur fattiga EU-medborgare ska bemötas, är det viktigt att vi arbetar vidare med en långsiktig strategi. Staden ska medverka aktivt i det nationella och europeiska beslutsfattandet utifrån mål om att förebygga social utsatthet och att erbjuda ett värdigt stöd.

Missbruk och beroende

Under de senaste åren har antalet narkotikarelaterade dödsfall ökat i Sverige och Stockholms län står för hela den samlade ökningen. Denna utveckling måste brytas och arbetet för att minska missbruket och dess skadeverkningar måste intensifieras. Därför måste satsningar på att utforma och erbjuda kvalitativ och erfarenhetsmässigt god öppenvård som utgår från varje individs behov fortsätta. En viktig del är att missbruksvården så långt som möjligt sker nära målgruppen, genom uppsökande verksamhet där sprututbytesverksamheten fortsätter och stärks upp med socialsekreterare på plats. Barn- och föräldraperspektivet samt jämställdhetsperspektivet i missbruks- och beroendevården ska fortsatt utvecklas.

Då allt fler unga kvinnor har omfattande missbruksproblem är det särskilt viktigt att socialtjänsten utvecklar arbetssätt för att nå dessa. Det är också viktigt att staden utvecklar fler boende- och behandlingsinsatser som motsvarar behoven hos kvinnor med missbruksproblematik.

Barn till personer med missbruk och beroendeproblematik är en särskilt utsatt grupp och insatser till dessa barn behöver säkras genom ett fortsatt utvecklingsarbete, där stödet till socialtjänsten är viktigt. Ett exempel på detta är att barn alltid ska erbjudas stödgrupper, som även ska vara tillgängliga under sommar- och vinterlov.

Våld i nära relationer

Våld i nära relationer är ett allvarligt samhällsproblem och arbetet mot detta ska vidareutvecklas. I de flesta fall är det våld som utövas av en man mot en kvinna och våldet är systematiskt till sin natur. Det är dock viktigt att komma ihåg att våld i nära relationer förekommer i alla typer av relationer; det drabbar alltså även kvinnor och män som lever i samkönade relationer och män som lever i olikkönade relationer. Socialtjänsten ska upprätta åtgärdsprogram och genom förbättrade utbildningsinsatser ska personer som utsatts för våld kunna fångas upp och ges ett professionellt bemötande. I de fall det behövs ska staden kunna erbjuda skyddat boende till alla personer, oavsett kön, som är utsatta för våld eller hot om våld.

Hedersrelaterat våld och förtryck

Våld eller hot om våld relaterat till heder eller skam drabbar både barn som vuxna, oavsett kön. I Stockholms stads program för kvinnofrid lyfts hedersrelaterat våld och förtryck fram som ett område där särskild kompetens och verkningsfulla insatser behöver utvecklas. För att bemöta och hjälpa personer som är utsatta för denna typ av våld eller hot, behöver socialtjänsten ges ökade kunskaper och för att upptäcka de unga som är utsatta krävs ett gott samarbete med stadens skolor. 

Läs mer om vår politik mot hedersrelaterat våld och förtryck här. 

Våldsbejakande extremism

Våldsbejakande extremism är ett samlingsbegrepp för rörelser, ideologier eller miljöer som inte accepterar en demokratisk samhällsordning och som främjar våld för att uppnå ett ideologiskt mål.

Stockholms stad har tagit fram riktlinjer för arbetet mot våldsbejakande extremism. Arbetet inriktas på att värna det demokratiska samhället och att motverka att människor rekryteras till miljöer där våld ses som en legitim metod för att förändra samhället. Stadens målsättning är att:     

– Rekrytering till våldsbejakande extremism ska motarbetas.

– Kunskapen om våldsbejakande extremism ska öka i hela staden.

– Stadens ska utveckla samarbetet med polisen.

– Stöd ska ges för att hoppa av och långvarigt lämna destruktiva miljöer.

– Drabbade av extremism ska få stöd och trygghet.

Nyanlända

Stockholm ska vara en stad där nyanlända får bästa möjliga start. Alla som står utanför arbetsmarknaden ska erbjudas individuellt stöd, som vägledning, jobbcoachning, kompetensutveckling, utbildning och arbetsträning. Stödet ska utformas utifrån den arbetssökandes behov genom att de olika stöden samordnas lokalt. Den enskildes eget engagemang, inflytande och delaktighet ska vara ledstjärnor i verksamheten.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Alla människor i Stockholm, oavsett funktionsförmåga, ska ha rätt till full delaktighet och leva ett tryggt och utvecklande liv. Det är viktigt att den enskilde har möjlighet till egna val. Staden har det huvudsakliga ansvaret för att ordna boende och sysselsättning för personer med psykiska funktionsnedsättningar. I nuläget råder det brist på bostäder med särskilt stöd och service, och arbetet för att få fram fler ska därför intensifieras. 

Läs mer om vår politik för ökad tillgänglighet här

Socialsekreterarnas arbetssituation

De anställdas förutsättningar att utföra sitt arbete är avgörande för kvaliteten på socialtjänsten. Den höga rörligheten bland socialsekreterare och biståndshandläggare får effekter på kvalitet, kontinuitet och arbetsmiljö. För att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning och trygga en god kompetensförsörjning ska socialnämnden och stadsdelsnämnderna ges förutsättningar att alltid erbjuda nya medarbetare en gedigen introduktion och stöd till medarbetare med kort erfarenhet i form av handledning och mentorskap. Det är även viktigt att medarbetarnas inflytande på arbetsplatsen stärks och att alla görs delaktiga i arbetet med att skapa en god arbetsmiljö.

Arbetet med att implementera den handlingsplan som socialnämnden tar fram bedöms på sikt förbättra arbetssituationen för stadens socialsekreterare och biståndsbedömare. Det kommer sannolikt att behövas vidare åtgärder för att stärka upp verksamheten och ge professionen goda förutsättningar för att utföra sitt arbete. Till exempel är en viktig åtgärd att se över hur stadens sociala system kan förbättras för att underlätta dokumentation och administration. Rekryteringen behöver stärkas, och utgångspunkten bör vara att staden ska kunna erbjuda en arbetsmiljö och en lönenivå som attraherar de mest kompetenta och erfarna socialsekreterarna. Socialnämnden fortsätter med arbetet att, tillsammans med stadsdelsnämnderna, ta fram verktyg för att mäta och reglera arbetsbelastningen.

Nyheter på Sociala frågor

Stockholm, 5 september 2018

Miljöpartiet vill se boendegaranti för våldsutsatta kvinnor

Stockholm, 29 augusti 2018

Anställ ytterligare 100 kuratorer och inför en kuratorsgaranti i Stockholm

Stockholm, 23 augusti 2018

Stoppa nazismen

Kunde inte hitta några poster

Försök med en annan filtrering eller sökning.

Läs alla nyheter